Page 281 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תואטמסה
לש ירע
.שדוקה
טהלה
יטוריאה
אוה חכה
טילשה
ירובגב
ףםױ־רב
אוהו
ליבומה
םתוא
םכרדב
תדחוימה
םהל ׳
תארקל
תושגנתה
םע
.הביבסה
אלא םה
םישנא
,םייביטימירפ
יבולע
,םייח
וניעש לש
רבחמה
הולמ
םתוא
ךותמ
הבהא
תופתתשהו
לרוגה
הצורו
רודחל
לא
ישרש
תובסה
ועבקש תא
םדמעמ
.הרבחב
ם יר ופס
םינמורו
םימגרותמ
רפסמ
םירפסה
לש
רודמ הז
ואציש
תנשב
ה״שת אוה
בורק
.ם יש ש ל
קלח
רכינ
םהמ
,אוה ומכ
,ד״שתב
לע עקר
המחלמה
לכ ו
ךורכה .הב
הלאכ
לשמל
םה
:םירפסה
ת ל י פ נ ״
, ״ ם י ר א פ
תאמ
ה י ל י א
ג ר ו ב נ ר א
םוגרתב
םירמ .גו
ריפלט
;)״תיזג״תאצוה(
ת י ב ״
, ״ ג א ר פ ב
תאמ .מ .י
ל א י ר ב ג ך ב
םוגרתב
בתכמ(
)די .ש
םולש
תירפס(
)״ןומר״ -
רופס לע
ןלרוג
לש עשת
תוחפשמ
תוידוהי
גארפב
רחאל
השבכנש לע ידי
יסגלק
;םיצאנה
ב ל צ ה ״
,״ יע י ב ש ה
תאמ
ה נא
גז ר ס
םוגרתב
ןוספיל
תאצוה(
תורפס״
רואית-)״םילעופ
תריוא
העווזה
הנחמב
זוכיר
יצאנ
רופסו
םלרוג
לש
העבש
,םיריסא
רשא
וחילצה
חורבל
איגמ
תוומלצ
;הז
ו ת י ר ח א ״
לש
,״ יצ א נ
ןאמור תאמ
ל ו ט נ א
ן ר ט ס
םוגרתב
בתכמ(
די
)ינלופ בד
קוטש
תאצוה(
םע״
;)״דבוע
ם ימ י״
, ״ ת ו ל י ל ו
תאמ .ק
ב ו נ ו מ י ס
םוגרתב
יקסנולש
תאצוה(
תורפס״
)״םילעופ
-
ןמור
ללוגמה
תא
תשרפ
םתרובג
לש
ירוצנ
דארגנילאטס
תמחלמב
םלועה
;הנורחאה
, ״ ם י נ ז י ט ר פ ״
םירופס
ייחמ
םינזיטרפה
היסורב
םיבותכ
ידיב
םירפוס
םייסור
םימגרותמו
י״ע
יאמש
לדנמ
תאצוה(
;)״קפוא״
ר וא ״ ם ו י
,״ ת בש ב
תאמ .ג .ב
י ר פ ם ט י ל
םוגרתב
חספ
גרובזניג
תאצוה(
םע״
ןמ ור -)״דב וע
ייחמ
םילעופה
תיבב
תשורח
םיסוטמל
,הילגנאב
רואית
ץמאמה
יתמחלמה
לש
״ףרועה״
יטירבה
תמחלמב
םלועה
.הנורחאה
המישרהו
לש
םירפסה
לע עקר
המחלמה
דוע
הכורא - אלא
רצקש
עצמה
תונממ תא
.םלכ
םאו
תורפסה
,״תיתמחלמ״ה
המגרותש
תירבע
תנשב
,ה״שת
תקפקופמ
הקלחב
תניחבמ
הכרע
יתונמא־יתורפסה
םייקה - ירה שי
ןייצל דחי םע
הז
ךותמ
,החמש
תנשבש
ה״שת
וקרוה
תירבעל
המכ
המכו
תוריצי
ןהש
תניחבב
יסכנ
ןאצ
לזרב
.םייתורפס
הנהו
המכ
םירפס
גוסמ :הז
ם י ר ו פ ס ״
ןמ ה ד
״ ן ו ר מ ק
י נ א ב ו ׳ ג ל
ו ׳ צ א ק ו ב
םוגרתב
לאונמע
רגנבסלוא
תאצוה(
;)״רפוע״
י ע ס מ ״
וג י ל ב ״ר
ן ת נ ו י ל
ט פ י ו ס
םוגרתב
ל״זן״שבמ
תאצוה(
;)ןקוש
ק י ד א ז ״
וא
״ ל ר ו ג ה
י
ישוקלא