Page 288 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

םע״
״רפסה
ר פ ס ה ו
הלעמלמ
ןמ
הילעה ןמו
םירבכעה
לכמ ו
,קזנ יכ םה
ךרצוא
״בוטה 35. םג
בייח םדא
רענל תא
קבאה
םהילעמ
ןמזמ
ןמזל 36.
תונורא
םירפסל
יקיתרנו
םירפס ירה םה
ישימשת״
״השודק
םיזנגנו
העשב
םניאש
םייואר
םשימשתל
37,
רוסאו
שמתשהל
םהב
שימשתל
רחא
וניאש יפל
ד ובכ
.םירפסה
ומכו
םיליצמש
תבשב תא
םירפסה
ןמ
הקילדה
ןכ
םיליצמ
םמע תא
םהיקית 38. םג
תונוילג
םירפסה
שי םהב
,השודק
םרחו״
םינומדק
אלש
ץצקל
ןוילג רפס
וליפא ידכ
בותכל
״וילע
תועימק
תוליפתו
המודכו
39.
רמואה
:ורבחל
טישות יל
,רפס
טישוי
ול
ונימיב אלו
ולאמשב
40.
דמולה
ר פסב
הצורו
והיבגהל
רתוי
וברקל ו
,וילא לא חקי רפס
רחא
חיניו
תחת ,הז
והזש
ןויזב
,רפס ל
אוהש
השוע וב המ
לוכיש
תושעל
ץעב
וא
ןבאב 41.
לא
ןכשמי
םדא
םירפס
דיב
,ירכנ
וליפאו
םא ויהי
םירפסה
דיב
ידוהיה אל
רמאי
:ירכנל
הולת״ יל ךכ ךכו לע
םירפסה
םחינהו
יתיבב
חקו ךל
״חתפמה
42. םאו
ל כ ב תאז
ןכשמ םדא רפס דיב
,ירכנ
הבוחה
לע
ויבורק
,ותודפל
םאו אל ושע
תאזכ ויה
לכה
םיזיעלמ
םהילע 43.
האורה
םירפס
םיקחמנ
ךירצ
לדתשהל
םכר וכל
תואלבטב
44.
דובכ
לודג
וקלח
וליפא
םירפסל
,םיעורק
רבכש
וקספ
דומללמ
,םהב ףאו
םיסרטנוקל
םילעו
םידדוב
.״תומש״ל-
ל כ ב
שרדמ־תיב
התיה
הבית
תדחוימ
ליבשב
,״תומש״ה
לכ ו ינב
הלהקה
ויה
םיחינמ
תוביתב
ולא תא
יאולב
.םהירפס
ימ
אצמש ףא
רינ־תספ
תספדנ
היה
זרדזמ
המירהל
האיבהלו
לא
תבית
.״תומשה״
וברתהשכ
״תומשה״
ואלמו
תא
,הביתה
ויה
םיאיצומ
ןתוא
הזינגל
.תורבקה־תיבב
תא
״תומשה״
ומש
סרח־ילכב
םישדח
ןעמל
ודמעי
םימי
םיבר
ולצניו
.ןובקרמ
תאצוה
,״תומש״ה
םתכלוה
תורבקה־תיבל
םתזינגו
ויה
תושענ
דובכ־בורב
.םע־בורבו
לכה ויה
םיחינמ תא
םתכאלמ
ידכ
ףתתשהל
תיולהב
״תומשה״
.םתזינגבו
לע
ומויק
לש
גהנמ האנ הז
ונאב לע
ונרכש
הזינגב
תיריהקה
תמסרופמה
הרישעהש
הברהב
תא
וניתועידי
תודלותב
לארשי
תודלותבו
ת ורפסה
.תירבעה
וללכ לש
:רבד
בייח״ םדא
רהזהל
דאמ
ד ובכב
״םירפסה
46,
הבוחו
וז
הראשנ
תשרשומ
קומע־קומע
ב לב םעה דע םויה
.הזה
35
ותאוצ
המסרפתנ
הנושאר
ייע ׳ר השמ
,ררינשניטש
ןיל ר ב
.ביירת
36
אלפ .
,׳ץע וי
.םש
37
הליגמ ויכ .׳ב
38 תבש ׳רפ ויט
.ביס
«3
תונקת תיר
ואבש
ןפוסב לש תיוש
םירהמ
גרובנטורמ
.א׳׳קמבו
׳יעו[
ורפסב
לש
ןײטשלקניפ
Jewish Self-Government
. ]
ימיב
םיניבה היה
ףלקה
רקויב ,בר ב יע ו
ויה
ןיכתוח
תונוילגה
םשל
תביתכ
תועימק
בוח־ירטש
.ביויכו
40
יטוקל
ליירהמ
׳סמו
םירפוס גיפ .י״ה
41 זיט ע״וש ר״וי
׳יס
ב־׳פר קיס .גיי
42 ח״ס ׳יס
.רייקתת
43
תובושת
ימכח
תפרצ
רית ולו
׳יס
.טיכ
44 חיס
׳צוה
ניקמ ׳יס
.זימרת
45 חיס ׳יס
.זיטקתת