Page 249 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

י ה י
: ר ו א תאמ .רד
לאיחי
.ןייטשנטכיל
תאצוה
ךולב
גנישילבופ
.פמוק תנש
,ב״שת 48 מע׳. רפס
דומלל
האירקה
הביתכהו
םיליחתמל
חורב
הרותה
.הרוסמהו
: ל א ר ש י
תאמ
החמש
,ןייטשניבור
רפס
תארוהל
תירבע
.םיליחתמל
תאצוה
ךולב
גנישילבופ
.פמוק
,קרוירינ
,ג״שת 136
.׳מע
ת ו ת כ
: ת ו ד ח ו י מ
,תינכת
רומל־רמוח
המגודל
תוארוהו
,םירומל
םידמלמה
תוקלחמב
תודחוימ
יתבב
.ת״תה
תיצמת ןיד
ןובשחו
לע יוסנ
תיבב רפס
.דחא תאמ
םחנמ .מ
,ןייטשלדא
תאצוה דעו
ךונחה
ידוהיה
,קרוי־וינב
,ג״שת
68
.׳מע
)ףרגואמימג
י נ ח ב מ
ם י ג ש י ה
ת י ר ב ע ב
ם י ל י ח ת מ ל
: ם י מ ד ק ת מ ל ו
תאמ .רד
חנ
.ידרנ
תאצוה דעו
ךונחה
ידוהיה
,קרוי־וינב
,ה״שת 8 ׳מע ׳ 12
;׳מע
םינחבמה
ודבוע לע
תודוסי
םייעדמ לכו
ןחבמ אב
יתשב
:תורוצ ׳א .׳בו
ך י ר ד מ
: ם י ר ו מ ל
תאמ
םחנמ .מ
ןייטשלדא
ןױצ־ןבו
.קבט
תאצוה דעו
ךונחה
ידוהיה
,קרוי־וינב
,ירשת
,ג״שת 121
.׳מע
)ףרגואמימ(
רפסה הזה דעונ
רוזעל
הרומל
תותכב לש
םיליחתמ
םירומג
תיבב
רפסה
ירבעה
ךשמב
,תעברא
תשמח
םיחריה
.םינושארה
י ד ע ו מ
: ל א ר ש י
הארקמ
הנשל / ה
רוזחמ ,׳ד תאמ
המלש
ףונ־הארמ
ףסויו
.ןוסנביל
תאצוה דעו
ךונחה
ידוהיה
וגקישב
תורדתסהו
םירומה
םירבעה
ברעמב
.ןוכיתה
,ה״שת 152
.׳מע
:המרקההמ
רפס,
הז אוה
האצות לש
ןויסנ
יכונח־יתורפס
תנכהב
רמוח ןב
ןכות
ימואל־יתד
האירקו
תפסונ
התכב
הצוחמו
.״הל
ת ו א ר ק מ
: ת ו נ ט ק
8
.תורבוח
תאצוה
,םירפוס
.קרוירינ
ירופס רענ
,הטוש
ד״י מע׳. )ד לא
דודה
,הקירמאב
ד״י
.׳מע )ה
ידגב םוי
,בוט ד״י
.׳מע
,םירענ
ד״י
.׳מע )ז יסוי רובג
,לארשי
ד״י
.׳מע )ח
,ןורחאה
ד״י מע׳.
ילפוט
,וטירוטוט
ד״י
.'מע )י
,חוכיוה ד״י מע׳.
ה נש מ
: ה ר ו ת
ונברל(
השמ ןב
.)ןומימ תאמ .רד
לאיטלפ
.םיובנריב
תאצוה
ורביה
גנישילבופ
.פמוק
,קרוי־וינ
תנש 1944 , 336 מע׳.
ר פ ס ה ב ט ו י י ם: תאמ יבצ
.ןייטשפרש
ללוכ
םיבינ
תוצילמו
םילמו
תופדרנ
רופשל
ןונגסה
רובחב
.רובדבו
תאצוה
,הליש תנש 1944 , 100
.׳מע
ר פ ס
ל ב ו י ה
לש
ת ד ו ג א
ם י ר ו מ ה
ם י ר ב ע ה
קרוירינב
היתוביבסו
תאלמל
םישלש הנש
.המויקל
תכירעב
יבצ
.ןייטשפרש
תאצוה
תדוגא
םירומה
.םירבעה
,ד״שת 479
.׳מע 25 ׳מע
תוכרב
.תועדומו
36
םירפוס
םיפתתשמ
רפסב ,הז
ןכותהו
קלוחמ
ישארל
םינינע
:הלא )א
םינויע
תודוסיב
ךונחה
,ירבעה
תוחתפתה
ךונחה
ירבעה
,הקירמאב
ךונחה
ידוהיה
,וימרזל
תודסומ
ךונחה
,ידוהיה
םיכנחמ
תורפסו
,ךונח
תדוגא
םירומה
,קרוי־וינב
תומש
ירבח
.הדוגאה
ר פ ס
י מ ע ט
ם י ג ה נ מ ה
י ר ו ק מ ו
: ם י נ י ד ה
יטוקל(
םיניד
.)םיגהנמו
רדוסמ
ךרענו
י״ע ׳רה
ןרהא
׳ירא
.זיוהנעטראג
תאצוה
הרות.
,״רוא
,ןילקורב
תנש
,ד״שת 572
.׳מע
ה י ר פ ס
: ר ע ו נ ל
הרדס ,׳ב
הכורע
ידיב באז
,יקסמוח
תאצוה דעו
ךונחה
,ידוהיה
,רומיטלב
,ד״שת 98 מע׳.
הרדסה
תאזה
הליכמ 6
.םירופס
ןמ
במ
ץ יטש לדא