Page 233 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

חנ
יקסרפ
םוי״ /ה ׳ח
.ולסכ
,ראבתנ
הסינכהש
ץראל
תרתומ
וניחאל
יניתנ
,אקירמא
אינטירב
.אינמרגו
תסינכב
םידוהי
ידילי
רתי
תוצראה
םיקדקדמ
ה א מ
וליפאו
השלשל
םיאבה
הינאב תחא
םיארוק
ךומה״
יש וק ב ו
ל ו ד ג
וסנכנ
םויה ינש
.״םידוהי
)אס
ר ו א
י נ פ ל
ל ת ו כ ה
י ב ר ע מ ה
יפ־לע
תטלחה
תדעוו
לתוכה
יברעמה
םעטמ
,םימואלה־רבח
וילע
,םולשה
רוסא
םידוהיל
קילדהל
דיל
לתוכה
הרונמ וא
.תיששע
הנהו
ונא
םיארוק
ןועובשב
,״תלצבח״
,םילשורי
הנש
,הנושאר
׳ט
ןסינב
,א״לרת
ןוילג 14,
:רמאל
התע״ ! וזלע לכב בל
יחדנ
,לארשי
םכעמשב
יכ ןתינ
ןוישרה
הלשממהמ
הממורה
,ה״רי
עובקל
תיששע
לתוכב
יברעמ
ריאהל
תא
תכשח
הלילה ינפל
םיאבה
ךופשל םש חיש םג
יברעב
,תותבש
שיאו
אל
ברעי
תא
ובבל
עוגנל ומב
.הערל
חתפ
הוקת איה
ונל
,תווקל יכ
הברק תעה רשא םג לע
,חבזמה שא
דקות אל
.הבכת
.״ ם י כ י ר ע מ ה
:בגא ינפל
םיעבש שמחו
םינש אל ויה
ם י כ ר ו ע
,םינותעל
אלא
.ם יכ י ר ע מ
)בס
י נ פ מ ה מ א ל
ע י פ ו ה
ן ו ת ע ה
י מ ו י ה
הפסוהב
ןותעל
ימויה
,״רואה״
עיפוהש
םילשוריב
תכירעב
רמתיא
,י״באךב
םוימ ל
רדאב ׳ב
,ע״רת
הספדנ
העדוהה
:תאזה
ו נ י א ר ו ק ל ״
ילגרל
גלשה
,ברה
דריש
,ונריעב אל ואב םויה בור
ם י ר ד ס מ ה
ונלש
ם ו פ ד ה ־ ת י ב ל
וננהו
םיבייוחמ
קפתסהל
תאצוהב
הפסוה
הנטק .״וז