Page 245 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ירוכב״
םיתעה
״םישדחה
תאלמל(
האמ הנש
)ותעפוהל
תאמ
םהרבא
רלדנהזייפש
תנשיך
ו״רת תמ
לאומש ביל
גרבנדלוג
לופונרטמ
,היצילגבש
ימ
,דסיש
איצוה
רואל
ךרעו
תא
תעבש
םיכרכה
םינושארה
לש
םרכ״
ד מ ח
ועיפוהש
ךשמב לש א״י םינש
ג״רת-ג״צקת
דוע(
ינש
םיכרכ
ועיפוה
ןילרבב
תכירעב
רואינש ש״קז
.)ז״טרתו-ד״ירת
המדנ
היה יכ אב ץקה
תואצוהל
תוידויריפה
תירבעב
וליחתהש
״ףסאמ״ב
ללוהמה
דסונש
ימיב השמ
ןוסלדנמ
וכשמנו
י״ע
ירוכיב״
״םיתעה
םרכה״ו
ד מ ח
ךשמב לש
םישש הנש1.
התואב הנש הסנ ר״שי
*היצירוגמ
שדחל תא
תאצוה
ירוכיב
-ם ית ע ה
ףסאמה
ירבעה
ןושארה
הירטסואב
רשא ב״י
ויכרכ
ועיפוה
הניוב
ךשמב
לש ב״י םינש -
ב״צקת-א״פקת
רשאו
ר״שי
היה
םכרוע
יתלבה
ימשר לש
םיכרכ
םידחא
.םהמ
ךותמ
תושגר
הביחה
דובכהו
רשא ר״שי
שחר
ירוכיב״ל
״םיתעה
ארק
ופסאמל
שדחה
ירוכיב״
םיתעה
.״םישדחה
ףסאמה הזה היה
וימדוקכ
תיזנכשא(יזנכשא־ירבע־ינושל־וד
תויתואב
.)תוירבע
ינוצרב
תתל
ארוקל
וננמז
תא
תלוכיה
םועטל
ןונגסמ
,ןמזה
ןמ
גזמה
יתורפסה
לש
,ךרועה
וירפוס
יאדובו
םג
,ויארוק
ונירה
םיקיתעמ
תא
קלחה
ירבעה לש רעש
,ףסאמה
ןבומכש וב
,וננינע
ךישמאו
תתל
םיעטק ןמ
רמוחה
יתורפסה
לש
ףסאמ הז
הסינש
שדחל תא
תרוסמ
ירוכב״
״םיתעה
.ןושארה
1
ףסאמה
)ןוחריה(
ירבעה
,ןושארה
עיפוה
,ד׳מקתב
ואצי
ונממ
הרשע
םיכרכ -
דחיב םע
ףסאמה.
'שדחה
ךשמב
םינשה
.א־עקת-ד״מקת
2
קחצי
לאומש
,ויניר
היצירוגמ
דל ונ
ד״מקתב
רטפנו
.ו״טרתב
:וירפס
הרותה.
'היפוסוליפהו
- הניו
,זיפקת -
תניחב.
ה נ יו- 'ת דה
,ג״צקת
תניחב.ו
'הלבקה
היצירונ
.ב״ירת
*(
השתהה לכב
םוקמ ילש
,איה .א ).ש
ומ