Page 279 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ןימינב
.ראלק
והז
רפסה
ישילשה
תלחנמ
ל״חמר
רשא
בישה
ונרודל
ר ד
ןועמש
גרובצניג
ל ד ינש(
:םינושארה
רפס״
״תוזחמה
תורגא״ו
.)ל״חמר
רפסב
ת א פ ״
״הדש לש
ב ק ע י
יפ כ ןמ
תאצוה(
)ןקוש
וסנוכ
םירישה
ובתכנש י״ע
ררושמה
תונשב
,ד״שת-ו״צרת
םלכ
לקשמב
,ןגונמה
דוגינב
וירישל
םימדוקה
לש
,ןמכיפ
םהש
לקשמב
,יליעלמה
.יזנכשאה
ובר לש
רפסה
הריש
תיריל
,הרוהט
האשונש
רקיעב ףונה
,ילארשי־ץראה
םלואו
ירוזחמב
םירישה
יכב״
״ונימי
לומ״ו
״תורודמה
רשא
,רפסב
האב
ידיל
יוטיב
יטויפ
תבוגת
ררושמה
לע
תאוש
לארשי
.ונימיב
ןאכו
הלגתמ
דוסי
,שדח
יתלב עודי
דע הכ
ןמכיפב
ד ום י - ןק יר יל ה
.ם ע ז ה
תרישו
םעז וז לש
ןמכיפ
הפיסומ
הילוח
תלעב ךרע
תרשרשל
תראופמה
לש
תריש
םעזה
ונתורפסב
.השדחה
רפס
יקרפ
הרישה
הבשחמהו
לש
ד ו ד
ץ י ב ו נ ו ע מ ש
״ יא ש ח ב ״
תאצוה(
םע״
)״דבוע אוה
סוניכ
תומישר
םירישו
,הזורפב
ררושמהש
םמסרפ
ךות ה״ל
.םינש תא
יקרפ
רפסה
תנייצמ
יתלב
תויעצמא
,תימיטניא
ןאכמו
םג םשה
םהלש
.״יאשחב״
והז רפס תוגה לש
ןטייפ רע
תועפותל
םייחה
ביגמו
ןהילע
םיכרדב
:תונוש
,הריטאסב
,סומלופב
םיתעלו
םג
ךותמ
המלשה
.תיגלא
תשש
ירדס
,םירישה
רשא
וסנוכ
ורפסב
לש
ק ח צ י
ן ד מ ל
ה ל ע מ ב ״
״ ם י ב ר ק ע
תאצוה(
דסומ
קילאיב
י״ע
,)״ריבד״
ובתכנ
םינשב'
.ג״שת-ט״פרת
יהוז
תריש
םירוסיה
שואיהו
לש
ררושמ
ירבע
תדלומב
באוכה תא באכ
המואה
תססובתמה
המדב שחו
תא
הלרוג
ירזכאה
ופוגב
ושפנבו
.אוה
רפסה אוה יפל
ונכת
ךשמה רשי
ינשל
וירפס
םימדוקה
לש
:ןדמל
״הדםמ״
המתרב״ו
.״תשלושמה
ררושמה
דעוצ
הלעמב
,םיברקעה
ליבשב
,םירוסיה
לע תפש
המוהת
ילרוגה לש
,המואה
ןמוזמה הל דוע
רחשמ
,הירוענ
ובלב ו
תושגר ירמ
תוממוקתהו
דגנ
דועיה
.רזכאה
תריש
הלעמב״
״םיברקע
איה תבר
תורדק
תדבכ ו
ת ד יל י-ת וגה
יררה
םינוגיה
םיצבורה
לע
םדאה
,לארשימ
ףודר
יטויס
ןברח ומע
אמצו
גרועו
.הלואגל
ורפס לש
ה ד ו ה י
י נ ר ק
ריש ״
״ ע מ ד ו
תאצוה(
תורבחמ״
)״תורפסל
אוה
סוניכ
ויריש
ו״צרתמ
.ךליאו
יהוז
הריש
תיריל שיש הב
םושמ יתש
:תוגיזמ
תױלאודיױדניא-ןכתב
,תויממעו
ן נר -ה ר וצ ב ו
הרישה
עמדו
ןיעה
האורה
ירוסיב
.המואה
ןייוציו
אנ
ףוסבל
ורפס לש
ם ה ר ב א
ר ג ל ם ו ן
ל א ״
ן י א ה
״ ע ק ב נ ו
תאצוה(
םע״
,)״דבוע
ליכמה
השמח
ירוזחמ
:םיריש
יתלב
בי
ישוקלא