Page 264 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

----------
, ןוזח
.לצרה
רחבמ
.םירבד
המדקה תאמ .ב
.ןוסלנצכ
תאצוהב
זכרמה
רעונל לש
תורדתסה
,םידבועה
,ביבא־לת
,ד״צדת
175
מע׳.
----------
,
םימואנ
.םירמאמו
.תונויצ
:םימגרתמה
,ןיביי
.מ ןהכ בודו
.יחמק
:ךרועה
.והינתנ
הירפס
,תינידמ ךרכ ,׳ד
,ביבא־לת
.ז״צרת
ויתודלות
תאמ
׳פורפ .י
.דנזולק
335 + x v i
.׳מע
----------
,
םיבתכמ
םינשהמ
1904-1896
.
:םגרתמה
.ןיביי
סנכמה
:ךרועהו
.והינתנ
הירפס
,תינידמ ךרכ ,׳ה
,ביבא־לת
.ז״צרת
----------
, הכ רמא
.לצרה
טקל
תורמא
,םימגתפו
רדוס
ידיב .א
קלופ
םגרותו
תירבעל
ידי־לע .מ .א .ק׳ז
,ביבא־לת
תאצוה
,״הפצמ״
.ש״ת 113
.׳מע
----------
,
תוארקמ
לצרה
תיבל
,רפסה
רענל
לכלו
תיב
,לארשי
םירודס
םיכורעו
י״ע דוד
.יחמק
תאצוה
,״הפצמ.
,ביבא־לת
.ו״שת 294
.׳מע
----------
,
רמוח
,תוחישל
,תואצרהל
םידפסהל
יפשנלו
.הרכזא
תאצוה ןרק
תמיקה
.לארשיל
.םילשורי
, ן מ צ י ו
: ם י י ח
.םירבד
,םימואנ
םירמאמ
.םיבתכמו
׳ר
.םיקלח
תאצוה
,״הפצמ״
,ביבא־לת
.ז״צרת
, י ק ס נ י ט ו ב ז
: ב א ז
םיבתכ
.םירחבנ
ךרכ
:ןושאר
הלוג
.תוללובתהו
תאצוה
המלש
.ןמצלז
,ביבא־לת
,י״א
,ו״צרת 340
.׳מע
---------
,-
הנידמ
תירבע
ןורתפ
הלאשה
.תידוהיה
תאצוה .ת
,פוק
,ביבא־לת
,ז״צרת
128
.׳מע
, ל י ו ו ג נ ז
: ל א ר ש י
ךרדה
.תואמצעל
,םימואנ
םירמאמ
.םיבתכמו
ךרועה
:סנכמהו
;והינתנ
:םימגרתמה
ןיביי
.או .ש
.סנאלרוא
האצוה
,תינידמ
,ביבא־לת
.ח״צרת
322 +
lv
.׳מע
י ל ב ח
: ה ל ו א ג
רחבמ
םירמאמ
תולאשב
ומויק לש םע
.לארשי
רפס
ןושאר
׳ר(
ןמחנ
,לאמכורק
לאומש דוד
,וטאצול
השמ ,סה ץרפ
,ןיקסנלומס
לאיחי
לכימ
,סניפ השמ ביל
,םולבנליל
באז
,ץבעי
רזעילא ןב
,הדוהי
הדוהי
ביל
,ןודרוג
הדוהי
ביל
,רקסניפ
דחא
;)םעה רפס ינש
רודואית(
,לצרה סכמ
,ואררונ
ןועמש
,בונבור
י״ש שיא
,ץיברוה
הכימ ףסוי
,יקסבצידרב
רב
,היבוט
ןרהא דוד
.)ןוררוג
דעו
:הכירעה
,יסבוא
ללה
,ילבב .מ
,ןייטשנייפ
םחנמ
,בולוביר
יבצ
.ןייטשפרש
תאצוה ןרק
לארשי
,ץמ
,קרוי־וינ
,ח״צרת
.ש״ת
216+238
מע׳.
, ן ו ה ט
: ע ש ו ה י
.םיבתכ
,השרו
,ב״פרת 202
.׳מע
, ר ב ו ק ט ר ט
: ה י ר א
םעה
ידוהיה
,וננמזב
,זדול
,ח״צרת 138 מע׳.
, ן ו ס ל נ צ כ
: ל ר ב
.ןחבמב
תוחיש םע
.םיכירדמ
הירפס
,״ךירדמל״
,'ב *לת
,ביבא 1934 , 47 מע׳.
----------
,
,םיבתכ
ךרכ .׳א
תאצוה
תגלפמ
ילעופ
,לארשי־ץרא
,ביבא־לת
,ה״שת
396 מע׳.
ל ו י נ ם ו ,ן
: ם ה ר ב א
סוסיבל
.תונויצה
׳ב
.םיכרכ
,השרו
1932
הרודהמ(
,)׳ב
180+82
מע׳.
----------
,
העונתה
תירבעה
.הלוגב
תאצוה
הביטוקוזכאה
לש
תירבה
תירבעה
תימלועה
,ןודנולב
,השרו
,ה״צרת 143 מע׳.
----------
,
תוימואלה
.תידוהיה
,םילשורי
1942 , 428
.׳מע
רח במ
ת ו ר פ ס ה
תינויצה
ת יר ב ע ב
זכ