Page 225 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תאצוה
״ןגוע״
הירפסו
תאמ
ינוקזח
יל ג ר ^
םנברוח לש
יזכרמ
תודהיה
חרזמב
הפוריא
םיברמ התע
איצוהל
'
הקירמאב
תורודהמ
תומלוצמ
לש
םירפסה
םיווהמה
יסכנ ןאצ
לזרב
ונתורפסב
,תינרותה
םיסיפדמו
םג
םירפס
םישדח
הכלהב
.שורדבו
לבא
רפסה
ירבעה
ינוליחה
ןיידע אל אצמ
ולאוג ןיב
םי״לומה
.םייטרפה
הארנכ אל היה ול
רפסל
ירבעה
ינוליחה
ץראב וז קוש״
״יעבט
אהיש
ץופנ
תוכזב
.ומצע
םיצוחנ
םשל ךכ
לעפמ
יתרבח
הלומעתו
,תיתרבח
ךכיפלו
הדסונ
תאצוה
םירפם
״ןגוע״
לע די
תורדתםה״ה
״תירבעה
-
תורדתסהה
הבש
םיזכרתמ
הז
הלעמל
םישולשמ
הנש
םירבעה
רתויה
םיליעפ
הקירמאב
התוכזל
לש
תאצוה
״ןגוע״ שי
ףוקזל תא
הדבועה
התמזיבש
הרשעתנ
תורפסה
תירבעה
הרושב
הדבכנ
לש
םירפם
ךרע־יבר
לכב יפנע
הריציה
.רקחמהו
ךשמב
הנומש
הרשע תונש
המויק
העיגה
תאצוה
״ןגוע״
תוביציל
איהו
הכישממ
ןוויכב
הרטמה
הדימעהש
א יצ וה ל -ה מ צ על
תא
רחבמ
תוריציה
לש יבוט
םירפוסה
םימכחהו
תוצראב
.תירבה
״ןגוע״
אל
הקפתסה
תאצוהב
םירפס
.דבלב
איה םג
הלדתשה
תלדתשמו
ץיפהל
תא
רפסה
ירבעה
וסינכהלו
תיבל לכ
ארוק
ירבע
.הקירמאב
םשל ךכ
הביצקה
תורדתסה״ה
״תירבעה
םימוכס
םימיוסמ
ליבשב
,היתולועפ
תחלצהלו
לעפמה איה
תשמתשמ
לכב
םיעצמאה
.הידיבש איה
תפתתשמ
התדובעב
תיתנש־לכה
לש
הצעומה״
ןעמל
רפסה
ידוהיה
״הקירמאב
היתולועפבו
ימיב
שדוח״
רפסה
.״ידוהיה
לכב
תונמדזה
הריכזמ
תורדתסה״ה
״תירבעה
תא
היריבח לכש
ירבע
ןמאנ
בייח
תוארל
תא
ומצע
ןכוסכ
רפסה
.ירבעה
ינא
איבמ
הטמל
המישר
תללוכה
קלח
רחבנ
ןמ
םירפסה
ועיפוהש
תאצוהב
.״ןגוע״
ואבוה קר
םירפסה
םיאשונה
םהילע םש
תאצוה
״ןגוע״
תורדתסה״הו
.״תירבעה
לבא שי
רוכזל
תורדתסה״הש
״תירבעה
תפתתשמ
דחי םע ןרק
תוברתה
ץראב
לארשי
תאצוהב
,״םירפס״
דבלמו
הז
הכמת
תורדתסה״ה
״תירבעה
םתאצוהב
לש המכ
םירפס
םיבושח תאמ
ירפוס
הקירמא
.םירבעה
וס