Page 259 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

, ן י ק ס ל ו פ ־ י ר ע י
: ) ב ק ע ( י
םימלוח
.םימחולו
םירויצ
תומישרו
םהייחמ
םהיתולועפו
לש
ירצוי
בושיה
שרחה
.לארשי־ץראב
תאצוהב
.ש .ז
.ןיסיג
,הוקת־חתפ
.ב״פרת
348 מע׳.
----------
,
ייחמ ףסוי םייח
.רנרב
,ביבא־לת
.ב״פרת
200
.׳מע
----------
, ריס
טרברה
לאומס
ביצנ(
הדוהי
,)ןושארה
היפרגויב
.הכרעהו
,ופי
,ו״פרת
11+127
מע׳.
_______
ר ות ר א סמ׳ג
,רופלב
וייח
.ותרהצהו
,ביבא־לת
.ץ״רת 194
.׳מע
ןקתוה(
ךרענו
י״ע .א
.)ןמניטש
----------
,
ןורב
דנומדא
דלישטור
בידנה(
.)עודיה
ינש
.םירפס
,ביבא־לת
.ץ״רת
219 מע׳.
----------
,
סחנפ
.גרבנטור
שיאה
.ולעפו
.ביבא־לת
.ט״צרת
368
.׳מע
, י ר ע י
: ) ה ד ו ה ( י
באז
.יקסניטובז
וייח
.ויתולועפו
דבע
רבחו
תכסמל
ירוא
יבצ
.גרבנירג
תאצוה
.״הפצמ״
,ביבא־לת
.א״צרת
192 מע׳.
,ה פ י
ל ל ה
: ר ״ ר
רוד
.םיליפעמה
,תונורכז
םיבתכמ
.ןמויו
תאצוה
.״ריבד.
,ביבא־לת
.ט״צרת
660
.׳מע
י פ ,ה
:)בי(ל
׳פורפ
ןמרה
.אריפש
,״רעונל״
תירפס י״א לש
,ל״קקה
׳בוח .ו״ט ־לת
,ביבא
.ץ״רת 83 מע׳.
----------
,
ימימ
.ביבאה
יקרפ
.תונורכז
.םילשורי
.ח״צרת 32 מע׳.
, ב י צ י
.י: בד .זוה
יקרפ
.םייח
תאצוה
דעוה
לעופה לש
תורדתסה
.םידבועה
,ביבא־לת
.ב״שת
, ן ה כ ה
י כ ד ר מ
ן ב
: ל ל ה
תמחלמ
םימעה
.)ןמוי(
,ביבא־לת
.ץ״רת-ט״פרת
----------
,
.ימלוע
השמח
.םיכרכ
,םילשורי
.ט״פ-ו״פרת
, י נ ע נ כ
: ב ק ע י
רזעילא
הדוהיךב
.)היפרגוילביב(
,םילשורי
.ט״פרת
X+
46
.׳מע
, ן ו ס ל נ צ כ
: ) ל ר < ב
לע
.ןיפור
תאצוה
תורדתסהה
תיללכה
לש
םידבועה
ץראב
.לארשי
,ביבא־לת
.ג״שת 26 מע׳.
----------
,
דחאה
הכרעמב
תודלות(
ןמחנ
,ןיקריס
יבא
תונויצה
,תיטסילאיצוסה
.)ותלועפו
,ביבא־לת
.ט״צרת
ב״לק
.׳מע
----------
,
ילבחב
.םדא לע
םירומ
.םירבחו
תאצוה םע״
.״דבוע
.ה״שת
, ן י י ט ש פ א ־ ן י ו ל
ו ה י ל א
ב א ז
: י ו ל ה
.יתונורכז
,ביבא־לת
.ב״צרת
386
.״מע
, ן י ו ל
ו ה י ר מ ש
: ד ״ ר
תונורכזמ
.ייח
תירבע
ידי־לע ר״ד יבצ
.יקסבלסיו
העברא
.םיכרכ
׳א:
.יתודלי
׳ב: דרמ
.םירוענה
׳ג:
.הכרעמב
׳ד:
םלועב
.שדחה
תאצוה
.״ריבד.
,ביבא־לת
.ב״שת-ט״צרת
ל ו ר י ,ה .מ:
רודואית
לצרה
ויתופקשהו
תויטילופה
.תויתרבחהו
הרודהמ
.׳ב
תאצוה
תרמשמ״
.״השדח
,ביבא־לת
.ז״פרת 189
.׳מע
, י ק צ י ב ו פ י ל
: ח ס פ
ףסוי
.רודלפמורט
,ותוישיא
,וייח
.ויתולועפ
,הנבוק
.ד״פרת
192
.׳מע
, י נ י ז ר מ
:.מ ר״ד םייח
.ןמצייו
הריקס
.תיפרגויב
,םילשורי
.ד״צרת
31+3
.ימע
----------
,
דרול
,רופלב
וייח
.ויתולועפו
,ביבא־לת
.ה״פרת
44
.'מע
ז ימ ,ל
: ף ס ו י
.ר״פש שיאה
.ולעפו
תאצוה
.״הנבי.
,ביבא־לת
1943 . 155 מע״.
ב ל
ף יל