Page 214 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

.תויגוס
רפסה
ליכמ א״כ
תויגוס
תכסממ אבב אמק םע
רמאמ לע
תיעב
ןורבזה
החכשהו
דומלתב
רבחמ
רפסה
-------
ב י צ ה
ומצעל
הרטמ
הבגשנ
הלענו
תושעל
תא
דומלתה
רבד
הוושה לכל שפנ
תעדוי
תירבע
ברקלו
תא
םינינעה
םיאשונהו
םיידומלתה
ותעדל
לש
דמולה
.ינוניבה
--------
ו כ ר ד לש
רבחמה
תוצרהל
תא
איגוסה
ךרדב
התווהתה
התוחתפתהו
תירוטסיהה
לכב רוד
ה יוא ר -ד ור ו
,חבשל
םושמ
איהש
תרשוק תא
הכלהה
םייחב
הארמו
הכלההש איה
תכילה םייח
הניאו
ירפ
םירודח
.םילופלפו
ומכ ןכ
יואר
רבחמה
חבשל לע
תועיריה
,תוירוטסיהה
אוהש ןתונ
ינפל
תויגוס
תודחא
החיתפב
ןהשו
תוריאמ תא
םיניעה
תנבהב
ןתוא
.תויגוסה
םשכו
אוהש
עיפשמ
ונילע בור
הבוט
תומוקמב
ך כ -ם י ד ח א
אוה ענומ בוט
ארוקהמ
תומוקמב
םירחא
הז־ידי־לע
אוהש
םצמצמ רתוי
ןמ
הדמח
.היוארה
ישוביש
אסריג
יסוריסו
,ןושל
םיסינכמש
היבוברע
חומב
ארוקה וא
דמולה
םילבלבמו
,ותוא
םיבר םה
,ונרעצל
.רפסב
ומכ ןכ
תרכינ
רפסב
היבוברע
תונלשרו
הלורג
עגונב
קוידל
,ןושלה םא יכ
האצרהה
ךרדב ללכ איה הפי
תכשומו
תא
.בלה
,קילג
,״ןורצב״
׳בוח ,׳ד
.ו״שת
ת יר ק ב
ר פ ס
זע
רסומ
,הנשמה
ךרכ ,ינש רדס םישנ
רדסו
,ןיקיזנ
תאמ ברה
הדוהי
ביל
,גרובזניג
,רוונד
.לוק
.ג״שת 368
.׳מע
הברה
םישוריפ
ובתכנ
לע
,הנשמה
אלו ירה הז
ירהכ ,הז לבא דצה
הושה
,םהבש
םלוכש
םינווכמ
ררבל
הקמוע לש
.הכלה
אל ךכ
וכרד לש ברה
,גרובזניג
---------
ו ת נ ו ו כ
חנעפל
תא
רואה
,ירסומה
תא
תמשנ
רסומה
הזונגה
.הנשמב
ךכיפל
ורפס הז אוה
ןויזח
דחוימ
תורפסב
.תינברה
---------
ם נ מ א
חילצה
רבחמה
ףשחו
ונינפל
הברה
תורוא
םיזונגה
ינמכמב
.הכלהה
אוה
הלעמ תא
הכלהה
ישרשל
רסומה
ןוילעה
יובחה
תמשנב
.לארשי
--------
ך ו ת מ ה
םיניד״
״םישביה
התא
קנוי תא
השודקה
הנוילעה
לש
רסומה
.ונלש
רצוא שורר
רישע
אצמנ
רפסב .הז
אל
דימת
םיארנ
וירבד
םילבקתמכ
תניחבמ
,ןויגהה לבא
דימת שי םהב
םושמ שרד
.שורחו
רסומ״
,״הנשמה
הידפולקיצנא
המלש
.איה דע התע אל
התשענ
תדובע סונכ
ילושב
.הנשמה
ורפסב
סנכ
רבחמה
לז״חאמ
םירזופמה
םישרדמב
םיטוקליבו
ידכ
תושעל
תא
ורפס
רצואל
םולב לש
הכלה
הרגאו
םג
.דחי
ןפואב הזכ
,רוקמה
ורואב
ושרדמו
םיגזמתמ
הריציל
תחא
תרשפאמה
ארוקל
ףיקשהל
לא ךרד
תוחתפתהה
לש
רסומה
ךותמ
העידי
תידוסי
,תישרשו
ותסינכמ
ךותל
הדגאה
תחתופו
וינפל תא
.הירעש
םהרבא ,קיב
,״תויפלת״
׳בוח ב -א ;
.ה״שת