Page 248 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת ו ר פ ס
ת יכ ונח
גמ
:המדקהה
ונתרטמ.
איה
דיעצהל
תא
ונידימלת
טאל טאל
אגרדמ
אגרדל
,האירקב
ןמ לקה לא
,דבכה דע ידכ
םרישכהל
םנכהל
המינפ
ךותל
ןילקרט
תורפסה
תירבעה
.״הרוקמב
םירופסה
,םיריוצמ
םידקונמ
םילמהו
תושקה
תומגרותמ
.תילגנאל
ת י ר פ ס
: ג ר ב נ י י ש
תאצוה ןרק
.גרבנייש
ירפס
האירק
.םידליל
ודבוע
ונכוהו
לע ידי .א .י
סוגיא
לאינדו
.יקסרפ
דע התע
ועיפוה
םירפסה
:הלאה
הרובד
תחתמ
,רמותה
דליה
-טפושה
64 מע׳. )ב
-יאדמשא
32
.׳מע
תמקנ
-יאדמשא
32 מע׳. )ד
-ת יד וה י
32
.׳מע )ה תב ךלמ
- ם ר א 32
.׳מע
םירפסה
םידקונמ
םיריוצמו
.םיעבצב
: ו נ ר פ ס
תאמ .צ .ז
ןמרסו
.או
.ברכט
העברא
,םיקלח
ירפס
דומל
.תירבעל
תאצוה
זכרמה
ינינעל ךונח
ודוסימ לש
יברה
,שטיוואבוילמ
,ןילקורב
רינ
,קרוי
,ד״שת 96 ׳מע ׳ 96 מע׳, 192 ״מע ׳ 237 מע׳.
י ל י ב ש ה ח נ ו ך:
ןותע
יכונח אצוי
עברא
םימעפ
.הנשב ןויד
ןויעו
היפוסוליפב
לש
ךונחה
,ירבעה
היגולוכיספב
תיללכה
,תיכונחהו
יכרדב
דומלה לש
תועוצקמה
םינושה
םידמלנה
יתבב
רפסה
.םירבעה
תרוקב לע
םירפס שיש
םהל רשק םע
ךונחה
ירבעה
תופקשהו
לע
השענה
םלועב
ךונחה
ירבעה
הקירמאב
ראשבו
.תוצראה
ךרוע
יבצ -יש אר
.ןייטשפרש
ירבח
:תברעמה
םדבא
ןייטשפא
ןמלקו
.ןאמטייוו
:םיאיצומה
תורדתסהה
תיללכה
לש
,םירומה
הצעומה
תיצראה
ןעמל
ךונחה
,ידוהיה
תדוגאו
ילהנמ
ת״תה
־וינב
,קרוי
עויסב
תורדתסהה
.תירבעה
הנש
,תישימח
הרדס(
,)הינש
תרבוח
,תישילש
,קרוי־וינ
,ןויס-ןסינ
.ה״שת
ת ו ד ל ו ת
ך ו נ ח ה
ל א ר ש י ב
ת ו ר ו ד ב
: ם י נ ו ר ח א ה
תאמ יבצ
.ןייטשפרש ךרכ
:ןושאר
הפוריאב
תנשמ 1789 דע 1914 .
תאצוה
״ןגוע״ לע די
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
,קרוי־וינ
,ה״שת 406
.םידומע
:ןכותה
,המדקה
ךונחה
,ןשיה
ךונחה
,תפרצב
,הינמרגב
,הירטסואב
,הילטיאב
,דנאלוהב
תוצראב
,היבאנידנאקס
,הינמורב
,היראגנואב
היסורב
.ןילופו
תפוקתב
המרופירה
,היסורב
הפוקתה
.השדחה
תובישיה
היסורב
,ןילופו
רדחה
ןקותמה
היסורב
,ןילופו
תישארב
תאמ
.םירשעה
רפסל וולנ
,תופמ
,תונומת
םימולצ
חתפמו
.תומשה
האירקה
רפסב
תנינעמ
תפלאמו
םג
.דחי
ה ר ו ת
ם י ד ל י ל
ם י ר ג ו ב ל ו
: ם י ל י ח ת מ
תאמ השמ
.ןמרביל
תישארב
'א ׳ב 'ג .׳ד
תאצוה
,״ריאי.
,ןילקורב
.ססאמ
ה ר ו ח
: ם י ל י ח ת מ ל
תאמ .י
.ןטרגנייוו
קלח ׳א רפס
.תישארב
תאצוה
קחצי
,דלונ
,קרוירינ-לאירטנומ
,ב״שת 108
.׳מע
: ה ד ו ע ת
ןועבר
ינינעל ךונח
ןוגראו
.הרומה
תכירעב
המלש
.ףונ־הארמ
אצוי
םעטמ
תורדתסה
םירומה
םירבעה
ברעמב
ןוכיתה
תופתתשהב
תורדתסהה
תירבעה
.וגקישב
הנש ,׳א
׳בוח
,ג-ב
,טבש
.ה״שת •
רבוטקוא(
1945 )