Page 208 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

טלאהניא
טראװ־ריפנײרא
T
םהרבא
ך ל מ - ןע זייר
שטיוואר
...................................................
א פ
םמכילעדבולש
.ש -ראמ וה
רעגינ
...............................................
ו פ
שידיי
ןפאש ןיא
.מ-עק ירעמא ־ם ורד
יקסבוגאי
............................
ד צ
עלאנאיצאנ־שידיי
ןוויטאמ ןיא רעד
רעשידיי־שיטעוואס
ם ולש -ר וטארעט יל
ןרעטש
...............................................
ג ק
יד
עשידיי
עסערפ
ןיא יד
עטיירפאב
רעדנעל
- .ז
יקסוואקייש
. . .
ביק
יד
רעכיב ןופ
גאלראפ
״תונתמ״
-
עפיל
רערהעל
..........................
ו כ ק
םאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
- .מ
גרעבסגילק
.........................
ל ק
םעיונעצער
- .מ
ינוקזח
..............................................................
ח ל ק
.נ .י
:בילטאג
עטיל ןיימ
.א -דנאלמ ייה
ינודקומ
עילע
:ןולברעוו
רעקילייה
םולש -שא
ןרעטש
ריאמ לסיז
:שטאקט
טולב
טיירש ןופ רער
ב ק ע י - ד ר ע
ןייטשטאלג
.ש .י
:יקסנירנאל
רעריל ןופ א
.א -גנילטכ ילפ
ינורקומ
קאווטיל
:
ענעבילקעג
ןטפירש - .ח
גנאל
קיווייל : ןיא
עקנילבערט
ןיב ךיא טינ
ןעוועג
- .י .י
לאגיס
לרנעמ ןאמ :
רעריל ןוא
ןראלאב
- השמ
ןאמסארג
רעללימ : טיור ןוא
ץראווש - .א
רעזייב
.נ .ב
:וואקנימ
םייב
.ע - ר נ א ר
רעסיילשרעפ
רעוועקצוס
: יד
גנוטסעפ
- .ש
רעגינ
רעוועקצוס
:
רענליוו
אטעג - שריה
שטיוואמארבא
המלש
:ןאמייס
ןראירעדניק
ןופ
עשידיי
.ש-רעביירש
רעגינ
:אקשורטעיפ
תוינשמ טימ
גנוצעזרעביא
ןוא
שוריפ ףיוא
.מ-ש ידיי
גרובזניג
ימאז
רעדעפ :
טעצאק
ןוא
רעדיל־אטעג
- ךלמ
שטיוואר
הרש
:ןילעי־לעפ
עקיטביל
.י-סרע זייוו
ןילייב
לאימחרי
:ןאמדלעפ
.ש -סרע יירט
ןאמרעדיינש
קיציא
רעפעפ :
סנטאש ןופ
רעוועשראוו
אטעג -
םולש
ןרעטש
.דר
ןאמרעה
:קנארפ
.א .ש
סקאז
- .י
ןיקייה
לאומש
רעלסעצ
:
למיה ןוא דרע -
אדייא
עזאמ
הכרב
:ןייטשפאק
גניז ןיימ
אדײ א -ץ ראה
עזאמ
השמ
:ןייטשלוש
ןפיוא שא ןופ ןיימ
-ם י יה
לאינד
ינראשט
םולש
:ןרעטש
ירפרעדניא
-
םהרבא קיב
:ןאמזיפש א
לטרעפ
טרעדנוהראי
ף ס וי-ת ורדת סה
גרעבסאלש