Page 252 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תורפס
תיכונח
תונשמ(
)ה׳׳שת-ג״שת
תאמ
םחנמ .מ
ןייטשלדא
המישר*ך
תיפרגוילביבה
לש
תורפס
תיכונח
תנתינה ןאכ הניא
הצממ
1
תא לכ
רמוחה
גוסמ ,הז
אציש
,םיתשב
שלש
םינשה
.תונורחאה
תאפמ
הרובחתה
תלקלוקמה
ןיבש
הקירמא
תוצראהו
רבעמש
םימיל
תעשב
המחלמה
תימלועה
אל
התיה
תורשפא
ל ב ק ל
תוארלו
תא
ירפס
,דומלה
,האירקה
םינותעה
תורבוחהו
ינינעב ךונח
ואציש
ץראב
לארשי
ילואו
םג
תוצראב
תורחא לש
.תוצופתה
המכ
תומשמ
םירפסה
תורבוחהו
םימושרה
הזב
םיחוקל
ךותמ
םיגולטק
ירבדמו
תרוקבה
ובתכנש
םהילע
םינותעב
ועיגהש
.ונידיל
םושמו
ךכ יא
רשפא היה תתל ףא
תיצמת
הרצק
לש
רפסה וא
תרבוחה
םימושרה
.הפ
םלוא
תורמל
לכ הז
אצמי
ארוקה ןינע
המישרב
,וז
רשאב איה
והדימעת
לע
לובי
תורפסה
תיכונחה
ףסונש ונל
,םיתשב
שלש
םינשה
.תונורחאה
ןינועמהו
,ךכב
דוחיב
הרומה
ךנחמהו
,ירבעה
אצמי
םג
תלעות
תישממ
המישרב
,תאזה
היהישכל
ול
ךרוצ
רמוחב
ןיממ .הז
ת ור פ ס
ת יכונח
ץ ראב
לארשי
: ם י ר ו א
ץבוק
תולאשל
ךונח
,הארוהו
תאצוה
זכרמה
ךונחל
ןוגראו
ירבוע
זכרמה
,ךונחל
,זומת
,ג״שת 82 מע׳.
י נ א
א ר ו ק
: ה ר ו ת ב
תאמ
קחצי
.רגייווש
ירופס
.הרותה
:המרקההמ
ותמגמ
לש
רנייווש
ורפסב
הז אוה
ףושחל
תא
דחוימה
ירופסבש
.הרותה
אוה
ןינועמ ב
״הרות״
לכבש
רופס
.רופסו
תאצוה םע״
,״דבוע
,ביבא־לת
,ד״שת
245 מע׳.
א פ ק י :ם
תורבוח
ךונחל
.תוברתלו
תכירעב
יבצ
,רהוז
תאצוה
ץוביקה
,יצראה
רמושה
,ריעצה
.ביבא־לת
ת ו י ע ב
ו נ כ ו נ ח
י מ י ב
: ה א וש תאמ .מ
,לגיבא
סיפרת
ץבוק״מ
תולאשל
ךונח
,״הארוהו
תאצוהב
זכרמה
,ךונחל
,תבט
,ד״שת
,ביבא־לת
22 מע׳.
ק ו ד ק ד
: ו נ נ ו ש ל
רפס
דומל
יתבל
רפסה
םייממעה
תותכלו
תוליבקמה
לש
יתב
רפסה
,םיינוכיתה
תאמ .צ
ינדרי
.מו
,ץיבוניבר
תאצוה
לאערזי
, ־לת
,ביבא
,גי׳שת 100
.׳מע
ק ו ד ק ר
: ד י מ ל ת ל
תאמ
ילתפנ
.לגיז
תרבוח רזע
הדובעל
,הרזחו
תנשל
םידומלה
.תיעיברה
תאצוה
,״לאערזי״
,ביבא־לת
,ב״שת 48
.׳מע
טל