Page 270 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ן ו ל מ ה
, יש ע מ ה
,ילגנא־ירבע
תאמ ר״ר .מ .מ .ןלג
תאצוה
ורביה
.בופ
.נ .י
.ו״שת 600
.׳מע
ם י מ י
, ם י א ר ו נ
טקולמ
רדוסמו
ידי־לע .ע
ארזעךב
תאצוה דעו
ךונהה
ידרחה
די־לעש
.יחרזמה
.נ .י
.ה״שת 46 מע׳.
ה י ר פ ס
, ר ע נ ל
הירס ,׳ב
תכירעב
.יקסמוח
.נ .י
.ו״שת
ת י ר ב ע
ה י ח
דומלל
ןושלה
,םירגובל
רפס
.ןושאר
תאמ ר״ר יבצ
גרבמולב
יכדרמו
יבצ
,סטיול
תאצוה
ורביה
.בופ
.ו״שת
416
מע׳.
!
ר ו צ ק
, ד ו מ ל ת ה
תכסמ
תוכרב םע
רואב
טרופמ
קיפסמו
לע דוסי
,יעדמ
תאמ בר
.ריעצ
תאצוה דעו.
.״לבויה
.נ .י
.ו״שת
96
מע׳.
תע־יבתכ
ם יפסאמ ו
, ' ר א ד ה ,
,ןועובש
תכירעב
םחנמ
.בולוביר
אצוי
רואל
ידי־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
הנשה
םירשעה
.שמחו
.קרוי־וינ
ר א ד ה ,
, ״ ר ע נ ל
ןועובשרר
דקונמ
,רייוצמו
תכירעב
החמש
.ןייטשניבור
אצוי
רואל
ידי־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
הנשה
.הרשעדכיתשה
.קרוירינ
ף ס ו מ .
א ר ו ק ל
, ״ ר י ע צ ה
ןועובשרד
רקונמ
,רייוצמו
תכירעב
םייח
.ףיל אצוי
רואל
ידי־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
הנשה
.הינשה
.קרוירינ
ר צ ב .
ו ,״ן
ןוחרי
תכירעב
םייח
ץיבונרשט
ברג
)ריעצ
הנשה
.תיעיבשה
רינ
.קרוי
, ״ ס ד ר פ .
ןוחרי
,ינרות
תכירעב
ברה
לאומש
ןרהא
.סדרפ
הנשה
םישלשה
.שלשו
.וגאקיש
, ״ ה ל ס מ .
,ןוחרי
שדקומ
ינינעל
הרות
,תודהיו
תכירעב
ברה ןסינ
.ןיקשולט
תאצוה דעו
םינברה
.קרוירינד
הנשה
,הרשע־תחאה
קרוירינ
שי( וב םג
רורמ
.)ידיא
, ״ ם י ל ה א .
,ןוחרי
תכירעב
.ש .צ
,רצז
תאצוה
."גרבראייפ,
הנשה
.תישימחה
.קרוירינ
, ״ ב י נ .
ןוחרירד
,םיריעצל
תכירעב
בקעי
.בוקבק
אצוי
רואל
ידי־לע
רעונה״
,״ירבעה
הנשה
.תינימשה
.נ .י
י ל י ב ש .
, ״ ן ו נ ח ה
ןועבר
,יגוגדפ
תכירעב
יבצ
,ןייטשפרש
ןמלק
ןאמטייוו
םהרבאו
.ןייטשפא
םיאיצומה
תורדתסהה
תיללכה
לש
םירומה
םירבעה
הקירמאב
הצעומה
תיצראה
ןעמל
ךונחה
ידוהיה
,הקיר«אב
תדוגאו
ילהנמ יתב
הרותה־דומלת
קרוירינב
היתוביבסו
עויסב
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
הנש
תישש
הרדס(
,)הינש
.קרוירינ
ל י ו נ נ ,ו
ןואטב
תויעבל
ןונחה
ירבעה
ימואל־יתרה
.הקירמאב
תאצוה דעו
ךונחה
ידרחה לע די
,יחרזמה
תכירעב
.י .נ
.רלדא
תרבוח ׳א
העיפוה
,ןויס
.ו״שת
ל וב י
ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
ה ק ירמ א ב
תנשב
ו״שת
אכ