Page 229 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ב ס
יולה
המיבל
תיתורפס
,הראופמ
הוושמה
דובכ
תודהיל
.הקירמא
הנשה םנכנ
ןותע הז
ותנשל
ה״כה אלו
םיבר
םינותעה
םירבעה
,םלועב
וכזש ליגל
.הזכש
דחיב םע
״ראודה״
הרצונ
החתפתהו
תאצוה
םירפס
םוקמב(״ןגוע״
״המידק״
הקבשש
)םייח
הנתנו
ונל
ךשמב
ןמזה
הרוש לש
םירפס
םירבע
םיבושח
בטיממ
,הרישה
הזורפה
רקחו
יר פ -ת ודה יה
םחור לש
ירפוס
.הקירמא
רפם״ו
,״הנשה רשא וב
םינמדזמ
תורשע
ונירפוס
קדנופל
יתורפס
,דחא
השענ
דסומל
.אמייקךב
ודצבו
לש
״ראודה״
יעיבשה
םיעיפומ
תועיבקב
תחא
םייעובשל
ראודה״
,״רעונל
וז
הנשה ״יה ד
ףסומה״ו
ארוקל
״ריעצה וז
הנשה
.הינשה
ראודה״
״רעונל
דעונ
ידימלתל
תוקלחמה
תוהובגה
יתבב
ת״תה
תובישיהו
.תונטקה
םא
תכירע
ןותע
ירבע
ללכב הניא
הכאלמ הלק
,רתויב ירה
תכירע
ןותע
ירבע
,םידליל
טרפבו
ץראב ,וז השק
.םיתעבש
םירפוסה
םיעדויה
תא םעט
דליה
םילוכיו
ןווכל
וחורל
לגתסהלו
םיטעמ-ונונגסל
םה
,וננחמב םעו
תדירי
ךונחה
,ירבעה
,רומאכ
היה ןמ
חרכהה
תדרל
הגרד רחא
הגרד
תלקהב
.ןושלה
לאינד
יקסרפ אוה
אשנש וילע תא לוע
הכירעה
לש
ראודה״
״רעונל
הבהאב
הנומאבו
,ותישארמ
קרו
הנשה
ררחתשה
ודיקפתמ
הז
ורסמו
וידיל
תוחוטבה
לש .ש
.ןייטשניבור
ףסומ״ה
ארוקל
״ריעצה
ומשכ ןכ
יכ -א וה
ותנווכ
קיפסהל
רמוח
האירק
חבושמ
,הפונמו
ךא לק
ןונגסה
,דוקינבו
רעונל
ירבעה
.דמלתמה
ףוס ףוס
וניכז
תוארל
ירפ
ונלמע
המ־תדמב
רעונב
ירבעה
ידלימ
.הקירמא
םנמא
רעונה הזה וניא בר
,ןידע םרב אוה
הווהמ תא
תידעה
ונדימלתבש
םיכוזה
עיגהל
תודסומל
הרותה
םיהובגה
ם ייוארו-ונלש
םה
ילב קפס
ילכל
אטבמ
תרשיש תא
םהיכרצ
.םייתוברתה
לבא
ףסומה
שמשמ דוע גוס דחא לש
.םיארוק
,םיבר
םיבר
ואיבה
םהמע
ףוחל
הקירמא
תועידי
תוקומע
הפשב
,תירבעה
םלואו
תצורמב
,םינשה תונש
תמחלמ םויק
תולגתסהו
ייחל
הנידמה
השדחה
ושלתנ
ןמ
רפסה
ןותעהו
,ירבעה
ולמגנ
האירקמ
תירבע
וחכשו
תא
.םדומלת
ושכע
םהשכ
םירזוח
הבושתב
םיסנמו
ברקתהל
שדחמ
ןושלל
תירבעה
םה
םיאצומ
תא
״ראודה״
יעובשה השק יפל
,העש
״ףםומה״ו
אוה םהל
תניחב רשג
רבעמו
ךשמל לש ןמז
.םייוסמ
ךרוע
״ףסומה״
והנה
רפוסה
ריעצה םייח
.ףיל
רעונהו
ירבעה
ומצע וניא
קפתסמ
רמוחב
האירקה
שגומה ול
,הנקב
אלא •אוה
ףאוש
תולגל תא
ויתונורשכ
הריציב
תירוקמ
.ולשמ
ןועברה
״בינ״ אוה ילכ
אטבמה
לש
רעונה
ירבעה
ירבחו
רעונה םה
ויכרוע
.וירפוסו
יהוז המב
תיתורפס
האנ
,העונצו
תשמשמה
םיתפש־בינ
תעונתל