Page 278 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

,םילוקש
םילוקש אלו
;םיזרוחמ
םיזורח
הרבהב
;תיזנכשא
םיזורח
הרבהב
;תילארשי־ץראה
.םימוגרת
ירפס
הריש
ם י מ ג ר ו ת מ
ואצי
ה״שתב
.הרשע
:םהיניב
ת ו ע ב ג ״
״ ם ל ו ע
תאמ
ף ס ו י
ם י ו ב נ ט כ י ל
תאצוה(
)״ףםאיחא״
-
רחבמ
,םימוגרת
האמכ
,םישמחו
תרישמ
,םלועה
ם ל לכ ב ו
םג
תרישמ
חרזמה
,קוחרה
ןיס
;ןפיו
״ ה ק י ר י ל ״
, ה ס י ג ל
,רחבמ
םוגרתב
ןמסרפ
תרדס(
,״ןורוד״
תאצוה
תירפס״
;)״םילעופ
ט ל ו פ ״
ב ״ה תאמ .א .ס
ו פ
ן יק ש
םוגרתב
םירמ
ןײטשנרבךהכ
ת א צ וה (
.)״ףםאיחא״
ת ו ז ח מ
ם י י ר ו ק מ
ואצי
ה״שתב
השמחכ
.רשע םהמ שי
ןייצל
שארב
הנושארו
החמשב
תא
תשלש
יכרכ
ם י ב ת כ ה
ם י י ת מ ר ד ה
לש
ב ק ע י
, ן ה כ
תרגסמב
תרשע
םיכרכה
םיחטבומה
לש
ויבתכ
םיכרכ(
)׳ו-׳ד
ותאצוהב
תראופמה
לש דעו
.לבויה
תשלשב
םיכרכ הלא
וכנוכ
תוזחמה
,םייטסטנפה
תוזחמה
ימימ
ארקמה
תוזחמהו
הזורפב
לש
.ררושמה
ןכ שי
ריכזהל
תא
המיאופה
תיתמרדה
לש .ש
ם ו ל ש
ת בש ״
״ ם ל ו ע ה
תאצוה(
המרד-)״הנבי״
,תילמס
האמה-הנמזש
הינשה
רחא
,ןברחה
התלילע
-
תושגנתהה
ןיב ׳ר
ריאמ
ןימאמה
ןיבל
עשילא
רחא
,רפוכה
וליאו
היזמר
וננמ זל-ם יילמסה
ונא
.םיחולש
רפסמ
ת ו ז ח מ ה
. ה ש מ ח - ם י מ ג ר ו ת מ ה
:םהב
ת ד ג א ״
״ ף ר ו ח ה
ר י פ ס ק ש ל
םוגרתב
.ש .ד
;ץיבודיוד
״ ן י כ ו ד ש ״
לש
ו ג ו ג ל
םוגרתב
םהרבא
תאצוה(יקסנולש
תורבחמ״
)״תורפסל
-
הידמוק
הגצוהש
ה״שתב
י״ע
.״המיבה״
ת וד ל ות
,ת ור פ ס ה
ת וסמ
ם ירקחמ ו
תולאשב
ת ור פ ס
תויגולותנא
ת וית ורפ ס
רודמב
הז
ואצי
הלעמל
םירשעמ
,רפס
םברב
לודגה
.םיירוקמ
:םהיניב
ת ו ד ל ו ת ״
ת ו ר פ ס ה
״ ת י ל ל כ ה
תאמ
ה ד ו ה י
ה י ר א
ק ל ו ז נ ,ר ךרכ א,:
הפוקתה
תאצוה(הקיתעה
)״הפצמ״
- רפס רזע
ליעומ
ץוחנו
הרומל
,דימלתלו
היהש רסח דע הכ
;ונתורפסב
ע״ ו ר יב
״ ת ו י וש ר
תאמ
י ב צ
י ק ס ב ל ס י ו ו
תאצוה(
עשת-)״הנבי״
תוסמ
לע
םיאשונ
ךותמ
תורפסה
תירבעה
לעו
םידוהי
תויוברתב
;רכנ
ם י ב ת כ ״
, ״ ם י ר ח ב נ
ינשב
,םיכרכ
לש
ר ת ל א
ב ו נ א י ו ר ד
תירב״תאצוה(ל״ז
;)״םינושאר
י פ מ ״
ב א י י ל ״ק תאמ
י כ ד ר מ
ו ה י ד ב ו ע
תאצוה(
סוניכ-)״הנבי״
םירבד
ומשרנש
םתעשב
יפמ
;ררושמה
״ יב א
ק י ל ם ו י
״ ם ו י
תאמ
ם י י ח
ג ר ב ס ק י ל ג
תאצוה(
ץובקה
ת ונור כ ז-דח ואמ ה
ת ור פ ס ה
ת יר ב ע ה
לארש י־ץראב
תנשב
ה׳׳שת
גי