Page 271 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ד ו מ ל ת *
, י מ ל ש ו ר י
י״פע
סופד
.האיציניוו
תאצוה
השעמ״
.״הקור
.נ .י
.־!׳׳שת
א׳׳נ+ו׳׳ס־ן־ג״פ+ה״ס
.םיפד
תינבת
.הלודג
ת ר א פ ת
,ל א ר ש י
סרטנוק
:׳ו
םירמאמ
,םינוגינו
תאמ ברה
לאומש
הידידי
.רזעלא
.נ .י
+ו״מ 13 מע׳.
כ
ןיע
א ר וקה
,רקחמ
,ןויע
הסמ
ת ר וק ב ו
א ד מ ו ״ ר
ח מ צ ״ ה
״ ק ד צ
ת ע ו נ ת ו
, ה ל כ ש ה ה
ויתומישרמ
לש
ר״ומדא ףסוי
קחצי
.ןוסרואינש
תאצוה
רצוא״
.״םידיסחה
,ןילקורב
.נ .י
.ו״שת 57 מע׳.
ת כ ס מ ב
, ת ו ר פ ס ה
תוסמ
,םימשרו
תאמ
ןועמש
.גרובצניג
ירי־לע דעו״
תאצוהל
יבתכ
ןועמש
.גרובצניג
.נ .י
.ה״שת 375 מע׳.
ר ו ד ס
ה ל פ ת
לש
ם י ע ו ת
, ם י ע ת מ ו
תאמ בר
.ריעצ
סיפדת
,ךורצב״מ
הנש ,׳ז ךרכ ,ג״י
תרבוח
,ירשת
.ו״שת .נ .י 24
.׳מע
ר פ ס ה
, ל א ר ש י ב
ץבוק
םירמאמ
לע
.רפסה
רידהמה
.ןמרוג
.נ .י
.ו״שת 125 מע׳.
ר פ ס
, ם י ל ק ש מ ה
תאמ
המלש
.ץיבוניבר
תאצוה
תחפשמ
.ץיבוניבר
.נ .י
.ו״שת 250 מע׳.
ר ב ע
, ר ב ע ו
םירקחמ
ך״נתב
תוברתו
ימע
,םדקה תאמ
.פורפ .א .ש
.הדוהי
תאצוה
,״ןגוע״ .נ .י
.ו״שת 307 מע׳.
ת ור פ ס
הפי
ד ר פ ל א
, ס ו פ י י ר ר
ןאמור
,ירוטסיה
תאמ
ןנחוי
.יקסרבט
תאצוה
תירפס״
,״םילעופה
.י״א
.ח״שת 285 מע׳.
, י ל ר ו ג ב
,תומישר
תאמ
המלש
.קשמד
תאצוה
.״ןורצב״
.נ .י
.ו״שת 156
.׳מע
ב י ר י נ י ק ,ה
הידגרט
שמחב
,תוכרעמ
תאמ לרק יד
,זאה
םגרת
רי־בתכמ
ינאמרג
קחצי
.גלשרבליז
תאצוה
דסומ״
הבאלסוג
םהרבאו
ףסוי
•״לביטש
.נ .י
.ו״שת 100 - j-x
.׳מע
ד ו ב כ ל
, ל ג ר ה
תאמ
לאינד
.יקסרפ
.נ .י
.ו״שת 300 מע׳.
,ה ל ע
, ם ל ו ע
,ר יש ב
,םיריש תאמ
קחצי
.גלשרבליז
תאצוה תיב״
שרדמה
,״םירומל
,ןוטסוב
.סמ .נ .י
.ו״שת 150
.׳מע
ר ש ״ ,י
ןאמור
,ירוטסיה
תאמ
ןנחוי
.יקסרבט
תאצוה
תירפס״
,״םילעופה
.י״א
.ו״שת 229
.׳מע
יר פ ס
ד ומ ל
שומשו
ה ד ג ה
לש
, ח ס פ
םע
יטוקל
םיגהנמ
,םימעטו
תאמ ברה
םחנמ
.ןוסרואינש
תאצוה
.״תהק״
,ןילקורב
.נ .י
.ו״שת 47 מע׳.