Page 272 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ה ר ו מ
ם י כ ו ב נ
ל ר מ ב ״ ,ם םע
העברא
םישוריפ
,ידופא(
םש
,בוט
, ס ק ש ר ק
.)לאנברבא
:א״ה
133
מע,.
:ב׳׳ה
98
מע׳. :ג״ה
75
.׳מע
םע
רואב
רפסל
הרומ״
״םיכובנ
תאמ ברה השמ
,ינוברנ
ד״ס
.םיפד
תאצוה
.״םוא״
.נ .י
.ו״שת
ן ת ר ו ת מ
לש
, ם י נ ו ש א ר
,תוהגה
,תורעה
תוראה
יפולהו
תואסריג
י״פע
די־יבתכ
,םינוש לע
תכסמ
.ןיטג
תאמ ברה באז
ףלאוו
.רטייל
.נ .י
.ו״שת 152
.׳מע
ם י א י ב נ
, ם י נ ו ש א ר
םע שורפ
י״שר ו
רסומ״
״םיאיבנה
טוקלי(
ינינפמ
רסומה
לש ל״זה
ילודגו
)םישרפמה
םע
רואב
ריבסמ תאמ ברה
הדוהי
בייל
.גרובזניג
ךרכ :׳א
,עשוהי
,םיטפוש
לאומש .׳א .נ .י
.ה״שת
492
.׳מע ךרכ
:׳ב
לאומש ,'ב
םיכלמ ,'א .׳ב .נ .י
.ו״שת
560
מע׳.
ש פ נ
,ה י ח לע קלח
חרוא
,םייח תאמ ברה םייח
,רזעלא םע
ישודיח
הרות
.םירואיבו
תאמ ברה
רזעילא
.רבליז
.נ .י
.ו״שת
106 - |- 298 -
j-
168-j
-
134- 8 -j
.׳מע
ר ו ד ס
ר צ ו א
, ת ו ל פ ת ה
תאצוה
.״רפס״
:א״ח
782
.׳מע
:ב״ח
781
.״מע
.נ .י
.ו״שת
ת כ י מ ס
, ם י מ כ ח
םילופלפ
,דומלתב
תאמ ברה
ילתפנ
.ןהכה .נ .י
.ו״שת
מ״ק־ן־ט״ע
.םיפד
ת ד ו ב ע
,ש ד ק ה
הרומ(
,עבצא
ןדפצ
,רימש רשק
,לורג
ףכ
,תחא ףסוי
,רדסב
ןסנס
,ריאיל
רמוש
,)לארשי
תאמ םייח ףסוי דוד
.יאלוזא
תאצוה
דוד
.רנרל
,ןילקורב
.נ .י
.ה״שת ב״פ
.םיפד
י נ פ
,ע ש ו ה י
תאמ ברה
בקעי
.עשוהי
:א״ח לע
תותכסמ
,תוכרב
,תבש
,םיחספ
ר״מק
.םיפר
:ב״ח לע
,הציב
,ה״ר
,אמוי
,הכוס
ט״פ-הליגמ
.םיפד
תאצוה
.״הכלה״
.נ .י
.ה״שת
ש ו ר פ
ל ע
, י ל ש מ
תאמ ברה הנוי
.ידנוריג
תאצוה תיב״
רצואה לש
םירפס
םיקיתע
.״םיצוחנו
.נ .י
.ו״שת
156
מע׳.
ן ו י צ
,ש ר ד ל
חתפמ
ירמאמל
ל״זח
י״פע
,ב״א תאמ
אגרש
ליווייפ
.לקנרפ
תאצוה
.״םוא״
.נ .י
.ו״שת
ו״מק
.םיפד
ץ ב ו ק
י ל ל כ
י ר ב ר ל
, ה ר ו ת ה
ירפסמ ך״נת
ל״זחו
הכלהב
,הדגאבו
סרטנוק
:׳ב
תונתמ
.םיינע תאמ השמ
.רזייוו
.נ .י
.ו״שת 64- f i x מע׳.
ת ר י מ ש
,ת בש
,םירמאמ
תאמ
ןרהא רשא
.ץנילוו
.נ .י
.ו׳׳שת 120
.׳מע
ת ה ל י ,ם םע
השלש
םישוריפ
,י״שר(
תדוצמ דוד
תדוצמו
)ןויצ
תופסותב
תורמא
תורוהט תאמ ׳ר
רזעילא
יולה שיא
.ץיוורוה
תאצוה
הרות״
.״רוא .נ .י
.ה״שת
ד״לת
-ן-םיפד
8 מע׳.
ה ר ו ת
,ה מ ל ש
הידפולקיצנא
,תישרדמ־תירומלת
תאמ ברה
םחנמ .מ
.רשכ
ט״ח
ךרכ(
:)׳י ׳פ
.אראו
.נ .י
.ה״שת ו״ק
.ימע י״ח
ךרכ(
:)א״י
׳פ .אב
׳פ ,׳י
,ב״י-׳א .׳כ .נ .י
.ו״שת ב״ש
.׳מע
ת ר ו ת
, ת ו ד י ס ח ה
תאמ
ר״ומדא
ףסוי
קחצי
.ןוסרואינש
תאצוה
רצוא.
.״םידיסחה
,ןילקורב
.נ .י
.ו״שת
32
מע׳.
ל וב י
ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
ה ק ירמ א ב
תנשב
ו״שת
טי