Page 269 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

, ״ ת ו י פ ל ת .
ןועבר
ינינעל
,הכלה
הדגא
רסומו
,תודהיה
תכירעב
ברה
לאומש
יקסרימ
תופתתשהבו
לאומש .ל
.ראז
הנשה
.תישילשה
.קרוי־וינ
, ״ ה פ ו ק ת ה .
,ןועבר
תורפסל
,רקחמלו
תכירעב
ןרהא
ןילטייצ
קחציו
.גלשרבליז
תאצוה
רסומ״
הבאלסוג
םהרבאו
ףסוי
.״לביטש רפס
.א״ל-ל
.ו׳׳שת 872
.םידומע
.נ .י
א פ ו ר ה .
, ״ י ר ב ע ה
,ןותנש־גלפ
תכירעב
ר״ד השמ
.ןרוהנייא
הנשה
־עשתה
.הרשע .נ .י
. ח ו ר ב ,״
,ףסאמ
שדקומ
תודלותל
לארשי
,ותורפסו
תכירעב
.ןיגרוח אצוי
רואל
ידי־לע ןרק
ןימינב
ץיוורוה
די־לעש
הבישיה ׳ר
קחצי
.ןנחלא .נ .י
ת ס נ כ .
, ״ ל א ר ש י
,ץבוק אצוי
רואל
ידי־לע
תורדתסה
ידימלת
הקדובולס
תירבה־תוצראבש
.הדנקו
הנשה
.תישילשה
.קרוי־וינ
.ו״שת
ל ה א .
, ״ ף ס ו י
ץבוק
שדקומ
הרותל
,רסומו
אצוי
רואל
ידי־לע
תורדתסה
ידימלת תיב ףסוי
תוצראב
.תירבה
׳בוח ,'א הנש ,׳א
ולסכ
.ו״שת .נ .י
ר פ ס ״
ה נש ה
י ד ו ה י ל
, ״ ה ק י ר מ א
ךרכ
,ינימש
תכירעב
םחנמ
.בולוביר
אצוי
רואל
ידי־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
.ו״שת
600 מע׳.
ר פ ס .
ה נש ה
י ד ו ה י ל
ל א ר ש י ־ ץ ר א
, ״ ה ק י ר מ א ב
שי( םג
רודמ
)ידיא
.ו״שת .נ .י
. ב ר ק א י ,״
ץבוק
רכזל ׳ר
ןימינב
.שריה
תכירעב
םחנמ .מ
,ןייטשלדא
ר״ד
לאכימ
קינאק
ריאמו
.למיק
תאצוה
תדוגא
,״יאקרב״
,ןילקורב
.נ .י
.ו״שת 134 מע׳.
ר פ ס
, ל ב ו י ה
רובכל יול
גרובצניג
תאלמל
ול
םיעבש
.הנש
תכירעב
רדנסכלא
,סכראמ
לואש
,ןאמרביל
רואינש
ןמלז
ןילטייצ
םולשו
.לגיפש
תאצוה
הימדאקאה
תינקירמאה
יעדמל
.תודהיה
.נ .י
.ו״שת
ו״מת
.׳מע
ב כ
ןיע
א ר וקה