Page 255 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ר פ ס
: ם י ר מ ו ש ה
היגולותנא
לבויל
xxti
לש
רמושה*
;ריעצה
1933-1913
.
,השרו
1934 . 539
.׳מע
ר פ ס
: ל א ו מ ש
ןורכז
ברהל
לאומש
רבילהומ
תאלמב
םירשע שמחו
םינש
.ותריטפל
ךורע י״ע ברה .י .ל
.ןמשיפ
,םילשורי
.ג״פרת
ו״פק+אל
.׳מע
ל ע
ת ו א ו ש מ
: ן י ל ו פ
תאצוהמ
ץוביקה
יצראה
לש
רמושה,
.״ריעצה
,היבחרמ
1940 .
א״פק
.׳מע
ם י ר ש ע
ת ו נש
ר מ ו ש ה .
״ ר י ע צ ה
.ס ב .ס ,.ר
,םיקיפא
1942 .
44 מע׳.
: ד י ת ע ה
ףסאמ
יתורפס
יעדמ
רוריבל
ינינע
תודהיה
.םידוהיהו
השש
םיכרכ
,ןילרב(
.)פ״רת-ח״סרת
תכירעב
.ש .י שיא
ץיוורוה
רפסב(
יעיבר
םסרפתנ
ןויזופמיס
יגוהמ
תועד
םירפוסו
לע
תוהמ
תודהיה
דיתעו
.)םידוהיה
י ק ר פ
ל ע ו פ ה ״
: ״ ר י ע צ ה
ךרכ
.ג״י-׳א
,ביבא־לת
.ט״צרת-א״צרת
ץ ב ו ק
: ר מ וש ה
,תודועת
תונורכז
הכרעה־ירברו
םיבותכ
ידיב
יקיתו
.״רמושה״
תאצוה
ןויכרא
.הדובעה
,ביבא־לת
.ז״צרת 583
.׳מע
ה ע ו נ ת ה
ת י צ ו ל ח ה
ת ד ו ג א ב
ר ע ו נ ה
י ר ב ע ה
: א ב י ק ע
,הרדח
.ש״ת 161 מע׳.
ת וד ל ות ל
תונויצה
, י ק ס ב ו ר ט ס ו א
:הש מ
תודלות
יחרזמה
.לארשי־ץראב
תאצוה
ןבואר .סמ
,םילשורי
.ג״שת 215
.׳מע
, ר ב ו ב
: ) ן י ט ר ( מ
ןויער
הלואגה
תודיסחב
״םיכרע.
-
תירפס
ןוכמה
םיכירדמל
לש
הקלחמה
ינינעל
.רעונה
,םילשורי
.ב״שת
, ה ד ו ה י ־ ן ב
ך ו ר ב
״ד :ר
תודלות
.תונויצה
תעונת
היחתה
הלואגהו
.לארשיב
:׳א
םימימ
םינושאר
דע
תעפוה
.לצרה
תאצוה
.״הדסמ.
,ביבא־לת
.ג״שת
ו״טש מע׳
.)דוקינב(
ן ב
ן ו י צ
:ה ח מ ש ינב
.ו״ליב
תושרפ
,םירויצו
ירבדמ ימי
םיצולחה
םינושארה
י״אב
תונשב(
.)ה״מרת-ב״מרת
.רענל
תירפס י״א לש
ל״קקה
׳בוח .)ז״י
,ביבא־לת
.ץ״רת 96 מע׳.
י נ י י ד ב
: ן ב ו א ר
השמח
םיסרגנוקה
םינושארה
,תופקשה(
,תומישר
,םירויצ
,םיסופיט
תוחיש
.)םימשרו
,ןילרב
.ב״סרת
, ר ב ל ג
נ(ת ן) מ
ל א כ י (
:)
ידיסח
תומוא
םלועה
ירשבמכ
.היחתה
הירפס
.רעונל
,ביבא־לת
.א״צרת
159
.׳מע
----------
,
תרהצה
רופלב
.היתורלותו
תאצוה
הלהנהה
.תינויצה
,םילשורי
.ט״צרת
375
.׳מע
----------
,
תוינכת לש
הנידמ
.תידוהי
,ביבא־לת
ט״צרת
האצוה(
תדחוימ
ךותמ
,״תסנכ.
.)ט״צרת
, ם י ו ב נ י ר ג
: ק ח צ י
העונתה
תינויצה
.התוחתפתהב
קלח
:ןושאר
הפוקתה
ינפלש
.לצרה
הרשע
.םירועש קלח :ינש
תפוקת
.לצרה דחא רשע
,םירועש
ףוריצב
היפרגוילביב
תאמ .ג
.לסרק
ת יר פס -ם יכרע
ןוכמה
םיכירדמל
תאצוהב
ןבואר .סמ
,םילשורי
,ב״שת
.ג״שת
ול
ף יל