Page 217 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

הלגלגתנ
,הינמורל
הלוה
החורב
תשקבמו
המ־תזיחא
.םייחב
הזיחאו
וז
האצמ
רוחבב
ינעה
,טושפה
ןב
םלוע הנוש
ירמגל
המלועמ
.םח נמ -הלש
די
,לרוגה
התחינש
הילע ילב
,םימחר
הדילוה הב
תויטנ
תויתד
,תוזרפומ
ךא אל רע ידכ
תימהל
המרב
תא
היתוואת
רבכשמ
.םימיה
יקרפ
רופיסה
םינדה
םחנמב
הרמתו
ישודג
םיעבצ םה
םירגמו
.רתויב
המדנו
,ךל יכ םה
יאצוי
ןפוד
תשרפב
תוערואמה
םיררובה
.ןמורבש
רקיעב התא עיגמ
הנקסמל
וז
העשב
הרמתש
תמלענ
םואתפ
ךותמ
,רופיסה
בורכ
תושפנה
,הינפלש
בושו
ןיא הל רכז
ייחב
םחנמ
רופיסבו
.ללכ
םיקרפה
רתויה
םיזכורמ
םימלשו
ןמורבש םה
,הלא
םהבש
םיראותמ
ייח
םיצולחה
,םתרשכהב
,תואצרהה
,םירועשה
ייונע ףוגה
המשנהו
םהבש
וסנתנ
םירוחבה
תורוחבהו
אלש
ורימה
תדלומ
תדלומב
.תרחא
םג
םיקרפב
הלא
ךלוה .ש
סללה
.ותטישל
הברמ
,םיטרפב
דמוע לע לכ
ןינע לק
,ךרע
רסומ ןיר
,ןובשחו
טעמכ
,יאנותע לש לכ
השיגפ
,הגיגחו
לש לכ
החיש
.האצרהו
ךא שי
םיטנמומ
םהבש
הלוע
ויריב
תורשהל
השודק לע
וירובג
בבודלו
םהב תא
תואשמ שפנה
תורקיה לש
.המואה
ןיא קפס
רואיתש
םייחה
וללה
תווחב
הרשכהה
הינמורב
שמשי
רמוח יח
רפרפמו
ימל
אוביש
רישל תא
תריש
םימיה
,םהה ימי
הלואגל־תולנךיב
תונשב
והותה
והובו
לש ףוס
תמחלמ
םלועה
.הנושארה
,ןייטשנייפ
״ןורצב״
׳בוח
,י-ט
.ה״שת
רפם
םהרבא
,גרבדלוג
ץבוק
וירמאמ
ירבדו
הכרעה
לע וייח
.ויתולועפו
תאצוה ״ןגע״
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
.נ .י
.ו״שת 221 מע׳.
הפי
התשע לע ןכ
תורדתסהה
,תירבעה
הררועתהש
שיחמהל
תא
ורכז
יחה
לש .בא
גרבדלוג
תאצוהב
ץבוקה
הפיה
,הזה
ורקיעש
ף ס וא -וב ור ו
םירמאמ
תומישרו
תוחישו
לש
,חונמה
וטועימו
-
ירמאמ
הכרעה לע שיאה
ולעפו
תורפסב
.םייחבו
םירמאמ
הלא לש .בא
,גרבדלוג
ומסרפתנש
םתעשב
תע־יבתכב
,םינוש
הקירמאב
,לארשי־ץראבו
לע
םירפוס
םישיאו
יאשונו
הבשחמ
,םינוש
םיווהמ
־רמוח
האירק
,גנעמ
רמשנש םהב
תומימחמ
עגמה
ףטלמה
בבלמהו
לש
גרבדלוג
.יחה לבא
אל וז
,דבלב אלא שיש
,םהב
םצוביקב
,דחי
ידכב
ונדימעהל
רתוי לע
וביט
ימינפה
לש
,שיאה
ירכב
ונברקל
לא
גרבדלוג
אוהשכ״
,״ומצעל
םינפבמש
גרבדלוגל
״העפות״ה
הו
״ערואמ״
תואיצמב
.תירוביצה
ונאו
,םילגמ אלו
ךותמ
ןוהמת ,בר
ןיאש
םינשה
,םימאות
גרבדלוגש ה
״ינוציח״
וניא אלא
האובב
השולק לש
גרבדלוג
ה
״ימינפ״
הברהו
היתולוגסמ
לש
האובב ,וז
ןהבש אוה
ההדזמ
ךרדב ללכ
,ונורכזב
תועבונ
םצעב
רוקממ הנוש
,ירמגל
רוקמ
,יומס
הלגתמה
קר
ויבתכב - קרו
ויבתכב
.םיירבעה
גרבדלוג
עיפוה
יניעב לכ
״טנגילטניא״כ
,יסופיט
ןמזבש
ןורחאה
וברה
־ירקוח
תוברת.ר
שורדל
וילע
םילת־ילת
לש
.תושרד
אלה אוה
סופיט
ליכשמה
,ךרכה־ןב
ןיינעתמה
םלועב
,ואולמו
ש לכ״ רבד
ישונא וניא רז ,״ול לבא םג וניא עגונ
ושפנב
דע
אר זע־ןב