Page 241 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

.)ה״כ-׳כ
יכדרמ ןב דוד
רעקסילערטס
ררושמה
עודיה
ןמזב הזה
םרות
םוגרת
תילגנאמ
לע
תנולת״
יתמ דלח לע עור
״םלרוג
םגו ריש
״תעבטה״
ריש
,ירופס
םוגרת
ןתנמ
םכחה לש
;גניססעל
וירחא אב ריש לע
,ההבגהה
םוגרת
רישמ
תינמרגב
ספדנש
ע״כמב
רעד עדוי
תנשל 1832
רישה
םגרתנ
השלשב
תואחסונ
םיספדנה
הזב
רחא .הז
םימגרתמה
םה
,ל דש
יכדרמ
רעקסילערטס
7
ר״שיו
ודובכב
.ומצעב
קלחה
ירבעה
רמגנ
ירבדב
ךרועה
הרעה״
לע
רמאמ
ימלשוריב
קסועה
תמכחב
.הדידמה
הרעה״בו
לע
רוביד דחא
ע״בארהל
ל״ז
ןינעב
תמכח״
.״תרובשתה
ףוסב
רפסה אב
דפסה לע
ותומ לש
םולש
ןהכה םשב ןיא״
״םולש
תאמ
ריאמ
יולה
.סירעטעל
ףסאמה
רמוג
רמא״ב
״רדסמה
ובש אוה
הדומ
ל כ ל הלא רשא
ינודבכ״
םהיבתכמב
)םהירמאמ(
ךרבי
׳ד
,םכליח
וקזח
!וצמאו
וחתפ יל תא
םכרצוא
בוטה םג
םינשל
.״תואבה
לבא
תרבוח
הנושאר
וז
התיה םג
,הנורחאה
יכ
םינותנשל״
םיפסאמלו
גוסמ הז אל היה
ךשמה
יתמא
םצראב
ןושלבו
,תירבעה
יאדו
ומרג
ןתוטשפתה
לש
תונושלה
תורזה ןיב
םידוהיה
,הינמרגב
הירטסוא
הילטיאו
תובסו
תוינוצח
אצויכ
הלאב
םלואו
תחא
ה ב יס ה -ת וב יס ה
-ת ימ ינפה
אל
הבשנ
םהב חור לש
,היחת חור לש
השעמ
,לעפמו
לכ
המחלמה
היצפיצנמאל
הרבע
ץוחמ
ת ורפסל
תירבעה
רש פא -ת יפ וקתה
תמשאב
,הרוזניצה
לבא םג
םתמשאב
לש
״םיצילמ״ה
םיקוחרה
ןמ
ירבדמ(״םייחה
.רד .י
רנזולק
תודלותב
תורפסה
תירבעה
השדחה
דומע 38 ך רכ .)׳ב
םרב
ןילופ־היסורב
רבכ
וצנה
םינצנה
םינושארה
לש
ונתורפס
השדחה
וז
ךשמבש לש
70-80
הניכה ונל תא
תיחת
הפשה
תורפסהו
תירבעה
ץראב
ונתרוכמ
י״אב
םויהכ
.הזה
נ
רלד נה זייפש
7
יכ דרמ
רעקסילערטס
בחב
םיריש
םיבר
איצוהו
יצבוק
הריש
,םידחא האר .פ
רבוחל
תודלות
תורפסה
תירבעה
השדחה ׳מע 291
.היפרגוילביבב
דל ונ
חיסקת
,ןדורב
,היצילג
תמ
ו׳לרת
,ינלכימב
.הינמור