Page 177 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

י ק
ןרעטש
ט רע ד ל יש ע ג
ןיא ןייז
ע מ ע א פ
.״םעק ינרוםמ״
ר ע
טאה
זדנוא
ר ע ד יוו
ך ר וד
ע ק יט כ ע ר פ
ןע גנורעדל יש
ןזיוועג
ם ע ד
,ל ג נא רע ג
סאוו
זיא ךא נ
ץ לא
־עגנא
ןעגנאג
ןשיווצ יד
יל ת כ
,ש ר ד מ ה ־ת יב
ר ע ד א
.הב יש י
ע ד א ר ג
טאה
טאהעג
ענייז
ןע ל צ רא וו
ןיא
ע נע י
ןפיט ןופ
ןזע יג ילע ר ־ש יד יי
.ןב ע ל
ר ע זיא ־עג
ןעמ וק
ד ל א ב א
רע צ נא ג
ןוא א
ר ע פ י יר
,ר ע ט כ יד
טימ
ןמיא
ן ו ש ל
ןוא
םע נעגייא
, ך ו ת
שטאכ
ןעמ
טאה
ט ל יפע ג
יד
ע ס יור ג
העפשה
ףיוא ם יא
ןופ .ה
ק יווייל
ןוא .א
.ן יס ע יל
רע
ט נכ ייצ
ך יז
טשינ
םיוא טימ
ןייק
־נגײא
ר ע ק יט ר א
,ם ר א פ
ר ע
טצונאב
ך יז
ןטימ
ןש יסאלק
,זר ע פ
ר ע ב א ר ע זיא
ר ע ד
,ר ע נא יז יוו ־ר ע ט כ יד
סאוו
טעז
ןוא
ט ד ע ר
וצ
זדנוא
ך ר וד
־רע ד נוא וו
ע כ ע ל
.ר ע ד ל יב
םייח
ע ד א ר ג
זיא
ר ע ד
ר ע ט כ יד
ןופ
ןס יורג
,ט ס נרע
ת וירח א
ןרא פ
לרוג ןופ
ם ע ד
ןש ידיי
,ק ל א פ
רש פא
ר א פ ר ע ד
זיא ןייז
זר ע פ
טשינ
,ק יד ווע ל יפש
טשינ
,טצינשעג
ר ע ב א ןיא
ענייז
ר ע ד יל
טילג
ר ע ד
רע ם ײ ה
םעטא ןופ
רע פ יט
.ג נוב ע ל רע ב יא
ענייז
ע ט צ ע ל
,ר ע ד יל
ןב ירש ע ג
ןיא
ד א יר ע פ ־ה מ ח ל מ
ןיא
,ד נא ב רא פ נט ע ווא ס
ןםקאװ
ם ית א ןופ
ןק יב ל ע ז
,ט ימעג
ןופ ןייז
, ה ב י ב ס
זייוולייט
טאה ך יז יד
עמעט
,ןט יבעג
ר ע ב א
יד
גנומיטש זיא יד
.ע ק יב ל ע ז
ר ע
טדימש
ר ע ד יוו
יד
ןעגניר
ןיא
ר ע ד
־ת ור וד
ר ע ק יד
,ט ייק
לייוו
ר ע זיא טימ
ע ק יב ייא
עש ידיי
ת ור וד
.ןד נובע ג
ןיא
ענייז
ר ע ד יל
ןוא
ס עמ עא פ
ןופ
ם עד
ד א יר ע פ ־ה מ ח ל מ
זיא ר ע
,ר ע ר ע פ י יר
,ר ע ט ס נר ע
רע ט פ יט ר א פ
.ןרא וועג
ןייז ד יל זיא
ןרא וועג
רע ק יד ק יט ייוו
:יירשעגסיוא
עניימ״
,ס ע ד י י ז ־ר ע ט ל ע
עניימ
,ס ע ד ייז
ןוא
ןיימ
עטאט א
ר ע ט מ ע ל ק ר א פ
,ןגיובעגנייא
א
עטק ינייפע ג
ע ק יד ה ע נכ ה
,ה ד ע
טלכ יימש
רימ
ץ יר א טימ
טפאש ב יל
ןיא יד
- ,ןג יוא
טגיוועצ
ך יז יוו א
דלא וו
ר ע ד
;ר ובצ
א - ס יינ
םאד
,זיא זא ר ימ יד
רע מ ע נ ור ב
;ןעמ ס רא פ
זא
ןעמ
טגאי
זדנוא ןופ יד
,רעב יטש
ןוא
ןגאי׳ס
זדנוא יד
רעב יטש ךא נ ןיא
ןעמ א לפ
. . .
ת ודע
ןע נעק ןייז יד
,טנעוו
יד
,ןביוש
יד
ט ולב ןוא
ך ר א מ
עט צ ירפש א ב
,סנשיק
זא
רע זד נוא
באה ןוא
םטוג זיא
ט כ ייל וצ
,ןב יור
ןוא
ט זא ל ׳ס
ך יז
רע זד נוא
ט ולב
- , ןס י י ו ו ר א פ
ת ודע
ןע נעק
ןגאז
ע רע זד נוא
עטדנעשעג
,ר ע ב ייוו
יד
ך ע ל ע פ וע
ע נע ם יר ע גם יורא
ןיא
,ןגארט