Page 213 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תודלות
ךונחה
לארשיב
תורודב
,םינורחאה
תאמ .צ
,ןייטשפרש
ךרכ
:ןושאר
הפוריאב
תנשמ
1789-1914
.
תאצוה
,ןגע״ .נ .י
.ה״שת 406 מע׳.
רפס הז אב
תואלמל
ןורסח רכינ
תורפסב
תירבעה
ןורסח-השדחה
רפס
לע
תודלות
ךוניחה
ידוהיה
האמב
סישמחו
םינשה
,תונורחאה
תפוקת
ןויושה
,היצאפיצנאמיאהו
הסינכהש המע ערק
ימינפ
ונשפנב
הדימעהו
רוחיב תא
תטיש
ךוניחה לש
תודהיה
תיאפוריאה
ינפב
תויעב
:תושק ךיא
רשפא
ףרטצהל
לא
תוברתה
תיללכה
ידכב
לכונש
תויהל
םיחרזא
םינמאנ
ץראל
ונתדלומ
רומשלו
התואב העש םג לע
ונדוחי
ימצעה לעו
ונירשק
וניסכנב
.םיימואלה
דבלמ
הרטמה
תישארה
רפסבש :הז
תאצרה
ירבד ימי
ךוניחה
ילארשיה
תורורב
םינורחאה
-
ביצה ול
רבחמה
דוע
הפיאש תחא
,הבושח
:איהו
רואית
המחלמה״
םחלנש םעה ידכ
ןגהל לע
ותרוסמ לעו
ומויק דגנכ
םיליכשמה
ורמאש
רוקעל
סורהלו
תא
ךוניחה
ןשיה
הסירה
הרומג
ריבעהלו
תא
דבוכה־תרוקנ
ולש
ייחמ
הרותה
רסומהו
לא ייח
השעמה לאו
תוותשהה
םיגהנמב
לא
״םיחרזאה
דומע(
31 .) תא
ותפיאש וז
גישה
רבחמה
ורואיתב
ןייוצמה לש
םיליכשמה
,םינושארה
--------
רפסה
קלוחמ
הרשעל
,םיקרפ
רפסמכ
תונידמה
תוירקיעה
,הפוריאב
ןהבש
הלהנתה
תמחלמ
הלכשהה
.לארשיב
ירחא
קרפה
,ןושארה
ךוניחה״
ןשיה
חתופ
רבחמה תא
תרוש
ויתואצרה
תשרפב
ךוניחה
,תפרצבש
התכזש
הנושאר
רורחשל
ינידמ
יתרבחו
הנממשו
וליחתה םג
םייונישה
ךוניחב
.ידוהיה
המחלמה
לע
ךוניחה
ידוהיה
תפרצב
תשמשמ ןינב בא לכל
תוצרא
הפוריא :
המחלמה
תימינפה
הלהנתהש
ןיב
יפיקת
לארשי
ןיבו
ינומה
,םידוהיה
םירותיווה
ורתיווש
ףוס־ףוס
םינומהה
,םהיפיקתל
םתחמש לש
םיליכשמה
לע
,םהיתונוחצנ
םתבזכאו
המויאה
רחא ךכ
םחכווהב
יכ דחי םע
תכשח״
״תורעבה
םלענ
םג
רואמה״
,״הרותבש - לכ
ךילהתה
הזה
ךלוה
רזוחו
רחא ךכ לכב
תוצרא
,הפוריא
ברעמב
.חרזמבו
תפרצמ
רבוע
רבחמה
ראשל
תוצרא
הפוריא
תיברעמה
,תיחרזמהו
יפל
רדסה ובש
הרבע
הלכשהה
הנידממ
:הנידמל
,תפרצ
,הינמרג
,הירטסוא
,הילטיא
,הידנאלוה
תוצראה
,תויבאנידנאקסה
,הינמור
,הירגנוה
היסור
.ןילופו
היסור
ןילופו
תוכורכ
קרפב
,דחא
ןויכמ
תוכלמ״ש
ךילופ
האצמנ
בורב
תפוקת
הלכשהה
תחת
התוסח לש
.היסור
הכרב
ומצעל
עבוק
קרפה
ירישעה
,רפסבש
היסורב״
,ןילופו
קלחתמה
הששל
:םיקלח
ךוניחה
,שדחה )ב
תפוקתב
המרופירה
,היסורב
הפוקתה
,השדחה
תובישיה
היסורב
,ןילופו
רדחה
ןקותמה
היסורב
,ןילופו
תישארב
תאמ
.םירשעה
קרפ הז
ספות רתוי
שילשמ
.רפסה
ןיאו לכ
:אלפ
תודהיה
תיסורה
התואב
הפוקתה
התיה בור ןינמ בורו
ןינב לש
תודהיה
.תימלועה
םג
ילבח
הדילה
לש
ךוניחה
ןקותמה ויה
םישק ןאכ
ראשבמ
תוצרא
ברעמ
.הפוריא
היתויולדתשה
לש
הלשממה
תיסורה
ךושמל
תא
םידוהיה
,הלכשהל
הב
העשב
דצמש רחא איה
השוע לכ המ
החוכבש
ליפשהל
ששורלו
תא
,םידוהיה
אל
ולכי
ררועל
ןומא בלב
םעה
ידוהיה
ךושמלו
תא םבל
ילבחב
הבהא
הלכשהל
.וז
--------
ד ח א
םיקרפה
םינינעמה
א וה -רת ויב
קרפה לע
סקאמ
,לאטנליל
ליכשמה
,ינמרגה
הלשממהש
תיסורה
השמתשה
וב
עיפשהל
לע
םידוהיה
ולבקיש
ןוצרב תא
ירסח
ךוניחה לש
,הלשממה
המחלמהו
השקה
הלהנתהש
ודגנכ דצמ לכ
םינברה
םימסרופמה
לש
ותוא
ןמזה
--------
ם יר ב ד ה
םיארקנ
ךותמ
תריצע
המישנ
--------
חע
אר זע־ןב