Page 238 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

םלוא
דסיימה
ןושארה
היה
רפוסה
ירבעה
עודיה
י כ ד ר מ
ןב
ל ל ה
, ן ה כ ה
קסעש
רחסמב
ריעב
למוה לש
היסור
.הנבלה
ןומויב
,״ץילמה״
עיפוהש
,גרוברטפב
םוימ א״כ
לולאב
,ב״סרת
ונא
םיארוק
ןיעמ
־לוק
ארוק םשב לע״ רבד
תדוגא
״םירפוס
רבד(
לא
םירפוסה
)םירבעה
תמיתחב
.ל״נה אוה
לביק לע
ומצע תא לכ
חרוט
.ןוגראה
ןמזמ
ןמזל
היה
םסרפמ
םינותעב
םירבעה
םיזורכ
,םירמאמו
םירואיב
תעד־ייוליגו
ףוריצב
תורשע־תורשע
לש
תומש
םירפוס
םיקיתוו
,םינוריטו
ועידוהש
תא
םתונוכנ
חפסיהל
לע
.הדוגאה
אל
ורסח םג
,םירמאמ
ורערעש לע
רקיע
ותורשפא
לש
ןוגרא הזכ
היתוביסנב
תודחוימה
לש
היסור
.תיטסיראצה
םידחא
וגלגל לע עפש לש
תומישר
,םירבחה
היהש
יכדרמ
ןב
ללה
ןהכה
םסרפמ
,םיתעה־יבתכמב
המכש םהמ אל
ועדונ
ל ל כ
רותב
.םירפוס
לע לכ םינפ
םלועמ אל
הדעונ
וליפא
הפסאה
תדסיימה
לש
הדוגאה
,תאזה ףא יכ
יכדרמ ןב
ללה
ןהכה היה
ררועמ
םעפכ
םעפב
תא
ןינעה
,הזה
ףוס־ףוסש אצי לא
,לעופה ךא אל
היסורב
אלא
־ץראב
.לארשי
>בנ
□ ו ק מ ב
ת ו י ת ו א
ת ו ר ז ו פ מ
,עודיכ
םיגהונ
םינותעה
םירפסהו
םיירבעה
רזפל
תא
תויתואה
ל כ ב
,הלמ
תשרודה
המעטה
.תדחוימ
ת ורפסב
תונותעבו
תוילגנאה
הקירמאבש
םיסיפדמ
םילמ
הלאכ
ספוטב
דחוימ לש
תויתוא
תוקד
תומוקעו
.)״סקיליטא״(
הנהו
יתאצמ
ןותעב
ימויה
״ץילמה״
גרוברטפמ
םוימ ט״י
ירשתב
ג״סרת
העצה״
הנטק
:״םיסיפדמל
שמתשהל
ב ת כ ב
ר ״ש י םשל
המעטה
םוקמב
תויתוא
.תורזופמ
נ0
ד ל י
ן ב
ה ר ש ע ־ ש ל ש
ה נש
ר ב ח מ
ר פ ס
ם ס ר ו פ מ
םכחה
לל וכה ׳ר
ה ד ו ה י
ה י ר א
א נ י ד ו מ מ
(
1648-1571
)
היציניווב
לש
)הילטיא
רביח תא
רפסה
רוס״
״ערמ
דדלא(
דדימו
םיחכוותמ
חבשב
תונגו
קוחצ
)יטרקה
ותויהב
ןב
הרשע־שלש
.הנש
רפסה הזה
םגרות
,תיקלטיאל
,תינמרג
תיתפרצ
דועו
תונושל
.הפוריא
ורוקמב
ירבעה
עיפוה
תורודהמב
,תודחא
הנורחאהש
איה
תאצוהב
השמ
ןייטשליקוק
,הנליווב
.ג״סרת
רפסה ןטק
דמחנו
הארמל
ליכמו
םיעבראכ
.דומע
ר בחמ ה
רקוחה(
הימחנ
לאומש
ץיבוביל
קרוירינמ
םסרפ
וילע
היפארגונומ
המלש שיו דוע
וילע
םירמאמ
םיכרעו
,)תוידפולקיצנאב
ם יזויר וק
ת ו ר פ ס ב
ת יר ב ע ה
גנ