Page 291 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

החיתפ
םירמאמ*ך
תומישרהו
לע
רפסה
,ירבעה
םיאבה
רודמב
,הזה
םיסינכמ
1
ונתוא
תציחמל
הריציה
,תיתורפסה
הניאש
תיארנ
ל כ ל
התטש םג
םיבורקל
.הנכשל
גוליפב
םייוואמה
םייחב
ל ל כ ב
תלצפהבו
ותלחנ
תינחורה
לש
םדאה
לארשימ
הלוגב יחה
הלצב לש
תוברת
,םוקמה
ןיא
ארוקה
,ירבעה
ףאו םג
בבוח
,רפסה
לוכי
דמעל לע לכ המ
עריאש
ומוחתב
לש
רפסה
ירבעה
ךשמב
הנשה
לכמ ו
ןכש
בשחל
תא
ונובשח
דומעלו
לע
םתוהמ
םתלוגסו
לש
ויתורצוא
םתועמשמו
תדחוימה
.רודל
רודמ הז
ללוגי
וינפל תא
התמקר־תעירי
לש
הריציה
תיתורפסה
ל כ ל
.הפקיה
ףאו הלא
,םירפסה
קרש רבד
םתעפוה
רמאנ
,ןאכ
ילבמ
הראה
,תפסונ
לשב
םוצמצ
,םוקמה ויהי םיגת םייח
יאלמ
הארוה
.ארוקל
יפלכ ץרא
לארשי
עונצ אוה
ומלוע לש
רפסה
ירבעה
.ןאכ ףא
הנשה
תאזה
התיה תנש עפש
ת ורפסל
תירבעה
.ץראב
םאו שיש
תווקל
תבחרהל
ותושר לש
רפסה ןאכ
ךשמב
םימיה ירה
םלועל
אל גישי
רפסה
ירבעה ןאכ תא
ויתומוצעת
לש
רפסה
ירבעה
.ץראב
וליאו
ישקב
הלרוג
לש
תוברתה
תירבעה
ןאכ שי
ךרבל םג לע
.טעומה
ותואב
טעומ לש
םירפס
םיקקוש
ןומה
תוחכה
םירמושה
לע רנ
,ונייח אלש
.הבכי
התואב
תרוש
,םירפסה
ועיפוהש ןאכ
ךשמב
,הנשה שי
ןמסל
םבורש
ירפס
,שדוק
הכלה
,שורדו
םיברו
,הלאמ
ורזחש
וספדנו
ןאכ
ויטעב לש
ןברוח
םיזכרמה
םיקיתווה
,הפוריאב
םשמש ויה
םיאצוי
ירפס
דומלת
ירפסו
םינושאר
םינורחאו
םיטשפתמו
ל כ ל
תוצראה
ת וברל
םג ץרא
.לארשי
םמוסרפב
לש
םירפס ולא ןאכ
םיקקחנ
תותוא
ןוסאה
ארונה
עגפש םעב
.לארשי
שיו ךכב
םושמ יולג
ןסוחה
אלפנה לש חור
,םעה
זבה
הילכל
,ןולדחו
ךומסו
העיקשל
אוה
רתוח לא
,רחשה
רואל
,שדח
הכשמהל
לש
.ותריצי