Page 218 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת יר ק ב
ר פ ס
גע
תוינומהה
ןהו
ףחדב
ימינפה
.תופסלפתהל
ושוח
יתונמאה
חתופמה
רבגתמ לע
ותשלוח
ותפיאשו
תורוהל
,ריבסהלו
אוהו
ןמלוב
קפתסמו
טעומב
.טעומבש
םימעפל
קיספי
תא
הפטש לש
תכסמ
תוערואמה
בלשיו
הב
תונויער
תינבתב
םימגתפ
םירצק
םיבינו
,םיקירבמ
םניאש
םימגופ
םירצועו
תא
תוטיהרה
,תירופיסה
יכ םא
םיפיסומ
הל תיול ןח
תאפמ
םמוצמצ
,אלפנה
ןוגכ
םגתפה
בקונה
:ץקועהו
תא״
םיבנגה
םינטקה
םידיבעמ
,ךרפב
ינפלו
םילודגה
םיערוכ
.״ךרב
המ
ןיאש ןכ
םירואיתה
םיברה
,רפסבש
דוחיבו
רואיתה לש
,״םידשה־יא״
ןיאש םהב
םושמ
תייאר
ןיעה וא
םושמ
תייאר
.בלה
יקסרבט
לצינ
דוחיב תא
ורפס לש רייפ ןב
סופיירד
לע
ויבא
ףוריצב
תונורכזה
לש
סופיירר
,ומצע ןיאו
םירבדה
הלאה
םירמאנ
.יאנגל
ותריצי
לש
ןנחוי
,יקסרבט
תורמל
תומיגפה
,תולקה
תארקנ
תוניינעתהב
תוזכרתהבו
איהו
הרשמ לע
ארוקה
הארשה
,תיליצא
יכ איה
תללוגמ
וינפל
המארד
תישיא
תירובצו
תבר
תוחיתמ
תעטונו
וב
הנומא
הריבכ
הנוחצנב
לש
תושונאה
הפורצה
לע
םירציה
םיימהבה
לש
תוינומהה
הסגה
האורפהו
. . .
.ח .מ
,טאלבטור
,״ראדה״
׳לג
,א״ל
.ה״שת
,הצרא
רופס
ינשב
,םיקלח
תאמ
המלש
,םללה
תאצוה
״םירפם״
םעטמ
תדוגא
םירפוסה
י״אב
תורדתסההו
תירבעה
.הקירמאב
.נ .י
.ה״שת 263
.׳מע
תכסמ
הכורא לש
יוניש
ירדס
,םייח לש
והות
והובו
,יתרבח לש
השיתנ
,הציתנו
הלוגנ
ונינפל
ךותמ ינש
יקלח
ןמורה
תחת״[
ימש
״היברסיב
ו
]״הצרא״
המלשל
.סללה
עקרה
יפרגואיגה
-
,היסור
.הינמור־היברסיב
ןמזה -
ירחא
תמחלמ
םלועה
הנושארה
הכפהמהו
.תיבשלובה
תושפנה
תולעופה
-
,םישנא םישנ
םידליו
לכמ
ידמעמ
,הרבחה
םישולת
ךותמ
םתיב
עקרקו
,םתדלומ
םיפוחס
ירבשמב
היבוברעה
,הלודגה
ןיאל ףוח
ןיאלו
.הזיחא לכה
.לזונ
לכה
.דדונ
יכרע
רסומ
םייחו
ויה אלכ .ויה
,תורקפה
,עצב
תולכנתה
לש םדא
םדאב
יולגב
,רתסבו
םיציצמ לכמ ןיע
לכמו
.תיוז
יהוז
העיריה
העיפומה
טעמכ
ךותמ לכ
יקרפ
.ןמורה
אל
הלילע תחא
תכלוה
תחתפתמו
,ונינפל
יכ םא
,הברה
הברה
,תולילע
םימעפלש
רשקה
ןהיניבש
ףפור ראמ וא וניא ללכ
.אצמנב
,המדנ
יכ
תוערואמ
םוירכוי
םיקעוצה
לעמ
ידומע
םינותעה
םיימויה
םירבוע
ךינפל
םיפוחד
,םילהובמו
רפסמהו
ןיא
קפיס
ודיב
דומעל
רובלו
תא
רקיעה ןמ
.לפטה
םצעב
םהירופרפ
אוה
ספות תא
םירקמה
תאו
תושפנה
תולעופה
םהב אוהו
הווט
םתוא
ךותל
ותכסמ
.תינוגססה
המו ןיא ןאכ
ךותב
םלועה
?טטומתמה
םיסופיט
םיסופיטמ
םינוש
םירבוע
ךינפל
.ךסב
םבור
םיאלממ
תא
םתוחילש
תיעגרה
,םימלענו
םטועימו
םירזוח
ונילא
רובעכ .ןמז
רופס
ךותב
,רופס
הנומת
ךותב
.הנומת
רובגה
ירקיעה
לש ינש
יקלח
רופסה
]ןודנה[
אוה
.םחנמ
--------
א ו ה - ה ז
רחא
םידיחיה
וציצהש
ךותל
םייחה
םישדוחמה
,היסורב
אלו
.ועגפנ
אוה
ראשנ
ןמאנ
תרוסמל
.תובא
הרמת איה דחא
םיסופיטה
יתלבה
םיחיכש
רתויב
.רופסבש תב
םירנוילימ
תקנופמ
,תללוהו
בורש ינב
התחפשמ
ולסוח
ידי־לע
.הכפהמה
תדבוא
השולתו