Page 194 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

סמ כ ילע ־ם ולש
ראמ וה
גצ
סאד
עלעגעוו
קירוצ ןוא טעב ךיז טימ ריא
.רעביא יז זיא ןייד
ה ניק טשינ
״!םמענייק
טא יוזא
טרעפמא
ךיז
היבט טימ ןיז
,ןיילא טא יוזא
טבעווש
רע םוא
ןשיווצ ענייז
,ןליפעג
ףיט
,טרירעג
רעבא טשינ
ןצנאגניא
־אב
טשרעה
ןופ
טש ינ-,ייז
ןייק
,רעגיז
רעבא ךיוא ■טשינ
ן י י ז . . .ט ג י זא ב
לכיימש
טשטיינקראפ
ךיז ןיא א
ןפיט
שטיינק ןופ
,םזיגארט
טרעוו
רעבא
ךיילגוצ
ןטכיולאב
ןטימ
,ןכייוו
,ןקיאור
ןשיגעלע
רעמיש םנופ טאג ־עג
ןטשטנעב
ראמוה . . .
םע
ןפערט םיא
ןקילגמוא
ףיוא
,ןקילגמוא
רעבא רימ
ןטלאה ךיז
ןייא ןוא
ןקידיילאב
םיא טשינ טימ
רעזדנוא
םעניילק
,ליפעג־תונמחר
לייוו
רימ
,ןעעז
זא יד
תורצ
ןגאלשרעד
םיא
,טשינ
ןקירעדינרעד
םיא
,טשינ
,ראנ
,טרעקראפ
ייז
ןכאמ םיא ףאנ
,רעפיט
רעקראטש
ןוא
־שטנעמ
רעכעל
. . .
עי ׳ ןיא ט יב ה
ם ע ד ל ימ יכ ןק טאה
םכילע־םולש
ןזיװעג
זדנוא
יד
ש י נ ע פ יט
םנופ
ןשיטםיראמוה
פיט
.ןשטנעמ
רע טאה ראפ
זדנוא
ןיא יד
ןגיוא
טרעקעגסיוא
םעד
םטסיראמוה
המשנ
ףיוא רעד
רעקניל
,טייז
ןוא רימ
ןבאה
,ןעזרעד
סאוו
טוט ךיז
טראד ייב
ןהיבט
,ןטנוא
רעטנוא
יד
םיקוספ
טימ יד
,ךעלטרעוו
טימ יד
. . .ת וא צ מ ה
ט יב ה
ר ע ד
ר ע ק י כ ל י מ
זיא םאד
,קרעוו
ואוו רימ
ןעעז
םעד יט פ ע ןר
.ןעמכילע־םולש