Page 234 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תאז־לכב
,ונד
ינפמ אטח
הרכזאה
,הדוהי־ןבל
תא לכ
הרודהמה
תאזה
הזינגל -
וסיפדהו
המוקמב
הרודהמ
ת ינש ילב
גולורקינה
לוספה הזה . . .
)טנ
ת יש א ר ב
ר ו ב י ד ה
י ר ב ע ה
ו ת ױ ח ־ ם ו ק מ ב
םכנוצר
תעדל המ היה בצמ
רובידה
ירבעה
לארשי־ץראב
ינפל
ם י ע ב ר א
ע ב ר א ו
ם כ גה נא -ם ינש
םכאיבא
לא
ןותעה
,״הפקשה״
ןוילג ,ט״י
תנש
,ב״סרת
.םילשורי
רזעילא
הדוהיךב
ךרועה
ורמאמב
״ונשוכר״
איבמ
ןובשחו־ןיד
:טרופמ
םילשוריב״
שי התע
ם יר ש ע כ
םישנ
תומלעו
ת ו ר ב ד מ
.תירבע
ופיב שי תעכ
ם יש לש כ
םישנ
תומלעו
תורבדמ
תירבע
לעופב ,וא
,תוחפל
תועדוי
רבדל
.תירבע
לכבו
תאז לכב
תובשומה
דחי שי ילב קפס
תוחפל
ה א מ כ
ו ח
יש מ ם םישנ
תומלעו
תועדוי
רבדל
תירבע
ןכותבו
םג
תורבדמ
תירבע
.דימת
ינגב
םידליה
יתבבו
רפסה
תובשומהב
הנרבדת
,ת יר ב ע
טעמכו
קר
,תירבע
ש מ ח כ
ת וא מ
,תונב לכל
.תוחפה
ןגב
םידליה
ופיב
ת ו ר ב ד מ
קר
תירבע
ש מ ח כ
ם יר ש ע ו
.תונב
תיבב
רפסה
תונבל ופיב
תורבדמ
תירבע
כ מ
ית א ם
.תונב
תיבבו
רפסה
תונבל
םילשוריב
שש
תואמ תונב
תודקפומ
ידיב
תלהנמ
,תיבה
תרבגה
,יודנל הלו ונא
םיוקמ הבו ונא
,םיחוטב
יכ היה
הנייהת שש
תואמ
תונבה
הלאה שש
ת וא מ
ם יש נ
,תוירבע
אל
דבלב
ת ו ע ד ו י
,תירבע
אלא
ת ו ר ב ד מ
.״תירבע
הז היה
םוכיסה .זא
תאז־לכב
תצק
ונמדקתה
זאמ תע ונא
םינומ םויכ
תאמכ ףלא
,םידימלת
תירבעהש
איה
,םתדלומ־תפש
לכב
תכרעמ
ךוניחה
בושיבש
,רעצמלו
םיילפכ
רפסימכ
הזה
תירבע־ירבוד
.םירגוב
י ל ב ח
ה י ל ע ה
ה נ ו י צ
י מ י ב
ן ו ט ל ש ה
י ק ר ו ט ה
אל קר
,התע
תפוקתב
תיבה
,ימואלה
ונא
םיטבחתמ
תולאשב
הילעה
.היתוריזגו
ףא
ינפל
םישמח
םיתשו
הנש
ונלבס
יישקמ
.הילעה
בתכמ״ב
ץראמ
,״לארשי
,ופי ׳א
ולסכב
ד״נרת
,ןיעידומ־ןוילג(
אציש
ידי־לע ־יאב
חכ
יבבוח
,)ןויצ האב
העידי
:וז
ם יזוירוק
ת ו ר פ ס ב
ת יר ב ע ה
זנ