Page 176 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ע ר ע זד נוא
,ע ט ל פ יר ק ר א פ
עט מ עש רא פ
,ר ע ב י יל
ןוא
ך יוא יד
ר ע ד י יל ק
ןע נעק
ת ודע
:ןגאז
ר ימ
ןע נע ק
ר ע ב יא ך יז יוו
ר ע ב יא
ןייוו ןוא
הלח
ןכאמ
,ש ודיק
ר ימ
ןע נעק יוו יד
,ר ע מ ע ל
יוו יד
ר ע מ ייב
ןגא רט ר ע ב יא
ןייז
ר א פ
,ק ע ה
ר א פ
ןע מ א ל פ
ןוא
ר א פ
.ר י יפ ש - ת ו יח
ןיא
1944 זיא ןיא
גא ל רא פ ־״ף וק יא ״
ןע ניש רעד
א ך וב
:ע זא רפ
אר יב״
רע נאש זד יב
ןוא
ע ר ע ד נא
״ ןע גנול ייצ רעד
ןופ
ם ע ד
ןט ר יט נא לאט
־ר ע ד
ר ע ל י יצ
,ןייטש דלאג
סאוו
זיא
ןלא פ ע ג
ןיא
.ט כ א לש
סע זיא א ך וב
ע נייפ
ןע ג נול ייצ ר ע ד
ןופ
ם ע ד
ר ע נא ש זד יב ־א ר יב
ןש ידיי
ןב ע ל ןוא
.יוב פ יוא
ןיא ך וב
ןע נייז
ן י ו א
ןא ר א פ
ייווצ
ר ע ייז
ע ק ראטש
.ןע ג נול ייצ ר ע ד ־ה מ ח ל מ
טימ
ע כ ע ל ט ע
ע ניילק
ןעמא נס יוא
זיא
ל ייוור ע ד
יד
ע זא ר פ
ןופ יד
עש יד יי־ש יטע וואס
ר ע ב יירש
ש ירע לט ס ניק
רע ק יל ע ט ש רע ט נ יה
ןופ
ר ע ד
.ע יזע א פ
ר ימ
ןבאה
ם נט ס רעמ
,ןע ג נונע כ ייצ רא פ
ןעגנוב יירשאב
ןוא
ת ונורכ ז
ןופ
ר ע ד
.ט ייצ ־ל יור ג
ר ע ב א
טש ינכאנ
ןייק
ע ט ר ע ב יפ ע גם יוא ־ש יר ע ל ט ם ניק
.ע זא ר פ
סע
ף ר א ד ך יז
סיוועג
י ו א ם
ן י י ט ש א
לק יטש
,ט ייצ סע
ןלא ז
ןפאשעג
ןרע וו
יד
ע ס יור ג
.ק ר ע ו ו ־ע זא ר פ
א ייר
עש יד יי־ש יטע וואס
־ר ע ד
ר ע ל י יצ
ןט יירג
םוצ
ק ור ד
ע ר ע יי ז
ק רע וו
ןוא רימ
ןע נאק ןא
ק פ ס
־ר ע ד
ןט רא וו
,ע ק יט כ יוו
עש ירע לט ם נ יק
ןעגנופאש
ןיא
ר ע ד
.ע זא ר פ
ך ס
:ל כה יד
עש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ד נא ב רא פ נט ע ווא ס
זיא
ר א פ יד
ע ט צ ע ל
ר א פ
ר א י
,ןסקא וועג
יז
ט ל צ ר א וו
ףיט ןיא
ןש ידיי
.ןב ע ל יז זיא
ש ידיי
ןוא
לא יצ א ם
ןיא ר יא
ך ו ת ןוא
י ו א ם ד ו ר .ק םע זיא
טשינ
זיולב
א
ר וט א ר ע ט יל
ף יוא
,ש ידיי
רא נ ןא
,עש יד יי־ט כ ע
ע ק יד ר וק מ
,ר וט א ר ע ט יל
סאוו
ט כוז
יד
עש ירע לט ס ניק
ןגעוו
וצ
ןד נ יב ר א פ
יד
עטסט ייוו
ת ור וד
ןטימ
ןש ירע פמ ע ק
.ט נייה
זייוולייט
טאה ,יז
ט כא ד
,ך יז
ןפאשעג
טא
ם ע ד
זעט ניס
ןוא
יוזא
ם ורא
ט ר ע כ י יר א ב
ר ע זד נוא
ר וט א ר ע ט יל
טימ
ע ש יר ע ל ט ס נ יק ־ט כ ע
ע ל א נא יצ א נ
.ק ר ע ו ו
עלאנאיצאנ־שידי י
ן ו ו יטאמ
ןיא
ר ע ד
רעשידיי־שיטעו ואס
ר ו טאר עט י ל
איק