Page 286 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ת ור פ ס ה
ת יר ב ע ה
לארש י־ץראב
תנשב
ה״שת
ה
ם יר ופ ס
םינמורו
םיירוקמ
רפסמ
םירפסה
ואציש
רודמב
הז
תנשב
ה״שת אוה
בורק
,םישולשל
ופתתשהו
וב
םהיתוריציב
םירפוס
םיקיתו
.םיריעצו
םהיתומורתמ
לש
םיקיתוה
ןמ
יוארה
ןייצל תא
ורפס לש .א .א
ב ק ק ,ל״ז
ורבחמש אל הכז
ותוארל
אצוי
תיבמ
,סופדה
ר ו פ ס ״
י ל ב
, ״ ם י ר ו ב ג
אוהו
רפסה
ישילשה
ןורחאהו
ןמ
הרדסה
תודלות״
החפשמ
,״תחא
תאצוה םע״
.״דבוע
רפסב הז
ךישממ קבק
תווטל תא
תכסמה
,הלודגה
לחהש הב
ללחב״ב
״קירה אלו
.המיתסנ
יפל
תינכתה
לש
,רבחמה
הונרכזהש
ונתריקסב
הנשב
,תמדוקה
ךירצ היה
ןמורה
ףיקהל
הפוקת לש האמ
,םינש
וליאו
םתוא
תשלש
םיכרכה
קבקש
קיפסה
,םמייסל
םתלילע
תשחרתמ
הפוקתב
לש ז״ט םינש
ד ב ל ב (
1864-1848
.)
תודלות״
החפשמ
״תחא אוה
ןמור
יאידיא בחר
,םידממ
ורבחמש
ןווכתה
ףקשל
וב תא
ימרז
חורה
ךותב
רובצה
ידוהיה
תורודב
םינורחאה
ט ילבהלו
תא
תוילוחה
תוינחורה
תורשקמה
תובא
.םינבל
יכ
תורמל
לכ
,ם ילדבהה
םיארנה
םימעפל
,םיימוחת
ןיבש רוד
,ר ודל
,םיקנוי
יפל
ותרכה לש
,קבק ל כ
תורודה
םיעדויב
אלבו
,םיעדוי
ןייעממ
רחא
ףתושמ
ומשש
,תודהי
םלוכו
םה
ויחילש
יאשונו
ורבד לש רש
המואה
.םלענה
רופיס״
ילב
״םירוביג
אוה יפל
ונכת
ןיעמ ךרכ םינב
:הרדסב
אוה
בקוע
רחא
םידעצה
םינושארה
םיכילומה
ןמ
הלכשהה
לא
,תוימואלה
תוברו
ןמ
תויומדה
תוירוטסיהה
,ןיקסנלומס(
רקסניפ
)דועו
יתלבהו
תוירוטסיה
תועיפומש
ר פסב הז
יאדו
ויהש
תומצעתמ
תולגתמו
אולמב
ןתמוק
ןתלועפו
ברקב
רובצה
וכשמהב
לש
.ןמורה אלא אלש הכז
רבחמה אלו
התכז
תורפסה
,תירבעה
המו
היהש
ךירצ
שמשל קר
,רבעמ ךפה םויס
רהמנ
יתלבו
,רמגומ
םת־תניחבב
אלו
םלשנ
. . .
תזורחמ
וירופס לש
ריאמ
וקיס
ןבא״
תאצוה(״קעזת
דסומ״
״קילאיב
י״ע
)ריבד
הריבעמ
ונתוא איגל
הגרהה
רשא
ידוהיל
הניארקוא
יהלשב
תמחלמ
םלועה
.תמדוקה
רשע־הנומש
םירופסה
וסנוכש
ךותל
רפסה
םניא
:םישדח
םה
ומסרפתנ
םתעשב
תומבב
תויתורפס
.תונוש
םלואו
םשור שדח לב ו
החמי
םה
םישוע
םהשכ
םיארקנ
םלכ
.דחי
יהוז
הזורפ
תירבע
,הלועמ
תללוגמה
ונינפל
ךותמ
הגלבה
תיתונמא
שובכו
ימצע תא
תשרפ
םימדה
,תועווזהו
םימיאה
םמשש -ןובלעהו
תוערפ
.הניארקוא
ונא
םיריכמ
ןאכ
ךותמ
הירלקפסאה
,תיטסילאיר־תיתונמאה
המ
ולרוג
לש
ידוהיה
,רכנב
לרוג
השבכ ןיב
.םיבאז
ןשע
קינחמ לש
תפירש ףוג
שפנו
לש
ת ובבר
לארשימ
הלוע
ךותמ
םיפדה לש
ןבא״
,״קעזת אוהו
רדוח