Page 235 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ונ
יקסרפ
םינשלבו
רשא ונתנ םדי
.ול
וריחמ
הנשל 2
,כ״ור
יצחל 1
,כ״ור
עברלו
60 .׳ק
תיולב
״הירבעה״
אצת
רואל םעפ
םעפב
הפסוה
םשב
ת יב ״
,״ ר פ ס ה
הב
ואובי
תועידי
תויפרגוילביב
תועדוהו
,תויתורפס
רשא
ןריחמ 20 ׳ק דעב רוט
.״דחא
ךרועה
איצומהו
רואל
םושרג
רדאב
םסרפ
״ץילמה״ב
םוימ 12
ינויב
התוא הנש
רמאמ
דחוימ
תיחתל״
,״ונתפש ובש
רשיב תא רבד
תעפוה
ןוחריה
,״הירבעה״
אלש הכז
תוארל תא רוא
.םלועה
יפכ
עידוהש
םושרג
,רדאב רדה תעכ
,קרויוינב
״ראודה״ב
ינפל םינש ‘
,תודחא אל לוכי
היה
םישגהל
תא
ולעפמ הז
רסוחמ
,םירפוס
םירשכומה
בותכל לע ינינע
.ןושל
:בגא םש
הפסוהה
תיב״
״רפסה
ועמשמ אל
,הלוכסא
אלא
:וטושפכ
תיב
ינינעל
.רפסה
)זנ
ן ו ל י מ ה
י ר ב ע ה
ר ת ו י ה
ן ט ק
ןולימה
ירבעה
רתויה לודג
ותינבתב
ירה אוה
ןולימ״
ןושלה
תירבעה
הנשיה
״השדחהו
תאמ
רזעילא
,הדוהיךב
דעש םויה
ועיפוה
ונממ
־םינש
רשע
םיכרכ דוע(
השלש
.)ואובי
םלוא
ןולימה
רתויה ןטק
ותרוצב
והירה
ןולמ״ ןטק
ינמרג־ירבע
תאמ ןב
.ביבח
.ג״צרת
תאצוה ףסוי
רעגניזעלש
.״הניוו
ןולימה
ירורעזה
הזה שי ול
תולעמ
תובוט
םינמיס(
ןייצל
,ליעלמ
ןויצ
,ןימה
ןומיס
,יובירה לכ
לעופ אב
יפ־לע ונינב
)דועו
אוהו
ןייטצמ
ורודיהב
תיינבו
קדה
קזחהו
אוהו
ליכמ 406
,םידומע
רפסמו
ויתולמ
ךרעב 6250 .
ףוסב
וחפסנ
תובית־ישאר
םיטפשמו
.םירצק
ךרוא
ןולימה
:הזה 2%
.םישטניא
:ובחר 1%
.שטניא
)חנ
ת ר ב ו ח
ן ו ח ר י
ה ס פ ד נ
ש ד ח מ
ל ש ב
ד פ ס ה
תרבוחה
הנושארה
לש
ןוחריה
לעופה״
,״יחרזמה
ןואטיבה
לש
םילעופה
םיימואלהדכייתדה
,לארשי־ץראב
תכירעב
.א .י
,יארחש
םילשורי
תבט
הספדנ-,ג״פרת
ינשב
םיספדה
םידחוימ
הלמ
הלמב תואו
.תואב
לדבהה
ידיחיה
,אוה יכ
הרודהמב
הנושארה
אב
גולורקינ
רצק
ןב
הרשע־שמח
תורוש לע תומ
רזעילא
.הדוהיךב
םנמא םג
דפסה רצק
הז רהזנ
:ונושלב
שי״
ןישרוד
בויחל שיו
ןישרוד
הלילשל
דוחיב לע
וסחי
תרימשל
תדה
.היתווצמו
םלוא ודוי םג
,הלא יכ
עגונב דצל
ילילשה הזה המכ
הדוהיךב
אכיא
-,אקוש ב
עגונב
,בויחל
איבהש םעל
,ירבעה
ףא
םיטעמ
ותומכ
.ךיא