Page 231 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ס
ױ לה
ןכא םייק היה זא
ץוביק אל לודג לש
םירבע
םיקיתו
,םינמאנו
רשא
ולעפ
חטשב
תוברתה
תירבעה
לכ
ןתוא
.םינשה
םה ושע תא
םהישעמ
,אענצב
ילב ילוק
תולוק ךא ילב
,קספה ףאו
וחילצה
םיקהל
םייקלו
תודסומ
םילעפמו
ילעב
,ךרע
תורמל
םחיה
שידאה לש
להקה
.בחרה
אלה םה
,םירפוסה
םיכנחמה
תצקו
,םיליכשמ
רשא
הבהאה
תירבעל
הרעב
םבלב םוימ
םדמע לע
.םתעד
וללה אל וכח
האושל
יכ
אובת
ידכב
,ןיבהל יכ בושי
ידוהי
ןב
םינוילמ
תושפנ
בייוחמ
דימעהל
תא
ינינע
ותוברת
שארב
.ויתוגאד
םתוואג
תימינפה
אל הנתנ
םהל
קפתסהל
תוראפתהב
הבובנ
לע
תשרומ
,רבעה
ןיאש הל
,ךשמה
וטיבהו
יניעב
תא נקב-הא נק
םירפוס
בותכה
ל ע -ר ב ד מ
תורצוא
חורה
םישדחתמה
יזכרמב
תודהי
,םירחא
ךכיפלו
ורתח לכב
,םהיצמאמ
םימעפל
תודידבב
םיתעו
תונױםנב
םײפותש
,םילבגומ
הריציל
תירוקמ
תב
.םוקמה
םידוגא
םיירבע
ומק
ולפנו
הזב רחא ,הז
תומיב
תויתורפס
וצצ
ולבנו
ריעז
הפ
ריעזו
םהו-םש אל
ורמא
,שאונ
דע
המקש
תורדתסהה
תירבעה
המשש הל
הרטמל
דחאל תא לכ
תוחכה
םידרפנה
הלאה
ףונמל
דחא
.קזח
ידסיימ
ת ורדתסהה
דחא
םימרוגה
םיעייסמה
ןוגראל
תורדתסהה
תירבעה
התיה
,הדבועה
יכ
היטעב לש
המחלמה
לגרלו
הבצמ לש
תונויצה תעב
,איהה
ועלקנ
ואבו
הקירמאל
םידחא
ישנאמ
חורה
םילודגה
:ונלש
רזעילא ןב
,הדוהי
והירמש ,ןיול
ןואיל
,ןיקצומ
םחנמ
,ןיקנייש
ןבואר
,ןיניירב
ולדביו
,םייחל
קחצי
,יבצךב
דוד
,ןוירוגךב
ברה
ריאמ
ןילרב
,םירחאו
וללהו
םע לכ
םתויה
םיעוקש
לעפמב
,ינויצה אל
וחיסה
םתעד םג ןמ דצה
ינשה
לש
עבטמה
א יה -ת ימ ואלה
תוברתה
.תירבעה
םנמאו
יחריב
שבדה לש
תורדתסהה
,תירבעה
ר״דשכ
ןיול דמע
השארב
וירחאו
ר״ד
ןיקצומ
וליפאו
ותואישנב
לש
,ןיניירב
,דתיה
העונתל
תירבעה
הפוקת לש
.הנדע
היה הב זא
תנומאמ םות לש
,רעונ
ףועמ לש
םימלוח
ןיעמו
ןוצר
קבחל
תועורז
.םלוע
תורוכז
ונל
תופסאה
תובר םעה
בוחרב
ידוהיה
אקוודו
תפשב
,םאה
הטלשש
ןיידע יפב
ינומה
.ונמע זא
הדסונ
תאצוה
םירפס
,״המידק״
רשא
היללוחמ
ולת הב
תווקת
.תולודג
ךומסו
ותואל ןמז ומק
ונל
,םינושחנ
רשא
וזיעה
דסיל
הקירמאב
ןותע
ירבע
,ימוי
אוה
,״ראודה״
ותכירעב
לש .מ
.ןוספיל
ידכ
ןיבהל תא
עקרה לש
םייחה
םיידוהיה
םימיב
םיקוחר־אלה
,םהה רשא
השרה
ןוימדל
זעונה
שורפל
,םיפנכ שי
רכזל תא
םיאנתה
,םידחוימה
תודהיהש
,רתיה
הנותנ
םהב .זא
תובבר