Page 239 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

בנ
יקסרפ
םיפיסומ
םג תא
״הנקזחת״
לש .ח .נ
.קילאיב
ןמ
םיטפושה
דוע
םייחב
ותיח קר דחא אלה אוה
רפוסה
ירבעה
עודיה ר ד
יכדרמ
,זיירפנרהא
ברה
ישארה
תוליהקל
לארשי
תנידמב
.הידייווש
a ״ד ר
ל צ ר ה
ר ב ח מ
ר יש
י ר ב ע
ם י ר ו פ ל
ןועובשב
ירבע״
,״יכנא
עיפוהש
ידורבב
לש
היצילאג
ךרענו
ידי־לע
,רברוו
ונא
םיאצומ
ןוילגב 27
רא ורבפב
1880 , ד״י
רדאב
,ם״רת ריש
םשב
ימיל״
״רופה הזו
:ונכת
רוחא״
םדקו
תא יניע
,יתאשנ
"
V
vl
VI
T
״
“ T T
ךא בוט
לארשיל
תא ימי
םירופה
.יתאצמ
"
l
I
: ״1
V - T
״ ־־ •
T T
רוחאמ
ףךחה םע גלש
,רקו
םדקמ
ביבאה םע בר הצמ
.רורמו
״
T T
Vl V
*
״
־
T
T
ימי
םירופה ימי
התשמ
,ןוששו
••ן - ״
• :
T ; V
|
םכח
,רעבו
קיזחמ
קיזמו
,ושגפנ
ליכשמ לא ליז לע סוכ ןיי
•וקשנ
ימיב
רופה לע ךרד
.ןותלקע
ימי
,םירופה
ימי
,םולשה
םיאלמ לכ
,בוט
ןכ־לע
ונורכז
בלמ
ירבעה אל
.ףוס;
.רד
.״לעצרעה
הרעהב(
ראבמ
,ררושמה
יכ
״רוחאמ״
םה
םיניבה־ימי
״םדקמ״ו
אוה
ןמזה
שדחה
״הצמ״ו
אוה
.)ביר
ךא
.רד״
״לעצרעה
הז
ונניא ר ד
רודואית
לצרה
גיהנמה
ינויצה
,לודגה אלא ר״ד
ח ס פ
, ל צ ר ה
ליכשמ
,יאצילאג
היהש
להנמ
־תיב
רפסה
ידליל
לארשי
ריעב
ידורב
םסרפו
הברה
תינמרגב
תירבעבו
ירואיב(
תוארקמ
ירבע״ב
״יכנא
תונשב
.)ם״רת-ו״לרת
)אנ ימ
ד ס י
ת א
ת ד ו ג א
ם י ר פ ו ס ה
? ם י ר ב ע ה
תדוגא
םירפוסה
םירבעה
לארשי־ץראב
תמייק הז
םירשעכ
שמחו
םינש
היתולועפו
תויעוצקמה
תויתורפסהו
תועודי
ןוחריה(
,״םינזאמ״
הוולמ־תפוק
,םירבחל
תעיבק
תרוכשמ
,םירפוס־רכשו
תופתתשה
דסומ״ב
,״קילאיב
יונימ
םיטפוש
םיסרפל
םייתורפס
םינוש
.)המודכו