Page 287 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

תורפסה
תירבעה
לארשי־ץראב
תנשב
ה״שת
תאס
ישוקלא
וץן
לודיגה
יתלבה
,קסופ
ןמתסהש
הדשב
תאצוה
רפסה
ירבעה
־ץראב
|
לארשי
םינשב
,תונורחאה
אל קספ ףא
תנשב
.ה״שת
רפסמ
םימוסרפה
םירבעה
הנשב
ה ל ע מ ל - ו ז
הנומשמ
.תואמ
האושהב
הנשל
,המדקש
לודיג-ד״שת
לש
םירשע
השימחו
זוחא
.בוריקב
ןמיס לש
תואירב
תורפסל
,תירבעה
לודיגהש אל היה
ןוויכב
,דחא
אלא לכ ב
םיחטשה
ברה
םיינוג
לש
תול״ומה
:תירבעה
תורפסב
הפי
תירוקמ
ומכ
,תמגרותמב
תורפסב
עדמ
רקחמו
ומכ
תורפסב
רעונ
,םידליו
ירפסב
סוניכ יבר
תומכה
יבורמו
םיכרכה
ומכ
ימוסרפב
אטוז
םיחונה
לטלטהל
תווללו
תא
ארוקה ל כ ל רשא
.הנפי
תול״ומה
תירובצה
םע״(
,ד ב וע
תירפס״
,״םילעופ
תאצוה
ץובקה
,דחואמה
דסומ ברה
,קוק
דסומ
)קילאיב
הדעצ ףא
הנשה
שארב
תול״ומה
תירבעה
העיבטהו
תא
המתוח לע קוש
םירפסה
.ירבעה
איה
השמש ףונמ בר
םינוא
תרדחהל
רפסה
ירבעה ל כ ל
תוניפ
בושיה ןכו םג
תמרהל
ונרק לש
רפסה
,ירבעה
ןה
הניחבמ
תינושל־תיתורפס
ןהו
תניחבמ
רופש
ותרוצ
.תינוציחה
םלואו
ףא
תול״ומה
תיטרפה
התארה
המזי
תוליעפו
ןה
חטשב
תאצוה
םירפס ןהו
שופיחב
םיכרד
- ה נ וק ל
הקלחו
לוביב
הנשה
ךרובמה
ףא אוה אל
.טעמ
הגושגשב
לש
תרצות
רפסה
ירבעה שי
םנמא קלח םג
החוורל
ת ילכלכה
הב היה
יורש
בושיה
םינשב
,תונורחאה
םלואו
שי
םינמיס
,םידיעמה
החוורהש
ת ילכלכה
השמש םרוג
עייסמ
.ד ב לב
לודיגה לש
תרצות
רפסה
ירבעה
ורוקמ
רקיעב
הדבועב
לש םויק להק
םיארוק
,תירבע
ירחוש רפס
,ירבע
הנומה
תובבר
.תובר
ןכלו
תססובמ
,הווקתה
וקש
לודיגה אל
קספי
םג
,אבהל ףא םע
תורומתה
ת וילכלכה
תוירשפאה
יהלשב
.המחלמ
ןכאו
תובחר
תולודגו
ןה
תוינכתה
תארקל
דיתעה
ומסרפש
תואצוה
םירפסה
,תומייקה
ףאו
ונרשבתנ
לע
םילעפמ
םייתורפס
.םישדח
ימוחת
םוקמה
הצקוהש
יתריקסל
םניא
םישרמ יל
גיצהל
ינפל
ארוקה
תא
לובי
הנשה
.ואולמב
היהא
אופיא
ץלאנ
בכעתהל
קר לע
תועפותה
תויתורפסה
תוארנה
יניעב
תובושחל
.רתויב