Page 284 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת ור פ ס ה
ת יר ב ע ה
לארש י־ץראב
תנשב
ה״שת
ז
םלוע״
״דבוע
)ח״פרתג
ךכ םג
״לאירבג״ב
הלגתמ .מ
רזעילאךב
רייצכ
טקשה לש
יוהה
ידוהיה
הפוריאב
,תיחרזמה
ותוא
יוהה
היהש
ונניאו
.רתוי
רזעילאךב
רפסמ ונל לע
רוחב
,הבישיה
,לאירבג
אציש
ת וברתל
הרז
שפתנו
.הלכשהל
אוה בזוע תא
הבישיה
חילצמו
סנכהל
הטיסרבינואל
לבא
ירחא
ילוגלג
םייח אוה רזוח
ותביבסל
הנושארה
וכרדו
הליבומ
ותוא
ף וסבל
.י״אל
ורופס לש
רזעילא־ןב
אוה
לושנ
םיטקפא
לש
הלילע
תקתרמ
תונויסנו
לש
תוקמעתה
תיגולוכיספ
.הריתי
והז
רופיס יווה
הכפמה
ול
תחנב לע ינפ תטש
םייחה
םיידוהיה
םינכמו
תא
ארוקה
תריואל
הבישיה
,הידימלתו
יקמעל
הרייעה
תידוהיה
לע
היתולבס
היתוחמשו
םינטקה
ת ומילבורפלו
לש
תיבה
החפשמהו
.םיידוהיה
לכ ו
הז
דחיב
היחמ
ינפל
ארוקה תא
תומד
םייחה
םיידוהיה
םישבוגמה
ירודמ
תורוד לש
תולהק
לארשי
הפוריאב
,תיחרזמה
וכפהש
ונימיב
וניניעלו
תלחנל
הירוטסיהה
. . .
ןמורה לש .ש ה
ן י ק ל
ד ע ״
״ ר בש מ
רפס
:ןושאר
ףרוח
1929
תאצוה(
םע״
)״דבוע
ריבעמ תא
ארוקה
םוחתל
תויושחרתהה
תויגולוכיספה
היתובכשב
תורואנה
לש
תודהי
.הקירמא
ומשכ לש
רפסה
ןכ
:ונכת אוה
ףשוח
ונינפל תא
הידגרטה
לש הלוג תחא
תויולגמ
לארשי
,וננמזב
העיגהש ךות ידכ
עבוש
ימשג
ןסוחו
ירמח דע״
״רבשמ
ינחור
.ןכוסמ
רבשמ הז
הלגתמ
ל כ ב
ותואליטרע
יסופטב
םירבגה
,רפסבש
םילתפתמה
םישלפתמו
ךותב
ירוק
םהינויע
,םהינוידו
םהש
ם׳גרוא
ךותמ
םמצע
תריואב
טבועה
תפפואה
,םתוא אוהו
עקוב
הלועו
םג
יסופטמ
םישנה
תואשונה
ןמדב תא
תשרומ
,תובאה
תלחלחמה
ןברקב םא יכ ןה
ןמצע ןניא
תועדוי
.הזמ וחכ לש
ןמורה אוה אל
הלילעב
אלא
תוקמעתהב
תיגולוכיספה
הרידחבו
ירתסמל
שפנה לש
.םירובגה
למזיאה
יתונמאה
דחה לש
ןיקלה
ערוק ונל
,בנשא
וכרד
הלגתמ ונל
ן ב ר ח
ש פ נ ה
ת י ל א ר ש י ה
י נ י ל ק ר ט ב
ד ו ה ה
לש
ה ק י ר מ א
. ת ר א ו פ מ ה
הלאשו
תבקונ־הגונ
הניא
תנתונ
חונמ
ארוקל
םע םויס
האירקה
ןמורב לש
:ןיקלה יתמ ףוס ףוס אובי
הנפמה
,לאוגה
תוחפל
רודל
ריעצה לש
תודהי
,הקירמא
הז
הנפמה
דיחיה
דחוימהו
ונווכש אוה
:דחא
ןויצל
,תיצראה
תילאירה
. . .
ץבוק
וירופס
לש
ק ח צ י
ג ר ב נש
ם ימ י ״
״ ו ר ב ד י
תאצוה(
)ןקוש
בכר ומ
השלשמ
ירוזחמ
:םירופס
ןיב
תואנ
,רפכ
יתכריב
,ריע
ירופיסמ
.םילשורי
םאו יכ
תונוש ןה
תונפה
ץראב ןהב
םיכלהתמ
ירובג
גרבנש ירה
ל כ ב תאז שי
טעמכ
ם לכ ל
והשמ
ףתושמ - הלא םה
םישנא
לארשימ
םייחה
לארשי־ץראב
ילבמ
רואש
האידיאה
תירובצה־תימואלה