Page 232 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תוררתסהה
תירבעה
לבויל
םישלשה
הלש
(
1 9 1 6 - 1 9 4 6
)
תאמ
יכדרמ
יולה
ת ורדתסה יך
תירבעה
הקירמאב
תגגוח
הנשה תא לבוי
תאלמ הל
םישלש
*
.הנש
הפוקת
תאזכ הניא
הכורא
רתויב
תודלותב
ונמע
,םימיה־קיתע
לבא
יבגל
ונרוד ,ונא יחה
לעופו
,םויכ
דוחיבו
יבגל
תודהי
הקירמא
הריעצה
,ךרעב ירה הז
ןמז־קרפ
בושח
יוארה
בכעתהל
וילע
וכירעהלו
.הכלהכ
םישלש הנש ולא
ולחה
עצמאב
תמחלמ
םלועה
הנושארה
ומײתםנו
םע רמג
תמחלמ
םלועה
.הינשה
ךשמב
םינשה
ד ע - ול ל ה
אבש
ונילע
וננברוח
ולח -ןור ח א ה
םייונש
םיריבכ
ייחב ונמע
.ויתוצופתב
תודהי
היסור
הערקנ
ונילעמ
ןבומב
יתוברתה
תריזגב
..ןוטלשה
קלחהו
רתויה
ססות רעו
הריציב
תינחורה
ונלש ןודנ
הקיתשל
.הרומג
ןילופב
אטילבו
תצקבו
תונידמ
תורחא
חרזמב
הפוריא
ורבע לע
וניחא
םימה
םינודזה לש
תופידר
תויטילופ
הקוצמו
,תיללכ
ךא
תורמל הלא
וחרפ םש
םיזכרמ
םייתוברת
םימוצע
רשא
ולדיג
רוד
ירבע לעב
הרכה
ושמישו
ןייעמ אל
בזכא
תויצולחל
.לארשי־ץראב
ץראב
לארשי
חתפתנ
בושיה
ידעצב
ןוא
גישהו
םידממ לש
זכרמ
ינחור רצוי
עיפשמו
לע
הלוגה דוע םרט
ותעיגה
הלואגה
תינידמה
.המלשה
ןאכ
הקירמאב
ולעננ
םירעשה
ינפב
הריגה
תינומה לש
יטילפ ונמע
תודהיהו
תיאקירמאה
הליחתה
שבגתהל
רצבתהלו
ךות שופח
םיכרד
הדימעל
תיתוברת
.תיאמצע
ךילהתה
הזה
לש
בוצע
תומד
תירוקמ
תודהיל
הקירמא
ונדוע
עצמאב
.וכרד
,וישכע
רחאל
תולע
תרוכה לע
תודהי
,הפוריא
וליחתה
לכה
םישיגרמ
חרכהב
רוציל םג
הקירמאב
זכרמ
,יתוברת
אהיש ןוזינ
תוחכמ
ומצע
קופיסב
ויכרצ
.םיינחורה
לכ
ןתוא
,םינשה
ןיבש
המחלמ
,המחלמל
ויה
וניגיהנמ
םינותנ
םילעפמל
לש
תושפנ־תלצה
תמקהו
.תוסירה
םינוגרא
ומק
,ונכותב
רשא
ופסא
םינוילמ
תרזעל
םילבוס
תקזחהלו
תודסומ לש
הקדצ ןאכ
רבעמו
;םיל
ועייס
םידדונל
וגאדו
תויכזל
ועגפנש
וכמתו
דיב
הבחר
ןינבב
.ונצרא ךא וב
ןמזב הלד
המועזו
התיה
המורתה
תוברתל
תירבעה
,םוקמב
ועיגהו
םירבדה
ידיל ,ךכ
וליפאש
ךוניחה
ונלש ןתינ
לגלגתהל
ןורדמב
טעמכ
ןיאב
.רוצעמ
טנ