Page 221 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

םילולעת
ולא םה רתוי
תורלי־ישעממ
:םיליגר
יוטיב םה
ישגרל
האחמ
םישובכ
אל קר
יפלכ
הקעומה
לש
תרות
םירוה
,םירומו
יכ םא םג
יפלכ
םלועה
,ינוציחה
,ייוגה
םייאמה
ויבלכב
ויריזחבו
םידי״בו
ידי ״ושע . . .
האילפמ
הניחבמ וז
הנומתה
רענהשכ
םחלנ
רחי םע
וירבח
תמחלמ
הרגת
תמחלמו
ןגמ
תדעב
.םיריזחה
םזילאירה
לש
רואינש וניא
,הצמתמ
,אופיא
רואיתב
יטסילארוטאנ
לש
.תואיצמה
הפילקה
תיטסילארוטאנה
וליאכ
תעקפתמ
תמחמ שדוג
םיעבצה
םיטרפהו
וא
תמחמ
תועמשמה
תידוסיה
הרימטהו
תצחולה
הילע
.םינפבמ
דגנכו
הז שי
רועיכהש
םייחבש
לפאהו
ימוהתהו
שפנבש
םדאה
םיכרכרתמ
לצא
רואינש
ידי־לע
קוחצ
בבלמ
רומוהו
,סייפמ וא
ידי־לע
רהוזךרק
העיתפמ
אוהש
ליטמ
םירבדב
םתיצמו
רואב
,רחא
דסח־רוא
- המ
הווהמש תא
ומסק
דחוימה לש
רופיסה
תיב״
״ןביגה
קלחה(
ינשה לש
ישנא״
.)״בולקש
הרייעה לש
,רואינש יפכ
איהש
תראותמ
רופיסב
,הז ןיא הב
םושמ
הילידיא
ללכ
.ללכו
,הברדא
שי הב
הברה ןמ
רועיכה
עודמו
.בלה
ראש
םירופיסה
ישנא״בש
״בולקש
ותומלא״(
לש
,״בהזופת
השעמ״
״תחקרמ
תרדיסו
תומישרה
ןחלוש״
)״ךורע םע
טורטורפה
ינועבצה
םהבש
עפשו
תונומתה
םירויצהו
םעו
הבושמה־ןח
לש
תודליה
ירה -,ת ידוה יה
םה
םיאילפמ
תויזואוטריווב
לש
,ןושלה
רומוהב
,להוצה
,יסדנוקה
ח וכ ב -ד וח יב ו
הטילבה
תירוטפלוקסה
לש
יווהה
ידוהיה לע
ויגהנמ
,ויסומינו
ויגח
,וילוחו
לע
םילכאמה
תואקשמהו
ישעמו
,תחקרמה
לעו
תשרפ
םידוביכה
תונובלעהו
תומוערתהו
םיוולמה
םדא
לארשימ
ותיבב
תיבבו
ויבורק
.ושרדמ־תיבבו
ןיא רבד
םלענ
ויניעמ
תוינקדבה
לש
.רואינש
לכו טרפ
טרפו
עפוש םייח
,שממ
קחטצמ
,שממ
ריהזמ
טטורו
ללשב
.וינווג
חוכב
הז ךפה
רואינש תא
םזילארוטאנה
שביה
הרישל
,תננורתמ
הינופמיסל
לש
תוארמ
,םיעבצו
ל
והות״
והובו
״קותמ לש
תוחיר
.םימעטו
,ןייטשפא
,״ראדה״
׳לג ו׳,
.ו״שת
דע
,רבשמ תאמ .ש
,ןיקלאה
תאצוה םע״
,״דבוע
,ביבא־לת
.ה״שת
350 מע,.
ןיא
וירובג
לש
ןיקלה
םישנא
םישלח
םיינלוחו
םיטטחמה
.םתשלוחב
:אברדא
םהייח
םימרוז
,זועב
םהיתושגר
,םיקזח
םבורבו
םנה
ישנא
השעמ
.העפשהו
םתשלוח
הנופצ
אקווד
ףדועב
םהיתוחכ
םתסיפתבו
.תזעונה
תסיפתשכ
םייחה לש
םדאה
,הקזח ירה םג
תשגרה
תוליפכה
םהבש
הקזח איה
תטלבומו
---------
ת ו ל יפ כ
וירובג
לש
ןיקלה הניא
תוליפכה
ונלגרוהש הב
תורפסב
.תיטילנאוכיספה
תורפסב
וז
תראותמ
תוליפכה
חוככ
אכדמ
,לפאו
לחוזה אבו
תטלעמ
ותעדות
לש
:םדאה
תוליפכב
וירובג
לש
ןיקלה
הלגתמ
תוהמה
תרתסנה
האבכ
תורוקממ
רואה
רשואהו
לש
םייחה
הגיעלמו
ול
םראל לע
בזעש
תורוקמ יבר
םייוליגה
יריתעו
יפויה
רורדהו
רחבו
ול
ליבש רצ
לקלקעו
ובש אוה
ץצורתמ
לכ ימי
.וייח
-------
ם ג
םיריעצב
תננקמ
התוא
תוליפכ
היהתו
תלאשו
ןכיה״ התא
דמוע
.״?ךמלועב
םלוא אל ירה
ןיקסול
רלופו
ירהכ
םישנאה
םיריעצה
םהיתוחוכש
םידכולמ
תאריו
קותינה הניא
דגנל
.םהיניע
שיו
וליפא
תוליפכהש
תיווהב
םדאה
הריעצה
הכרב איה אלו
.הללק
ע
א ר זע ך ב