Page 282 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
לארש י־ץראב
תנשב
ה״שת
ט
םיפפוחש לע
.םילשורי
ומכ
וירפס
םימדוקה
לש
ףתרמב״(ירדק
״םלועה
הנוסא״ו
לש
■)״הנילע
ךכ ףא רפס הו אוה
.יטסיגולוכיספ
רפסמה
הצור
תולגל
תודוס
יכיבסת
שפנ
םייומס
לש
םישנא
םיגרוחה
תרגסממ
חרוא
םייחה
לבוקמה
.ליגרהו
וכרד לש
ירדק
הליבומ
ותוא
הצצהל
תומוהתל
ינאה
יתלבה
.ליגר ףא ינש
םירובגה
םיישארה
לש
םיניע״
״תומוצע
םה
םידיחי
י א צ ו י
ן פ ו ד
ם י י נ ל ו ח
אלש ואב
דמ לל לע
.ל ל כה ףסוי
דיסחה
טילחמ
רזנהל ןמ
,רואה
ךלתה ל
ב
י נ י ע ם
, ת ו מ ו צ ע
ידכ אל
תועתל
רחא
.אטחה אוה
הצור
גישהל תא
םיהלאה
רואב
,בלה
.הבהאה
הרענהו
,הלג וז
הרענה
,תקנופמה
תסאומה
בוטב
תיבה
תרתוחו
אוצמל
המצעל
ךרד לא
,תמאה לא
ת רש וק -ם יה לאה
תא
הלרוג
ךרדב
הישופח
ולרוגב
לש
ףסוי
.דיסחה
יהוז
המיכסה
לש
,רופסה
איהש
המצעלשכ
,תירוקמ
וליאו
לכ
וכרד
תיתורפסה
לש
ירדק -
תעפשה
יקסביוטסוד
דיורפו
תשגרומ הב
.רתויב
ורפסב לש .ס
ר ה ז י
רהזי(
)יקסנלימס
י ת א פ ב ״
״ ב ג נ
החתפנ
תרדס
םירפס
השדח
,״אטוז״
לש
תאצוה םע״
.״דבוע
יפל
תינכתה
דיתע
תאצל
הרדסב
וז רפס
.עובשל
יתאפב״
״בגנ אוה
ורפס
ןושארה
לש
רבחמה
,ריעצה
,וירופסש
ומסרפתהש
דע הכ
תומבב
תויתורפסה
ץראב
רקיעב(
,)״תונוילג״ב
ובסה
םהילא
תמושת בל
.הבר
ףא
וכרד לש
רהזי
,ת ורפסב
וכרדכ
לש
,ירדק איה
ךרדה
־וכיספה
.תיטסיגול
םלואו
לד בה ב
ירדקמ ןיא
רהזי
הלגמ
ינפל
ארוקה תא
ירתס
שפנה
, ת י נ ל ו ח ה
אלא
בקוע
ןיעב
ןמאה ולש
רחא
תויוח
םדאה
ליעפה
,הרבחב
רפסמ ונל לע
וירוהרה
.ויתונויגהו
םאו
שפחנ
תא
״ובר״
תורפסב
י ר ה -ת יר ב ע ה
אהי הז אלל קפס .א .נ
ןיסנג .ל״ז
עקר
וירופס לש
רהזי
םה ייח
רעונה
יצולחה
,ץראב
ףאו
יתאפב״ב
״בגנ
רפוסמ לע
השעמ
יצולח
השענה י״ע
םיריעצ
:ץראב
חודיק
ץראב בגנה ידכ
אוצמל
םימ
ורשפאיש
ת ורפהל
תא
ןומישיה
וכפהלו
ץראל
.תבשונ
ביבסמ
אשונל הז
תמקרנ
הלילעה
ת י ת ו ג ה ה
לש
,רופסה
הניאש
תכלוה
םיכרדב
,תושובכ
אלא
תפאוש
תולגל
תא
ישחר
שפנה
םירימטה
םיולמה
תא
הלועפה
.תיצולחה
ףאו
ירתסמ ףונה
,ילארשי־ץראה
ריעצהש
לארשימ
הסנמ
ושבכל
טלתשהלו
,וילע
םיפשחנ
ירופסב
רהזי
םילגתמו
רואב
,תורקי
אלש היה
יוצמ דע הכ
הזורפב
.תירבעה
ורפסב
לש
ע ש ו ה י
ף ס ו י ־ ר ב
ה פ ו ג מ ״
לש
״םא
תאצוה(
)״ידע״
וסנוכ
הנומש
םירופס
,םירצק
םהמש
העבש םה לע עקר ייח
בושיה
ןשיה
,ץראב
םילשוריב
.תפצבו
םייח הלא
םירכומ הפי
,רבחמל
לדגש
ומצעב
ןיב
תומוח
בושיה
,ןשיה אוהו
ונליבומ
םידעצב
םיחוטב
ןיב