Page 240 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

םיזויךוה
תורפסב
*תירבעה
תאמ
לאינד
יקסרפ
)טמ
ס ר פ
ר ב ח מ ל
ן ו נ מ י ה
י מ ו א ל
ונועובשיף
עודיה לש
רזעילא
הדוהיךב
םילשוריב
,״ ה פ ק ש ה ״
ןוילג
ז״ל םוימ ג״י
לולאב
ח״כתתא
,ח״נרת(ןברוחל
1998 ,)
הספדנ
דומעב
ןורחאה
העדומה
:תאזה
דחא״
יבבוחמ
הרישה
,תירבעה
ץפחה
,ומשדכוליעב
בצק ךס
500
קנארפ
רותב סרפ
רבחמל
ריש
,ימואל
רשא
ןייטצי
וחורב יפיו
ומענ
.ופקתו
תושרה
הנותנ
,םיררושמהל
רשא
ורחתי
ת לבקב
סרפ
,הז
חולשל
תא
םהיריש
ל כ ב הפש
רשא הב
םתריש
תקקזנ
.הל
הרישה
תימואלה
רשא
הכזת
סרפהל
םגרותת י״ע
,דעווה
רשא
ודיב
ןתינ רבד ,הז
תירבע ןכו
רתיל
תופשה
תורבודמה
יפב
.ונמע םג
דעב
הניגנמה
הרישהל
תימואלה
תאזה ןתני
.סרפ דעוו
םיטפושה
םינחובהו
תא ריש
םירחתמה
:םה ר״ד ןתנ
,םיובנריב
ןבואר
,ןיניירב
ר״ד
רודואט
,לצרה ר ד .ש .ר
,יודנאל
ר״ד
סקאמ
,יודרונ
ר״ד .מ
,זיירפנרהא
׳פורפ ר״ד
.רנלק ןמז
חולשמ
םירישה
ת לבק ל
סרפה
רמאנה אוה דע םוי ׳א
רבמבונ
הנש וז אלו
רחואי
.הזמ
םירישה
וחלושי
י״פע
תבותכ
:וז
ןאיצקאדער
,ךויצ״
, ן י ל ר ב
גניססעל
עססארטש
23.
םיררושמה
לא אנ
ובתכי
תא םמש
יתמאה
וא
יתורפסה
תחת
,םהיריש
םא־יכ
םוגיצי
ידי־לע הזיא םואנ
וא
םגתפ
תאו םמש
ובתכי
אנ
בתכמב
דחוימ רוגס
הפטעמב
שארבו
בתכמה
ומשרי
תא
םגתפה
וא
םואנה
רשא
תחתמ
.םהירישל
ת כ ר ע מ
, ך ו י צ ״
. ״ ן י ל ר ב
,ןכתיי״
יכ
תונוילגב
םיאבה לש
״הפקשה״
וספדנ
םיטרפ
לע
תואצות
תורחתהה
.תאזה ךא ןיא
,קפס
תורחתההש
אל
,החילצה
יכ םעה
ל ל כ ב
םיינויצהו
טרפב
םדוע
םיקיזחמ
״הווקתה״ב
לש .נ .ה
רבמיא
םיברו
םהמ
*
רבר־חתפ
ם יעברא ו
תנומשו
םינינעה
םינושארה
וספדנ
ך ר כ ב
,ינעה
ישילשה
יעיברה ו
לש
ץבוקה
יחכונה
רפסה.
.*ירבעה