Page 216 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת יר ק ב
ר פ ס
הע
,רתויב
עדויה
הברה לע
הברה
םירבד
לוכיו
לבתל
ותחיש
םילשמב
תומגודו
לכמ
עבש
.תומכחה
סופיט הז לש
טנגילטניא
םסרפתנ
,יאנגל
םיאורו
יתעפוהב
ותוברתהבו
ןמיס
הדירי
.תוברתל
היה וב
גרבדלוגב
ה
״ינוציח״
המכ
היתודיממ
לש
תויטנגילטניא
,וז לבא
גרבדלוג
״ימינפ״ה
םיזמ
;ןתוא וב ןה
תולגתמ
רואב רחא
ןרוקמו
.רחא
הנוכתה
תידוסיה
תינייפואהו
רתויב
התואב
,תויטנגילטניא
איה
;תונרפכה
איה
הליחתמ
תרפוככ
לכה
ץוחמ
לכשל
תרמוגו
הריפכב
לכשב
ומצע
וחוכו
.ותוכמסו
ןאכמ
תונקפסה
תרהייתמה
לש
ותוא
,טנגילטניא
המיענה
תפייוזמה
לש
לבה״
,״םילבה
ילב ה ףוס״
.״רבד
וליאו
.בא
גרבדלוג
,היה אל קר
ותעפוהב
יפלכ ץוח
יכרצלו
,ץוח אלא םג
וכותךותב
ומצעדכינפבו
-
ןיעמ
רבגתמ לש
הנומא
.ןוחטבו
הנומא וז
ןוחטבו
,הז אלש
,ואב
,רומאכ
קר ןמ
הפשה
,ץוחלו
אלא
ומעפ
תמא־חוכב
יקמעב
,ותיווה
םיאב
יריל
יוטיב
ףורצ רתוי
וירמאמב
,םיירבעה
דוחיבו
הבשחמ־ילויטב
ולש
םיאבה
ףוסב
,רפסה םהו םג
םיריאמ תא לכ
ותיווה לש
גרבדלוג
רואב
דחוימ
.ונימב
דוחיב
ןנורתמ וב
״ןירותסמ״ה
אוהשכ
עיגמ
תשרפל
ומויק לש םע
.לארשי
שי״ םיזר
ןירותסמו
,םלועב
םאו םג
םילגמ
,והשמ
ראשנ
זרה
.ופקתב
םויק םעה
ירבעה
חורהו
ירבעה
חצנה־ןב
םיכייש
םיזרל
,הלא
ןיאש
םילגמ
םתוא אלא
״םיעונצל
דומע(
191 .)
קלח
תיטנמ
ןירותסמ
וז שי
ףוקזל לע
ןובשח
המיענה
תיטויפה
ושפנבש לש
,גרבדלוג
יפכ
רשפאש
ריכהל
םצעמ
םירבדה
םיאבומה
.הלעמל
אוהו
םג הסינ
וחוכ
הרישב
ןושלב-שממ
הבש האר
ומצע
ישפח
,ושפנל
.תירבעב
לבא
ורקיעב
שמיש
ולצא ה
ןירותסמ״
םש
ףדרנ
התואל
החטב
,תימינפ־תישפנ
תמדוקה
לכל
תבשחמ
.תמא
רבלמ
םירמאמה
ונובזעמ לש
חונמח ואב
שארב
רפסה
ירמאמ
הכרעה
:הלא
םהרבא
גרבדלוג
םדאה
ת א מ -ר פ ס ה ו
םחנמ
;בולוביר
ררושמ
ם יר פ א -ל לע מ ה
;יקציסיל
ותציחמב
לש
ר״ד-גרבדלוג
;ןייטשנרב
םלוח
׳ר - וט יגה
]ןימינב
.בא
גרבדלוג
לא י נד -ב ורקמ
;יקסרפ
ימיב
דיריה
ץנילומראיב
- יבצ
;ןייטשפראש
םהרבא
המ לש -ירבעה
;ס׳ללה
ייח .בא
.א -גרב ד ל וג
.יכאלמ
ןורחאה
;תנ
םג
היפארגוילביב
תטרופמ
לש
יבתכ
גרבדלוג
תורפסהו
לע
גרבדלוג
ןושלב
.תירבעה
לכב
םירמאמה
תשגרומ
התוא
תומיענ
הביח
עטנש
חונמה בלב לכ
םיאבה
ותא
,עגמב לכו דחא םהמ
ריאמ דצ דחא ןמ
םידדצה
םיברה
,ותוישיאב
וייחב
ותלועפבו
תיתורפסה
תירוביצהו
לש .בא
.גרבדלוג
רפסה אצי
רודיהב
אוהו
תמאב
הבצמ
תיתורפס
האנ
שיאל״ רשא
הרעה
ושפנ
תונושלב
,תונוש לבא
ושפנ־תבהא
הרומש
התיה
רימת
דוחיהךושלל
לש
,המואה
ןושלל
.״תירבעה
,לאוי
/׳ראדה״
/ל ג
.ו״שת
תושרב
,דיחיה
תרבוח /ב תאמ .מ
,ןזור .נ .י
.ד״שת ט״נק
.םידומע
רפס עונצ ,הז
ינשה
תרושב
,םירפס
רבחמהש ןכת
תינכת
םסרפל
ןמזמ
,ןמזל
אצי
רואל ןמז רצק
ירחא
.ותריטפ
קרפה
יחדמ״ לא ״יחד רשא
רפסב
ןודינה
הלגמ
תצקמב
תא
םוהת
,רעצה