Page 219 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

המויק לש
הקילבופיר
.וז
היפונכה
,תיאבצה
,המזיש
הנכית
הכרעו
תא
סראפה
יטפשמה
דגנ
,סופיירד
המלח לע
תושדחתה
הכולמה
תירצונה
הטלשהו
תינדור
לש
,אבצה
סופיירדו
היה קר
ריעשה
לזאזעל
ודי־לעש וויק
עצבל תא
תינכתה
תינודזה
וזה . . .
האנשה
,סירושזל
גיהנמ
םיטסילאיצוסה
םימדקתמהו
,הנידמבש
השבלתה
השפחתהו
הלטציאב
לש
תוינתמואל
תינקעצ
תינלטקו
תבורעתב
לש
תוילותק
תינפייז
תינסמחו
. . .
ךותמ
עקרה
ירוביצה
לש
,רפסה
ראותש
ףקיהב בחר
תונמאבו
,הבר
ופלקתי
ופשחתיו
יניעל
םישיאה
םילעופה
המארדב
וז
אולמב
רועיש
.םתמוק
תוישיאה
תישארה
,תיזכרמהו
הרוזשה
העולקו
טוחכ
ינשה לכב
,המארדה
,איה
,ןבומכ
ונרובג
,סופיירד
ףרצנש
רוכב
,םייוניע
תונויסנ
תונובלעו
םיישונא־אל
אציו
ונממ
תמותב
ורשי
רזו
לופכ לע
ר ז-וש אר
םייוניעה
.ןוחצנהו
סופיירד
םדאה
ינוניבה
הלעתה
ידי־לע
וייוניע
וירוסיו
םיינפוגה
םיישפנהו
היהו
תורמל
ותרכה
תידוהיה
השולקה
המומעהו
ולמסל
לש
ידוהיה
הנועמה
לע
אל סמח
.ופכב
ויטבל
םיישפנה
לש
סופיירד
וטרחנ
ידי־לע
ןנחוי
יקסרבט
טרחב
ןמא ןהו
שרדמ
יגולוכיספ
,קומע
באושה
תכסממ
תוערואמה
םיישממה
לש
השעמ
סופיירד
ויתויווחמו
,תוכבוסמה
תויולגה
,תורתסנהו
לש רובג
.טפשמה
ירופרפ
ותמשנ
לש
סופיירד
תעלקנה
ןיב שואי
יצונצנו
הווקת
;םיהכ
הידגארטה
,תישיאה
תיתחפשמה
תירוביצהו
לש
סופיירד
וטלבוה
ושחמוהו
;הפי־הפי
ותקיז
תישונאה
ותקיזו
תידוהיה
וראוה
הראה
תיגולוכיספ
.הקומע
השעמ
סופיירד
חקפ יניע
םידוהי
םירווע
ררועו
םהב תא
המינה
תידוהיה
התיהש
תבהבהמ
תכעודו
ןויבחב
,םתמשנ
ךא אוה
ומצעב םצע תא' יניע
וחור אלו
הדוה
ונורוועב
. . .
לכבו
תאז לכ דינ
דונדנו
ותוישיאבש
לכו
ויתולוגס
תוישפנה
םיחפטמ
לע וינפ
םידיעמו
לע
תונוכת
תויעזג
תוידוהי
תוישרש
תוקומעו
ולעפש וב
אלש
:תעדמ
,ותונשקע
ותגלבה
תישפנה
,הנוסיחו
ותפירצ
ותולעתהו
ךותמ
,וייוניע
ותוקבד
ותורשקתהו
,ותחפשמב
ותבהא
העונצה
הזעהו
ותיערל
ן ה - יס ול
תונוכת
תוידוהי
.תויסופיט
הבהאה
הרוהטה
לש
,יסול
ותיער לש
,סופיירר
,הלעבל
תבהאו
,יתמ יחא
,סופיירד
תוגופס
תורודחו
תודהי
תיעזג
הקומע
הנמאנו
ןהו
תורשמ לע
ארוקה
הארשה
האליע . . .
יקסרבט
גולוכיספה
אוה םג ןמא
:גולאידה
חיש־ודה
ולש אוה דח
,בקונו
לובט
רומוה קד
ףוקשו
םיקרפלו
אוה
לבותמ םג
הנינשב
תינגלגל
המיהדמה
תא
חחושמה
. . .
םיגולאידה
ןיבש יד
יטאפ
,רקוחה
םורעה
,שחנכ
יוליגש
םלעהו
,וידברב
אכדמה
תא
סופיירד
ותוימומרעב
וסראבו
,ימשיטנאה
ןיבו
סופיירר
שאוימה
בזכואמהו
םוהתהש
החתפ תא היפ
,ועלבל
םנה יצח געל
םינונש
םיעלקנה
שיאמ
והערל
תוזירזב
ןורשכבו
.בר
יקסרבט
אוה םג ןכ רייצ ןמא לש
תונומת
:תוינומה
תונומת
הארוהה
לש
סופיירד
תעזעזמ
האיפקמו
תא םרה
הארמל
תוצרפתה
םירציה
םיארפה
םייובחה
יכבנב
ותמשנ
לש
םדאה
םיברואו
תעשל
רשוכה
רתיב זוע
ולגיי
לכ
בואיסה
בועיתהו
לש
היחה
תינומהה
הסושמה
ידי־לע
היחילש לש
היפונכה
,תיאבצה
איהשכ
תלפנתמ
לע
סופיירד
תכשחב
הלילה
תרמואו
ונודל
קוסירב
.םירבא
םירואיתה
םיינומהה
םיאכדמ
םיבגשנו
.דחאכ
יקסרבט
ןנוחמ
דוסב
םוצמצה
ןה
ויחותינב
,םייגולוכיספה
ןה
ירואיתב
תונומתה
בע
ארזע־ןב