Page 262 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

פ
, ס נ י
ל א י ח י
: ל כ י מ
יבתכ
. . .
תכירעב
דוד ןילי
ףסויו
.סחוימ ׳ד
.םיכרכ
,םילשורי
.ט״צ-ד״צרת
, ר ק ס נ י פ
ה ד ו ה י
: ב י ל
.היצפיצנמאוטוא
,תאצוה
,״תונמא״
,ביבא־לת
.ה״צרת
111 מע׳
,רענל(
תירפס י״א לש
,ל״קקה
ויתודלות
תאמ ףסוי
.)רנזולק
, ב ו נ י ל צ
: ל א י ח י
יקרפ וייח
,ויתולועפו
,תונורכז
,םיבתכ
םימואנ
.םיבתכמו
,ביבא־לת
,ז״צרת 392
.׳מע
, ן מ פ י ו ס
: ל א ק ז ח י
הלוג
.רכנו
רקחמ
יגולויצוס־ירוטסיה
תלאשב
ולרוג לש
םע
לארשי
ימימ םדק דעו םויה
.הזה 2
,םיכרכ
4
,םירפס
תאצוה
,״ריבד״
,ביבא־לת
.ב״צ-ט״פרת
478+558
מע׳.
----------
,
ילבחב
.ןמזה
ץבוק
םירקחמ
םירמאמו
תולאשב
.הווהה
תאצוה
,״ריבד״
,ביבא־לת
,ו״צרת 307
.׳מע
, ק ו ק
ם ה ר ב א
ב ק ע י
: ן ה כ ה
תנשמ
.ברה
הרשע
.םיקרפ
תאצוה ינב״
,״אביקע
,םילשורי
.ו״צרת
----------
, ןוזח
.הלואגה
טוקלי
םירבד לע
תיהת םע
לארשי
ןינבו
.ץראה
,םילשורי
,א״שת 343 מע׳.
, ר ש י ל ו ק
י ב צ
ש ר י ה
י ״ ר ו ׳ ר
: י ע ל ק ל א
רחבמ
.וירמאמ
תירפס
״םישרש״
.)ג(
רדוס
ףוריצב
אובמ י״ע .ג
.לסרק
תאצוהב
הקלחמה
ינינעל
רעונה לש
תלהנה
תורדתסה
תינויצה
תופתתשהבו
ןרק״
״דוסיה
ל״קקהו
י״ע
,״הפצמ״
.ג״שת 163
.׳מע
, ר נ ז י ו ל ק
ף ס ו י
: ר ״ ר
תודהי
.תוישונאו
ץבוק
.םירמאמ
האצוה
,תישילש
תאצוה
,״הדסמ״
,ביבא־לת
.א״שת 224
.ימע
ק ל י י נ מ ,ן
:הש מ
םינויצה״
,״םייללכה
הירפסה
תינויצה
,הנטקה
תאצוה
ןוכמה
הלכשהל
,תינויצ
,םילשורי
.ה״שת 83 מע׳.
, ן י ק צ ל ק
: ב ק ע י
.םימוחת
.םירמאמ
תאצוה
,״ריבד״
,ןילרב
,ה״פרת
237
מע׳. ןמ(
:ןכותה
הרקב לש
,הפוקת תולג
,ץראו
הנובשח לש
היחת
.)דועו
, ל א מ כ ו ר ק
, ן מ ח נ
: י ב ר
יבתכ . . .
םיכורע
םיהגומו
ףורצב
,אובמ
,תורעה
,תואסרג־תאושה
חול
םיחנומ
תוחתפמו
לע ידי
ןועמש
.ץיבודיבאר
תאצוה
,״תוניע״
,ןילרב
.ד״פרת
225 , 478 מע׳.
, ן ו ז נ י ב ר
: ב ק ע י
תעידי
.ונמע
היפרגומד
.היגולויצנו
תאצוה
,״תוניע״
,ןילרב
.ג״פרת
ב״עק מע׳.
ב ר
ר י ע צ
׳ פ ו ר פ (
ם י י ח
: ) ץ י ב ו נ ר ש ט
ירעשב
.ןויצ
ץבוק
םירמאמ
ינינעב ץרא
לארשי
.תונויצהו
,קרוירינ
.ז״צרת 352 מע׳.
, ך י י ר ט ש נ ט ו ר
: ן ת נ
הבשחמה
תידוהיה
תעב
.השדחה
ךרכ ׳א:
הדלות
.תושממו
,״תעד״
תאצוה םע״
.״דבוע
,ביבא־לת
.ה״שת 329 מע׳.
ר
י פ ו ,ן
: ר ו ט ר א
היגולויצוסה
לש
.םידוהיה
2
,םיכרכ
העברא
.םיקלח
ךרכ
:׳א
הנבמה
יגולויצוסה
לש
;םידוהיה
ךרכ : ׳ב
תוקבאתה
םידוהיה
.םדיתעל
,ביבא־לת
,ה״צ-ג״צרת
254+264+224
מע׳.
----------
,
תמחלמ
םידוהיה
.םמויקל
,ביבא־לת
.ש״ת 336 מע׳.
, ט ר כ י י ר
: א ר ז ע
שיה רחמ
.הלוגל
תירפס
,״תועד״
תאצוה םע״
,״רבוע
,ביבא־לת
.ש״ת 100 מע׳.
ר י י נ ,ס
ק ח צ י
: ב ק ע י
רוא שדח לע
.ןויצ
םירמאמ
םישורדו
םיציפמה
ר ח במ
ת ור פ ס ה
ת ינויצה
ת יר ב ע ב
טכ