Page 230 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת ור ד ת ס ה ה
ת יר ב ע ה
ל ב ו יל
םישלשה
הלש
אס
םירגהמה
ןיבמ
וניחא דוע םרט
וקיפסה
רענתהל
קבאמ
,ךרדה
ואיבהש
םמע
רבעמ
.םיל
בורה
לודגה דוע אל דמל
ידמל תא תפש
הנידמה היהו
קקזנ
תורוניצל
לש
תוברת
תימױ־םױ
ותפשב
.ולש היה זא רות
החירפה
תונותעל
תידיאה
,הקירמאב
םגו
ןושלה
תירבעה
הררועתנ
אובל לע
.הקופיס
םיבר
ורמש תא
םנומא
תוברתל
,תירוקמה
רשא לע
היכרב
ולדג
תובישיב
םירדחבו
ונתנו
םדי
המ־תדמב
םיליפעמל
ןיבש
,םיכנחמה
רשא
,וסינ
אל ילב
,החלצה
םיקהל
יתב
ךוניח
תפומל
יפל
הטשה
,תיעבטה
ומכ
וארקש
םינפל
תטישל
תירבע״
.״תירבעב
דסומה
יכוניחה
יסופיטה
היה זא
אקווד תיב
דומלת
.הרותה
רפסמ
תולודגה-תוביש יה
םע
ר ע נ-ת ונט ק ה
,םרפסי
יתבו
רפסה י״ע
םיזכרמ
יתבו
תויסנכ
דוע
םרט
ושבכ
םמצעל
תוכז
.םויק
קרוירינב
יתבר
המכבו
ירעמ
הנידמה
ומייקתנ
יתב
ךוניח
יבורמ
.םיסולכוא
תינכת
דומילה
הגוהנה
התיה
הרישע
,הניזמו
,םידימלתהו
ומייסש תא קוח
,םהידומל
וגישה הבוג ןוגה
,תועידיב
קלחו
ןוגה םהמ
ךישמה תא
וידומל
יתבב רפס
םיהובג
יתבבו
שרדמ
.םינוילע
המכ
ישארמ
ךוניחה התע
םינברהו
םיריעצה
םה ירפ
ותוא ךונח
ירבע אלמ
.םלשו
דועו
:תאז
ויה הלא םינש לש ןתמ
תרהצה
רופלב
אתלחתאו
.הלואגד
תודוה
ץראל
לארשי
תירבעה
התנק הל
וננושל ךרע
ישעמ
וברו
םיצפוקה
.הילע
תורדתסהה
תינויצה
המייק זא
הכותב
תקלחמ
תוברת
תואישנב
׳בגה
דלוזס
לאונמעו
,ןמוינ
רפוסהו
ןאמטייוו
דחיב םע
בתוכ
םירוטה
הלאה
ולפט
תכרדהב
רעונ
ירבע
תמקהבו
תודוגא
ןיבמ
ידימלת יתב
.רפסה
ת וחתפתה
ה ד ובעה
ןכא
םינשה
תובוטה
ופלח רהמ
תונשו
ןוזר ואב
.ןהירחא
תובסה
תובורמ
תונושו
ושדו
ןהב
.הברה
ךוניחה
ירבעה ךלה
ךולה
,ןוונתהו
ךולה
,ץווכתהו
ותאו
התכוה םג
העונתה
.תירבעה
זא
ועיגה
תורדתסהל
תירבעה
םימי
לש
םיטבל
המחלמו
השק לע םויק
,בולע
אלולו
תצובק
םירבע
,םיאנק
ושחש
,התרזעל
ימ עדוי
םא
התיה
הלוכי
רענתהל
התשלוחמ
העיגהלו
דע .הכ .בא
,גרבדלוג
םהרבא
,רלדנהזייפש
לאינד
יקסרפ
ראשו
םהירבח
ינמאנ
תורדתסהה
וכשמ
לועב
הדובעה
ילב
תואל
ורזעו
רשאב
,ולכי
ךא שאר
ןושארו
םהב היה
םחנמ
,בולוביר
לביקש לע
ומצע תא
תוירחאה
תישממה
לש
תכירע
״ראודה״
יעובשה
תלהנהו
תורדתסהה
.תחאכ
וצרמב
,ברה
ויתונורשכב
םיינוגראה
,ותוריסמבו
רשא אל
העדי
,לובג
השע תא
ליחה
.הזה
״ראודה״
חתפתה
היהו