Page 246 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

,ובש הז
הנענה
יר ופרפל
ובל לש
,רובצה
דכלתמ םע
רקוחה
/בש
םיואר
םה
םיושו
וירקחמ
ל כ ל
ארוק
ןיבמ
שקבמו
.תעד
התוא חור
תויראלופופה
היורש םג לע
ורפס
םיגח״
.״םידעומו
ותוא
רפם
ליכמ
םינויד לע יגח
לארשי
,םהיגהנמו
םינייטצמה
םתוריהבב
עפשו
.םהינוג
ןיא ולא
םירקחמ
םתס
םיגהנמב
םידחוימה
לש ל כ גח .גחו
ירואית
םיגחה
לארשיב
זאמ
,םדקמו
תורודב
םיבורקה
,םיקוחרהו
םהימשרב
,םידחוימה
םיעלבנ
ךותב
םירקחמה
ידכו
ט ילבהל
תא
ויפא
דחוימה לש גחה אוה
ףרצמ לא
רואיתה
תוחיש
םידיסח
,ויתוחיש(
,לשמל
לש ׳ר
לארשי
ןי׳זורמ
הלאו
לש ׳ר יול
קחצי
קרפב לע
)פ״כהױ וא
תושגרהמ
ומצע לש
,רבחמה
םיגחב
.ץראב
םירואית
הלא
ובתכנ
םוחב
,תושגרתהבו
ךותמ
תוממורתה
שפנ זועו
הבהא
,הרוהט
.הכז
םוקמ
דחוימ
םיעבוק
תעברא
םיכרכה
לש
ורפס
ירש״
.״האמה
ןיא
הלא
תויפרגויב
גוסהמ
ליגרה לש
ישנא םשה
.לארשיב
ןיא הלא
םירקחמ
םתס
תודלותב
.םהייח
תודבועה
םישעמהו
לש
םהייח
םיגראנ
םירואיתב
םיפי
תוחישבו
,תועומשו
תוזונגה
םירפסב
,הלאו
עמשש
רבחמה
יפמ
.םירחא
הלא
תוחישה
הלאו
,תודבועה
ןיב ןהש
תויתמא
ןיבו ןהש ירפ
,הדגא
תופרטצמ
תולגל
תא
רואמה
םחורבש לש
ילודג
לארשי
הלא
ךותמו
ךכ תא
רואמה
,תודהיבש
הלאש םה
.היאשונ
יכ יהוז
המגמה
תידוסיה
ירויצב
םירבדה
םירפסבש
,הל.א
ריהבהל
תא
לדוג
םשפנ
תלעמו
םחור לש
ימכח
לארשי
טלמלו
םהישעממ
םהיגהנמו
תא
יפויה
,לצאנהו
בוטה
הלענהו
םלועבש
.םהייח
תומישר
תורוק
תוהממ וז
ןויבצמו
דחוימ הז
תוככזמ
תא
בלה
תונדעמו
תא
ויתוקושת
תואיצומו
תא
ארוקה
ומלועמ
,םצמוצמה
םלוע
םילותפנה
ךורד
תוחור
,תוער
םלועל
האנ
םמורמו
לש דסח
,הנינחו
לש
ןוחטב
,הנומאו
לש
הבהא
.םותו
ןה
תופילאמ
תוכירדמו
ףאו
םג
.תועשעשמ
םירואיתה
םיססות
שגרב
םיבבלמו
.םתוננערב
םלואו
םג
רקוחה
אצמי
רמוחב
ברה
םירפסבש
הלאה ןינע
.דחוימ
הברה שי
םירפסב
הלא לע
תודיסחה
דוחיב(
ךרכ ב
)ישילשה
ןיאש
יטוקלב
.תורוקמה
ברה
ןמשיפ הנענ
םג ןכ
תולאשל
העשה
דוחיבו
תולאשל
תועגונה
ןינבל
.ץראה
וירמאמב
,םיבורמה
םסרפש
,״רות״ב
״ירבע״ב
יחרזמה
אציש
,ןאכ
םינותעבו
םיפסאמבו
,םינושה
עבק
ומצעל
הציחמ
הבושח ןיב
ילודג
םיאנותעה
ונלש
.ץראב
יבת כ
ב ר ה .י .ל
ןמשיפ
המ