Page 220 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת יר ק ב
ר פ ס
אע
ךכ
תראותמ
ותב
תגרוחה
לש
רוספורפה
,רלופ הניל
,הפיה
תיחקפה
תברו
:ןורשכה
הניל
האור
רשוא
הוודחו
םינווגב
םיריהבה
םינתשמה
לש
.התיווה
ךותב
תוליפכ
התיווה
תשכור איה תא
תורשפאה
תוארל
תא
המצע ךות
הטבה ןמ רצה
ןתנהלו
גנועל דהה לש
תולעפתה
ייחמ
המצע
הבהאמו
.המצעל
-------
ה נ י ל ל
הריעצה
האיבמ
תוליפכ
וז
הוודח
ללשו
.םיעבצ
-----------
הפסוותנ
ןאכ
תוחיטב
תיאקירמא
לש
הרענ
הריעצ
.הפיו
לכ שיא שיאו
ותיווהו
תוליפכו
.ותיווה
םג
הטוינ
,רלופ
ותשא
הפיה לש
,רוספורפה
הניא ללכ יפכ
תיארנש
תרבחב
.היערמ
םג הב
םיננקמ םייח
םירחא
הציצמו
היווה
.תרחא
---------
ך ו ת ב
ייח
קרוירינ
םימוהה
םילטלטמו
תא
םדאה
ותחונממ
ההמכ
הטוינ
טקשל
םייאמ
.קותמו
הרואכל
ןיא
ןיקלה ןד אלא
תולאשב
,תוישונא
וניאו
עגונ
תרצב
.תודהיה
,אברדא
םע
האירק
הנושאר
הארנ
ול
ידוהיהש אצמ ול
הקירמאב
םוקמ
החונמ
והנהו
רסמתמ
וילא
,הבהאב
תובהלתהב
תופלעתהבו
.םישוחה
-------
ך ל ו ה
ןיקלה
הנומו
ראתמו
תא
תבהא
לארשי
,קרוי־וינל
וכרדכו
רופסב
הז אוה
דמוע ול
הליחתכל
עגר טק לע ףסה
תונרקסב
,גולגלבו
טאלו
טאל סנכנ
אוה
ינפל
,םינפלו
םגו אוה
ףחסנ
ךותל
םרזה דחי םע
.וירובג
ףאו יכ
ןיקלה וניא
לפטמ
הרואכל
תודהיב
תרצבו
םידוהיה
ירה הלא
םישנאה
םיהמכה
זחאהל
רבדב לש
אמייק םה
םצעב
םתוא
םידיחי
לש
יקסבצידרב
--------
אלה
םתוא לש
.דנרב
םיטישומ
םה
תועורז
תופסכנ
שובכל
.שיה
שי
תבוגתב
ישוח
םישנאה
םיראותמה
ידי־לע
ןיקלה
ןיעמ
תוינושאר
תוירוקמו
--------
ן י ק ל ה
ספות תא
םירבדה
םיטשפומה
הסיפת
תיזיפ
,תיטסילאיר
אלא
שחומהש
ספות םג תא
ללמה
הארנה
ךיישכ
תלשממל
ןויערה
.טשפומה
לעו ידי ךכ
םיארנ
םג
ירואת
עבטה
םמודה לש
ןיקלה
ילעבכ
םייח
ישוחש
םדאה
וצעננ
וקבדתנו
םרשבב
.יחה אוה
ריבעמ
ונינפל
וירואיתב
םירישעה
תא
תודש
הקירמא
,הירפכו
היתורייע
,הירעו
שארו
הנושארו
ןילופורטמה
קרוי־וינ
לע
הנומה
התיימהו
.הרוצעה
--------
ת וא ר מ
עבטה
,םישודגה
יסכר
,םירהה
תובוחר
,קרוירינ
םישנאה
םישנהו
םהיתובוגתו
םינפה־תובר
םינווגה־תוברו
וליאכ
וקחדנ
הז
לא הז
תוקדב
תיזיפ
.שממ
ןמורב ,הז דע״
,״רבשמ
וליפא
תשקב
םיהולאה
הניא
םצעב אלא
תשקב
.םדאה
--------
ם ג
םיעוגעגה
ןוגיהו
םה
:םיישונא
השק ול
םדאל
רשאב אוה
,םדא
גלופמ
םדאה
ךותב
ומצע
וניאו
עדוי תא
,ומצע
ףסכנ
אוה
,האירבל
,עבטל
םילבכו
םיקתרמ
ותוא
עבראל
.ויתומא
דוחיבו
השק
םתואל
םישנא םגש
עבראב
םהיתומא
םה םירג
,םירזו
םתייהתו
תרצו
םשפנ
הבר
.םיתעבש
ןבואר
,דורנילאוו
,״ןויצב״
׳בוח ,׳ה
.ו״שת
דרפלא
,סופיירד
ןאמור
,ירוטסיה
תאמ
ןנחוי
,יקסרבט
תאצוה
תירפס״
,״םילעופה
,ביבא־לת
.ה״שת 285 מע,.
ןובקרה
ימינפה לש
,תפרצ
לכאש שעכ תא
התמשנ
ליערהו
תא
הנופצמ
,ישונאה
הלגנ
רפסב הז
יניעל
ארוקה
הירלקפסאבכ
.תשטולמ
טפשמ
סופיירד
היה
ןווכמ
ורקיעב
דגנ
תוחוכה
םימדקתמה
הקילבופירבש
תיתפרצה
דגנו
םצע