Page 237 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

דנ
יקסרפ
בורקבש
הנאלמת
שלש
תואמ הנש
,ותומל
היה
תמאב םדא
,ינואג
םכח
תולוכשא
תודהיב
.הלכשהבו
אוה
רביח
םישולשכ
םירפס
םיירבע
ירא״(
,״םהונ
תניחב״
,״הלבקה
תגאש״
,״הירא
היפארגויבוטבא
ייח״
״הדוהי
דועו
)דועו
םירוביחו
םינטק
.תואמל
תא
וינווג־יוביר
ויתועד־תופילחו
רשפא
תוארל
וירוכיב־ירפב
ןושארה
רוס״
,״ערמ ובש
תועבומ
תופקשה
ןכופיהו
ןורשכב
.הווש ףא יכ
רפסה הזה
ןווכתמ
םחליהל
עגנב
קחשימה
,םיפלקב
טשפתנש
וימיב
הילטיאב
ילוא אל
תוחפ
רשאמ
ברקב
םיבר
ינומהמ
םידוהיה
,הקירמאב
הנה
״הכז״
,ורבחמ ׳ר
הדוהי
הירא
,אנידוממ
יכ
ולדגב
ואובבו
םימיב היה
ומצעב
ףוטש
,ה א ר נכ -ת ו נפ ל ק ב
תמחמ
רעצ לע
החפשמ,ד־תורצ
,
וגרתשהש לע
וראווצ
דחא(
תשלשמ וינב תמ
,ריעצ
ינשה
,חצרנ
ישילשהו
דדנ
םיקחרמל
.םלענו
הידגארטה
תאזה
,המרג
יכ
ותשא
האצי
)התעדמ
. . .
)דנ
ה ח ט ב ה
, ה ב ו ט
א ל ש
ה מ י י ק ת נ
עריא רבכ אל
,תחא יכ
םירבחמ
םיירבע
םיחיטבמ
חפסל
המ־רבד
ם נ יא ו -ם ר פ ס ל
.םימייקמ
הנהו
םכל
המגוד
תייפא תחא
,רפסב
השענש
ונלצא
ךשמב
ןמזה
סכנל
.יתוברת
ףוסב
,המדקהה
בתכש .ח .נ
קילאיב
ך ר כ ל
ןושארה
לש
רפס״
״הדגאה
תכירעבש
,יקצינבר־קילאיב
ינא
םיארוק
:רמאל
שארב״
רפס,
׳הדגאה
,ופוסבו
רחאל
תאיצי
לכ
,ויקלח
אצמי
:ארוקה
אובמ
יללכ ל כ ל
;הדגאה
ישאר
םיקרפ
קודקדב
ןושלה
תידגאה
יכרדו
;השומיש
ןולימ
טרופמ לש
ןושלה
,תידגאה
,ףוסבלו
תוחול
תומישר.,םיישומיש
תונוש
םינויצו
יפל
,םינינעה
תומשה ׳וכו
רדסב ב״א
תלעותל
.״םינייעמה
לכמ
תוחטבהה
תובוטה
הלאה אל
המייקתנ
אלא תחא
:דבלב
ףוסב
רפסה
יששה אוה
,ןורחאה
הרודהמ
הנושאר
תנשמ
,ח״סרת
החפסנ
המישר״
לש
תומש
,םישנאה
תומוקמה
םינינעהו
יפ־לע רדס
.״ב״א
םלוא
רתי
:תוחטבהה
,אובמה
,קודקדה
,ןולימה
תוחולה
םיישומישה
- אל
ואצי
לא
לעופה דע
.םויה אלו
דוע אלא
העיפוהש
הרודהמ
השדח
תדקונמו
תנשב
ץ״רת -
ןתואו
תוחטבהה
וראשנ
המדקהב
ויהשכ
ילבמ
ואלמתנש ףא
םעפה
ףוסב
.רפסה
,קילאיב
ותושעב
הקירמאב
תנשב
,ו״פרת חס ,יל יכ
םכחה
ריעצה ר״ד .י .נ
ינוחמש
ןילרבב
דמע
רבחל
תא
אובמה
ת מ ו - י ל ל כ ה
.וימי־ימדב
תעכ
םירדסמ
תאצוהב
,״ריבד״