Page 228 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת ור ד ת ס ה ה
ת יר ב ע ה
ל ב ו יל
םישלשה
הלש
גס
,רעונה תיב רצוי
תונורשכל
,םיריעצ
ןדסו
םיאתמ
שיטפל
םלוהה לש
תוחוכ
םיססות
.םיחתורו
דחא
םילעפמה
,םירבעה
רשא וב
ראפתה
תורדתסהה
,תירבעה
אוה
הנחמ
״דסמ״
בשחנה
קדצב לע
יגשיה
תעונת
רעונה
.ירבעה
לע
הנחמ
ירבע
םידליל
ומלח
ןמזמ
תורושב
םיכנחמה
םינקסעהו
אלו תחא
ולבקתנ
תוטלחה
״תובייחמ״
תודיעוב
,םיסונכו
םלוא
ללכל
השעמ אל
עיגה
ןויערה דע
ומקש ול
םילאוג
ברקמ
.רעונה ץרמ
,םיריעצ
תנומא
,םות
הניאש התח
ינפמ
,תונולשכ
ןורשכו
,השעמ
ורבח
ודחי
,חיכוהל
יכ
םג לע
תמדא
הקירמא
רשפא
חימצהל
ירפ
,םילולה
ומכ רעונ
,ירבע
רושקה לכב ימינ
ושפנ
םילאידיאל
םייתוברתה
.ונלש
םהיתומש לש
רגניזלוש
השמו
םיווייד
םירושק
לעפמב
.הזה
הנחמה
״דםמ״
הנק ול
םש בוט לכב
הקירמא
היהו
המגודל
םירעל
תורחא
דוסיל
תונחמ
םירבע
ותרוצב
.ותנכתמבו
הנחמה
ירבעה ןתונ
ךנחמל
ונלש תא
תונמדזהה
הנייוצמה
אלמל
ךשמב
יחרי
שפוחה לש
דליה
ילארשיה
תא המ
ריסחהש
םנואמ
ראשב
ישדח
.הנשה
,יאדוב
ןולשכש
ךוניחה
ירבעה
-הק ירמאב
ויתובס
תובר
,תובכרומו
לבא תחא
תללוכה
תא
ןבור םא אל
ןלוכ איה
רסוח
הביבס
תירבע
,תפקמ
הליטמה
תא
המצע לע
ךינחה אלש
תעדמ
רבדכ
םכסומ
.לבוקמו
הביבסה
תינוריעה
,הקירמאב
רשא הב
םינותנ
ונידלי
ךשמב
,הנשה איה הרז
תרכנתמו
,וניתורטמל
וליאו
הנחמה
ירבעה
תומיב
ץיקה רצוי
תא
הריואה
היוצרה
ונל
םיאנתב
לש
תויעבט
תויחונו
םידליהו
םילבקמ
תא
התורמ
.ןוצרב
אל היהנ
םילכורכ
תונמל תחא
תחאל תא לכ
ילעפמ
תורדתסהה
.תירבעה
וליא אל האב
םלועל אלא םשל הלא
םיטעמה
ונינמש ונייד
ריכהל
הב
תחאכ
תוינכוסה
תוישארה
תצפהל
תוברתה
תירבעה
ץראב .וז
ינש
םיטנמומ
ם יידוסי
י ןכא
אטחנ
תמאל םא
ריאשנ
תא
,םשורה
יכ
העונתב
תירבעה
תורדתסהבו
תירבעה
ללכב
הטלש
דימת
תודחא
הרומג
עגונב
,התינכתל
הילעפמ
.היגשיהו
תודיעוב
תונושה
הצוחמו
ןהל
ועלגתה
דימת
יקולח
.תועד
תורושב
תואבה
בכעתנ
לע ינש
םיטנמומ
,םיידוסי
רשא םהב
ואטבתנ
םיכישממו
אטבתהל
ןידע
ילדבה
הפקשה
ךלהמב
הדובעה
.תירבעה
תורפס
ךוניחו
הזיא םהמ
?ףידע
תליחתמ
דסווה
תורדתסהה