Page 275 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ו״שת
תאמ
ןיע
ארוקה
המישר*ך
האבה
ןלהל
הליכמ םג
רפסמ
,םירפס
אלש
וסנכנ
ךותל
״ 1
המישרה
תיפרגוילביבה
לש
הנשה
.הרבעש הלא
ועיפוה
ףוסב תנש
,ה״שת
העשב
המישרהש
התיה רבכ
הנכומ
.ס ופדב
,הנשה ומכ
םינשב
,תומדוקה
תרכינ
הילע
הבושח
תאצוהב
םירפס
םיידוסי
הרודהמב
.השדח
םינשב
,תונורחאה
העקששמ
השמש לש
תודהי
הפוריא
םתסנו
ללוגה לע
תואצוה
םירפסה
תוירבעה
ה ת ל ע - ,ן יל ופ ב
השמש לש
הריציה
תיתורפסה
,תירבה־תוצראב
ןיאו הנש אלש
ואצוי
ןאכ
םירפס
ילעב ךרע
,םייק םהש
תניחבב
ןיכי״
״זעובו
לש
תודהיה
.תיתרוסמה
דצמ דחא
ונחנא
םיכירצ
ך ר ב ל
תכרב
,״וניחהש״
ץראבש וז
םנשי
,םידוהי
םיניבמה
תא ךרע
רפסה
,ידוהיה ןזש
סנרפו
תא
ונמע ןוזמ
ינחור
ךשמב
.תורודה
ןמו דצה
ינשה שי
,חומשל
יכ םג
,ןאכ
ץראב
,תוירמוחה
שי
הצופת
הלודג
םתואל
,םירפסה
יכ
ץראב
תאזה דוע אל סנ
החיל לש
,תודהיה
דועו
שי
הוקת
םוקיש רוד
,העד רוד
רשא
ליטי
םס
םייח
ךותל
תומצעה
תושביה לש
ידוהי
.הקירמא
םלוא
יאדכ
ריעהל
תורעה
תודחא
רשקב םע
תואצוה
םירפסה
:םינודנה
ןיא
תועיבק
,רדסו
ןיא די
תזכרמ
תלהנמו
תא
שוכרה
ינחורה
;ונלש
תשגרומ ןאכ
,תויערא
םימעפלו
םג קבא לש
תורחתה
.תירחסמ
ךותמ
תואצוה
םירפסה
וללה
םיכלוה
םיטלבתמו
ינש
:םיסופט
תאצוה
םירפס םשל
,רחסמ לכ ו תחא
האיצומ
םירפס
ל כ כ
הלועה
לע
,החור אלו
דימת
הריחבה
איה
,תחלצומ
שיו םג
םירערעמ
דצמ
.םישרויה
תאצוה
םירפס
.תיתחפשמ
שי
תוחפשמ
וא
תודוגא
תואיצומה
םהירפס
לש
תובא
החפשמה
וא
ידסימ
.הדוגאה
ןאכ שי גוס עודי
לש
םירפס
קיפסמה
גוח
םיוסמ לש
,םישנא
רשפא־יאו
אובל
םהילע
,הינורטב
יכ
םירפסה
וללה
םיצופנ
ךותב
םוחת
.םצמוצמ
תאז־לכב
דוע שי
עובתל
ןמ
תואצוהה
הלאה
רופיש
רודיהו
תספדהב
,ןהירפס
יכ בור
םירפסה
םה
,םימלצומ
םימעפלו
תובורק
ןיא
םוליצה
הלוע
.הפי
ץראב ,וז ץרא
עפשה
ןמזב
,הזה
רשפא היה
,תווקל
יכ
םירפסה
הרודהמב
השדחה
ולעי
הברהב
לע
תורודהמה
,תונשיה
ולטוי
םהב
זט