Page 256 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ר ח במ
ת ו ר פ ס ה
ת ינויצה
ת יר ב ע ב
הל
ר ק ב מ
ד ע
: ב ר ע רפס לבוי
׳רל
יכדרמ ןב ללה
,ןהכה
תאלמב
□ישמח
הנש
ותדובעל
.תיתורפסה
.ד״פרת-ד״לרת
,םילשורי
.ה״פרת
90
.׳מע
: ם י ל י פ ע מ
הארקמ
רעונל
.םעלו
תכירעב
יבצ
.רהוז
,םילשורי
.ש״ת 231
.׳מע
ן מ י ת מ
ן ו י צ ל
:)ץבוק(
ןכוה
אבוהו
תיבל
סופדה לע ידי
ןועמש
ידירנ
לארשיו
.והיעשי
,ביבא־לת
.ה״צרת
296
.׳מע
ה י ב ח ר מ
:.י
.תונויצה
רצוא
תודועתה
.תויטילופה
,ףסא
רדיס
ךרעו
. . .
המדקה
תאמ .ד
ןױרונךב
(800
,תודועת
624 מע׳.)
תאצוה
.״ףסאיחא״
,םילשורי
.ד״שת
ר פ ס
: ן י ק ש י ס ו א
םחנמל
ןיקשיסוא
לבויל
.םיעבשה
םע
:אובמ
םחנמ
ןיקשיסוא
תאמ ׳ר
.ןימינב
דעוה
תאצוהל
.רפסה
,הכונח
.ד״צרת
381 מע׳.
ר פ ס
: ם י ש י א ה
ןוקיסכל
.ילארשי־ץרא
,ביבא־לת
ז״צרת
.)״הדסמ״(
750 מע׳.
ר פ ס
: ה ר ו ב ג ה
היגולותנא
תירוטסיה
.תיתורפס
הרדוס
ידיב
לארשי
.ןירפלייה
קלח .׳א
,ביבא־לת
.א״שת 131
.׳מע
ר פ ס
ן ו ר כ ז
ר ז ע י ל א ל
: ה ר ו ה י ־ ן ב
תכירעב
ןבואר
.ןיניירב
דינ
,קרוי
.ח״ערת
92 מע׳.
ר פ ס ז ר כ ו :ן
לבויל
םיעבשה
לש
רדנסכלא
דניקסיז
.ץיבוניבר
ךרועה .א
.ינורפצ
,ביבא־לת
.ד״פרת
128+24
.׳מע
ר פ ס
: ץ ו ל ח ה
היגולותנא
הכורע
ידיב השמ
.קוסב
תאצוה
תונכוסה
.תידוהיה
,םילשורי
.ש״ת 564
.ימע
ר פ ס
: ל ב ו י ה
יברל
הדוהי
ביל
ןהכה
,ןמשיפ
תאלמב
ול
םישמח הנש ז״י(
ולסכ
.ח״פרת
ךורע
ידיב בר ןתנ
.רקנירב
,םילשורי
.ו״פרת 148 מע׳.
----------
,
ץבוק
םירמאמ
תאלמל
םישמח הנש רמל
םהרבא
.גרבדלוג
ל״וי י״ע דעו״
״לבויה
תכירעב
ר״ר
ןועמש
,ןייטשנרב
.א .ק
,ילאערזי
דרנרב .ג
סדר׳ציר
,תירבעב(
תילגנא
.)שידיאו
,קרוי־וינ
.ד״צרת
ר פ ס
ה א מ
:ה נש
ישנא
תפומ
םיצולחו
םינושאר
ץראב
לארשי
ךשמב האמ
הנש
.הלעמו
רדוס
ךרענו
ידיב .א .י
סקווירט
.או
.ןמניטש
,ביבא־לת
.ח״צרת
504
.׳מע
ר פ ס מ
ק צ ו
י :ן
םיבתכ
םימואנו
,םירחבנ
היפרגואיב
ירבדו
.הכרעה
ךורע
ידיב .א
.ןייב
,םילשורי
.ט״צרת
+ז״טק
298
.ימע
ר פ ס ס ו ק ו ל ו .ב
רחבמ
ויבתכ
םינושארה
םינורחאהו
טקלו
ויתורגא לש םוחנ
בולוקוס
םירמאמו
תונורכזו
לע
,רפוסה
יאנידמה
,גיהנמהו
תכירעב
ןועמש
.ץיבודיבר
תאצוהב
תורדתסהה
תינויצה
תימלועה
דסומו
קילאיב
לש
תונכוסה
תידוהיה
.לארשי־ץראל
,םילשורי
.ג״שת
ר פ ס
ת י ל ע
: ר ע ו נ ה
ךורע
ידיב
הכרב
.סבח אצוי
רואל י״ע
דרשמה
יזכרמה
בושייל
ידוהי
הינמרג
.י״אב
הכשלה
תילעל
רעונה דיל
תונכוסה
תידוהיה
ץראל
.לארשי
,םילשורי
א״שת
שדקומ(
הטירנהל
ם ו יל - ד ל ו ז ס
התדלוה
.)םינומשה
504 מע׳.
ר פ ס פ י נ ס ק ר: רפס
ןורכז
תאלמל
100 הנש
ותדלוהל
(
1921-1821
.)
ךורע
ידיב ר״ר .י
.רנזולק
,םילשורי
.א״פרת
128
.׳מע
ר פ ס
: ס ר ג נ ו ק ה
תאלמל
שמח
םירשעו
הנש
סרגנוקל
ינויצה
,ןושארה
תכירעב
.הפי
,םילשורי
.ג״פרת
310 מע׳.